Din Kültürü 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarında huşu içindedirler, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler, zekâtı verirler, iffetlerini korurlar.”
(Mü’minûn suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetler Kur’an-ı Kerim’in ihtiva ettiği konulardan hangisine örnek oluşturmaz?

 • İman
 • İbadet
 • Ahlak
 • Kıssa
Soru 2

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.”
(İsrâ suresi, 37. ayet)
Bu ayette sakınılması istenen kötü tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hile
 • Kibir
 • Öfke
 • Gıybet
Soru 3

İnsanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi vasıfları, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlarının bütünüdür.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • İbadet
 • Ahlak
 • Hukuk
Soru 4

Herhangi bir konuda nass varsa içtihada gerek yoktur.
Bu cümlede altı çizili sözcük ile ifade edilen kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayet - Hadis
 • İcma - Kıyas
 • Bilim - Ahlak
 • Örf - Âdet
Soru 5

İnsanın doğru karar vermesini sağlayan, ortamın kötülüğünden etkilenmeyen, iyiyi kötüden ayırma yetisidir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sezgi
 • Aklıselim
 • Hüsnüzan
 • İlham
REKLAM
Soru 6

İslam düşüncesinde ahlak kelimesi ile çoğu zaman aynı anlamda kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Töre
 • Hukuk
 • Sanat
 • Edep
Soru 7

İnsandaki ahlaki erdemlerin en büyük desteği dindir. Doğruluk, adalet, şefkat, yardımlaşma gibi ahlaki ilkeler ancak Allah’a ve ahiret gününe inanç ile desteklenirse devamlı olur. Kişi, kul hakkını çiğnediği zaman ahirette cezasını çekeceğine inandığında başkalarının hakkını yemekten çekinir. Toplumsal kurallara uyar ve haksızlık yapmaktan korkar. Ahlakın kaynağı din gibi kutsal bir zemine dayanmadıkça ahlaki prensiplerin kuvveti azalır. Bu sebeple ahlakın en sağlam temeli dindir.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnanç-ibadet ilişkisi
 • İnsan-çevre ilişkisi
 • Din-ahlak ilişkisi
 • Kültür-sanat ilişkisi
Soru 8

İslam ahlakı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Davranışlarda niyeti değil sonucu önemser.
 • Allah ile insan arasındaki ilişkiden doğmuştur.
 • İslamiyet’in teoriden pratiğe dönüşmüş hâlidir.
 • Kur’an ve sünnetin ortaya koyduğu hayat tarzıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Rab” isminin anlamlarından biri değildir?

 • Yaratan
 • Çaba gösteren
 • Besleyip büyüten
 • Hakkıyla terbiye eden
Soru 10

“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun...”
(Tahrîm suresi, 6. ayet.)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Ahiret hayatının ebedi olduğu
 • Toplumun temel taşının aile olduğu
 • Ailede istişare etmenin önemli olduğu
 • İnsanın kendisinden ve ailesinden sorumlu olduğu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “özel hayatın dokunulmazlığını ihlal etmek” kapsamında değerlendirilir?

 • Haset
 • Yalan
 • Tecessüs
 • İsraf
Soru 12

“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız veya akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, şahitliği eğer, büker yahut şahitlik etmekten kaçınırsanız biliniz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”
(Nisâ suresi, 135. ayet)
Bu ayette aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisine değinilmemiştir?

 • Anne babaya iyi davranmak
 • İnsanlara karşı adaletli olmak
 • Hak ve hukuku gözetmek
 • Doğru şahitlik yapmak
Soru 13

Aşağıdaki olaylardan hangisi Sıffin Savaşı’ndan sonra meydana gelmiştir?

 • Cemel Savaşı
 • Medine’ye hicret
 • Hz. Peygamber’in vefatı
 • Hariciliğin ortaya çıkışı
REKLAM
Soru 14

“İslam düşünce tarihinde kendilerine özgü görüş ve inançlara sahip olan mezhep ve siyasî akımlar” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fırka
 • İtikat
 • Fıkıh
 • Sünnet
Soru 15

Malikilik aşağıdaki yorumlardan hangisinin içerisinde yer alır?

 • Siyasî
 • İtikadî
 • Amelî
 • Tasavvufî
Soru 16

“İslam dininin temel konularında Kur’an-ı Kerim’e, Hz. Peygamber’in sünnetine ve sahabelerin yoluna uymayı ilke edinenlerin izlediği yolu ve yöntemi benimseyenler” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ehl-i kitap
 • Ehl-i sünnet
 • Ehl-i tertip
 • Ehl-i tarik
Soru 17

Aşağıdaki davranışlardan hangisi israf kapsamında değerlendirilemez?

 • Sağlığın kıymetini bilmeden yaşamak
 • Faydasız işlerle zaman geçirmek
 • Misafire cömert davranmak
 • Tüketimde aşırıya kaçmak
Soru 18

İslam kültüründe dinî ilimlerde uzman olan bir müçtehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin konularda, kendine özgü kural ve metotla meydana getirdiği görüşler toplamıdır.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Akaid
 • Sünnet
 • Tasavvuf
 • Mezhep
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi itikadî ve siyasi mezheplerden biridir?

 • Eşarilik
 • Şafiilik
 • Caferilik
 • Hanefilik
Soru 20

• İslam dininin inanç esasları ile ilgili konularda ortaya koyduğu görüşleri Türkler arasında kabul görmüştür.
• Akılcılık ve hoşgörü temeline dayalı dini anlama ve yorumlama biçimi, Türklerin din anlayışını ve düşünce tarihini şekillendirmiştir.
• Eserlerinden bazıları; Kitabu’tTevhid ve Te’vilatü’l-Kur’an’dır.
Hakkında bilgi verilen mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eşari
 • Maturidi
 • Cafer-i Sadık
 • Ahmed b. Hanbel
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCABDCABDCADACBCDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?