Din Kültürü 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kur’an-ı Kerim’de zerre kadar hayır yapanın mükâfatını, zerre kadar kötülük yapanın da cezasını ahirette göreceği belirtilir.
Bu metinde aşağıdaki mesajlardan hangisi vurgulanmaktadır?

 • Korku ve ümit arasında yaşanmalıdır.
 • Hem dünya hem de ahiret için çalışılmalıdır.
 • Kur’an, hayatın her alanında rehber edinilmelidir.
 • Her davranışın bir karşılığının olduğu bilinmelidir.
Soru 2

Sözlükte “iki şey arasındaki perde, engel” anlamına gelir, ölümden sonra başlayıp mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatını ifade eder.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ecel
 • Berzah
 • Ahiret
 • Kıyamet
Soru 3

“Yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; her insan dünyada neleri yaptığını ve neleri yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu?”
(İnfitâr suresi, 1-6. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 • Tüm varlıklar kıyametten etkilenecektir.
 • Kıyametle evrendeki düzen son bulacaktır.
 • Kıyametin zamanını yalnızca Allah bilmektedir.
 • Kıyamet, dünyada yapılanların karşılığının görüleceği yerdir.
Soru 4

Hz. Peygamber vefat eden bir kişinin cenazesine katılmanın, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından olduğunu belirtmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Müslümanın ölen bir Müslümana karşı sorumlulukları vardır.
 • Cenaze namazı, farz-ı kifaye hükmündeki ibadetlerdendir.
 • Cenaze işlemlerinde belirli bir sıra uygulanır.
 • Ölüm bir yok oluş değil, bir başlangıçtır.
Soru 5

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde ba’s olayından bahsedilmektedir?

 • “O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, kabirlerden çıkış günüdür.”
  (Kâf suresi, 42. ayet)
 • “Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi sadece Allah’a aittir...”
  (Lokman suresi, 34. ayet)
 • “Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedî kalmak üzere cennettedirler…”
  (Hûd suresi, 108. ayet)
 • “Sana ruhu sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir ve size ilimden ancak çok az bir şey verilmiştir.”
  (İsrâ suresi, 85. ayet)
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de cennet için kullanılan isimlerden biri değildir?

 • Naîm
 • Vâkıa
 • Firdevs
 • Dârusselâm
Soru 7

Tekfin kavramı cenaze ile ilgili aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

 • Yıkanmasını
 • Defnedilmesini
 • Kefenlenmesini
 • Kabre taşınmasını
Soru 8

“Hakka yürümek” deyimi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

 • Ahiret
 • Hac
 • Hicret
 • Ölüm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?

 • Toplumun sorunlarına çözüm bulabilmeleri
 • Yaşadıkları toplumun yapısını anlamaları
 • Hayatlarının bir ecel ile sınırlandırılabilmesi
 • İnsanlar tarafından örnek alınabilmeleri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in münafıklık göstergesi olarak ifade ettiği davranışlar arasındadır?

 • Merhametsiz olmak
 • Sözünde durmamak
 • Cimrilik yapmak
 • Cesur olmamak
Soru 11

“Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.”
(Kalem suresi, 4. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Güzel ahlakı şahsında somutlaştırmıştır.
 • Hadisleri İslam dininin ikinci kaynağıdır.
 • İslam öncesinde de güzel ahlak sahibidir.
 • Ahlakı İslam’ın yayılmasında etkili olmuştur.
Soru 12

“Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Adaleti
 • Cesareti
 • Güvenilirliği
 • Merhameti
Soru 13

Hz. Ayşe şöyle anlatır: “Allah Resulü, evinde herhangi bir insan gibi davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu.
Bu metinde Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

 • Kararlılığı
 • Müsamahakârlığı
 • Mütevazılığı
 • Affediciliği
REKLAM
Soru 14

“Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah’ın ve Resulü’nün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.”
(Ahzâb suresi, 36. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi görevi öne çıkmaktadır?

 • Teşri
 • Tebliğ
 • Tebyin
 • Temsil
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i sitte arasında yer alır?

 • İmam Malik’in Muvatta’ı
 • Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i
 • Darimî’nin Sünen’i
 • Tirmizî’nin Sünen’i
Soru 16

Allah için kullanıldığında Allah’ın kusursuz yaratıcılığını ve kullarına karşı cömertliğini ifade eder. İnsan için kullanıldığında ise kulun Allah’a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat ile bunların sonucunda oluşacak iyi davranışları kapsar.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hidayet
 • Takva
 • İhsan
 • İhlas
Soru 17

O, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın yoludur. Dikkat edin sonunda bütün işler Allah’a döner.
(Şûrâ suresi, 53. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde işaret edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cihat
 • Takva
 • Salih amel
 • Sırat-ı müstakîm
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hidayet kavramının zıddını ifade etmektedir?

 • İhanet
 • Dalâlet
 • Nedâmet
 • Riyâ
Soru 19

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde iman ve salih amel arasındaki ilişki vurgulanmaktadır?

 • “De ki: Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilâve etseydik dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi.”
  (Kehf suresi, 109. ayet)
 • “İman edip salih ameller işleyenlere gelince insanların en hayırlısı onlardır… Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır...”
  (Beyyine suresi, 7-8. ayetler)
 • “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır.”
  (Nisâ suresi, 116. ayet)
 • “Onlar bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler. Allah işini güzel yapanları sever.”
  (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)
Soru 20

“Cihat” kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Maddi mücadele ile sınırlıdır.
 • Sadece Allah rızası için olmalıdır.
 • Bireysel ve toplumsal yönü bulunur.
 • Hakkın hâkimiyeti için gayret göstermektir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCAABCDCBADCADCDBBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?