Din Kültürü 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kâinat; Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan, fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak kabul edilmektedir.
Bu görüş aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisine aittir?

 • Teizm
 • Deizm
 • Politeizm
 • Sekülarizm
Soru 2

Maddi unsurlar hayattaki başarının göstergeleri olarak görülmekte, bireyler para ve maddeleri kişisel mutluluk ve sosyal ilerleyişlerine giden bir yol ve bir amaç olarak görmektedir. Dini öğretilere yer verilmeyen bu yaşam tarzında maddi âlemin ötesinde herhangi bir varlık alanı tanımayan dünya görüşü hâkimdir.
Hakkında bilgi verilen felsefi yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Materyalizm
 • Agnostisizm
 • Pozitivizm
 • Teizm
Soru 3

İnançtan kaynaklanan düşünceleri dünya işlerine karıştırmama anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teizm
 • Nihilizm
 • Agnostizm
 • Sekülarizm
Soru 4

“Ey kavmim! Bu dünya hayatı bir sürelik yararlanmadan ibarettir, ahirete gelince ebedilik yurdu işte orasıdır.”
(Mü’min suresi, 39. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Ahiret hayatı vardır.
 • Dünya hayatı ebedi değildir.
 • Din, hayatın işleyişine yön vermez.
 • Dünyada insanlar için faydalar bulunur.
Soru 5

Agnostisizm kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hiççilik
 • Bilinmezcilik
 • Tek tanrıcılık
 • Tanrı tanımazlık
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi nihilist yaklaşıma ait bir düşünce değildir?

 • Yaşanmaya değer hiçbir şeyin bulunmadığı
 • Hayatın ve insanın değerinin olmadığı
 • Evrenin anlamsız ve amaçsız olduğu
 • Müdahale etmeyen bir tanrının olduğu
Soru 7

• “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor.”
(Nahl suresi, 90. ayet)
• “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulmedici değildir.”
(Fussilet suresi, 46. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılacak ortak yargılardan biridir?

 • Akrabalığın İslam dininde önemli bir yeri vardır
 • Hayâsızlık ve zorbalık topluma zarar verir.
 • İyilik ve kötülükte insanın payı vardır.
 • Allah insanlar arasında adaleti emreder.
Soru 8

Bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması din istismarına örnek oluşturmaz?

 • Hayatını dini hassasiyetlere göre şekillendirmesi
 • İnananların samimi duygularını kötüye kullanması
 • Dini değerler üzerinden ekonomik çıkar sağlaması
 • Yanlışlarını gizlemek için dini söylemlerde bulunması
Soru 9

İsminin anlamı “barış” olan bir dini, şiddet odaklı göstermek; Kur’an ayetlerindeki iyilik yolunda mücadele anlamı taşıyan cihadı, haksız yere savaşmak şeklinde yorumlamak art niyetli bir yaklaşım biçimidir.
Bu cümle ile aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmaktadır?

 • Savaşa
 • Irkçılığa
 • İslamofobiye
 • Haksız kazanca
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslamofobiye karşı Müslümanlara düşen görevlerden biri değildir?

 • Diğer kültürleri yok saymak
 • Bilgili ve donanımlı hale gelmek
 • Dini, asıl kaynaklarından öğrenmek
 • Dinî bilgiyi uygulayarak örnek olmak
Soru 11

Filistin bölgesinde göçebe olarak yaşayan Yahudilerin ismidir. Yahudilere bu ad, Filistin bölgesinde yaşayan yerli halk tarafından verilmiştir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İsrail
 • Musevi
 • Ehl-i kitap
 • İbrani
Soru 12

Aşağıdaki sembollerden hangisi Yahudiliğe aittir?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • İran’da ortaya çıkmıştır.
 • İnanç esasını On Emir oluşturur
 • Kutsal kitaplarının sözlü kısmına Talmud denir
 • Mesih’in, Hz. Davud soyundan geleceğine inanırlar.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hem Hristiyanlık hem de Yahudilik için kutsal kabul edilir?

 • Mescid-i Haram
 • Süleyman Mabedi
 • Kıyamet Kilisesi
 • Vatikan
Soru 15

Hristiyan inancında Hz. İsa’nın havarileri ile yediği son yemeğin anısına yapılan ayindir.
Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vaftiz
 • Son yağlama
 • Kuvvetlendirme
 • Ekmek şarap ayini
Soru 16

• 16. yüzyılda Martin Luther tarafından başlatılan reform hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
• Kilisenin günahları bağışlamasına, bunu malî bir kaynak hâline getirmesine ve Vatikan’ın kutsal kitap yorumunu kendi tasarrufunda tutmasına itiraz eder.
• Hristiyan sakramentlerinden sadece vaftiz ve ekmek şarap ayinini kabul ederler.
Hakkında bilgi verilen Hristiyan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Katoliklik
 • Ortodoksluk
 • Protestanlık
 • Reformistlik
Soru 17

Teslis inancı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşur.
 • Baba, mutlak güç sahibi olan Tanrı’dır.
 • Hz. İsa, Tanrı’nın oğlu olarak kabul edilir.
 • Kutsal ruh Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem’dir.
Soru 18

Hristiyanlıkta günahların papaza anlatılarak tövbe edilmesine ne ad verilir?

 • Rahip takdisi
 • Günah itirafı
 • Paskalya
 • Aforoz
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin ibadet mekânıdır?

 • Sinagog
 • Katedral
 • Bazilika
 • Şapel
Soru 20

Matta, Markos, Luka ve Yuhanna aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisi ile isimlendirilir?

 • Tevrat
 • Zebur
 • İncil
 • Kur’an
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCBDCACADBABDCDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?