Din Kültürü 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Allah, sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur. Her varlık, bu sistemin işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür.
Allah’ın, kader kavramı çerçevesinde koyduğu ve yönettiği bu sisteme ne ad verilir?

 • Sünnetullah
 • Cüz’i irade
 • Nizam-ı âlem
 • İlâ-i kelimetullah
Soru 2

Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.
Bu hadisten ilim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

 • İnsanlığın ortak mirası kabul edilmelidir.
 • Sahibine itibar kazandırmalıdır.
 • İnsanlığa katkı sağlamalıdır.
 • Teşvik edilmelidir.
Soru 3

İslam tarihinde mekteplerde görevli öğretmenlere maaş bağlanması hangi halife zamanında başlamıştır?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
Soru 4

Daru’l-kurra’da aşağıdaki ilimlerden hangisi uzmanlık derecesinde öğretilmekteydi?

 • Astronomi
 • Matematik
 • Hadis ezberleme
 • Kur’an-ı Kerim okuma
Soru 5

Osmanlılarda “âmin alayı, bed’i besmele cemiyeti, mektep cemiyeti, dua cemiyeti” gibi törenler aşağıdakilerden hangisi için yapılmaktaydı?

 • Medrese öğrencilerinin mezuniyeti
 • Çocukların mektebe gitmesi
 • Asker uğurlama
 • Hafızlık icazeti
REKLAM
Soru 6

İslam tarihinde 707 yılında ilk hastaneyi kuran Emevi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mervan bin Hakem
 • Ömer bin Abdülaziz
 • Velid bin Abdülmelik
 • Muaviye bin Ebu Süfyan
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Müslüman bilim adamlarından biri değildir?

 • Farabi
 • İbn-i Sina
 • İbn-i Rüşd
 • Batlamyus
Soru 8

Kur’an-ı Kerim ayetlerinin açıklanması, yorumlanması ve ayetler arasındaki bağlantıların incelenmesi konularında uzmanlaşan âlimlere ne ad verilir?

 • Müfessir
 • Muhaddis
 • Fakih
 • Kâri
Soru 9

“Kütüb-i Sitte” adıyla bilinen külliyat hangi ilim alanında ortaya çıkmış eserlerden oluşmuştur?

 • Tefsir
 • Hadis
 • Fıkıh
 • Kelam
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin meşhur âlimlerinden biridir?

 • Eş’ari
 • Tirmizî
 • Mâturîdî
 • İmam Şâfii
Soru 11

• Güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak ölçmüştür.
• Bilim dünyasına katkılarından dolayı günümüzde Ay’ın bir bölgesine onun adı verilmiştir.
• Ayrıca hazırladığı ayarlı astronomik tablolar, Avrupa astronomisinde büyük etkiler bırakmıştır.
Hakkında bilgi verilen astronomi âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Battanî
 • Birûnî
 • Uluğ Bey
 • Ali Kuşçu
Soru 12

Aziz Sancar hangi alanda yaptığı çalışmalarla Nobel ödülünü almıştır?

 • Matematik
 • Coğrafya
 • Kimya
 • Tıp
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın eserlerinden biri değildir?

 • Divan-ı Hikmet
 • Divan-ı Kebir
 • Fîhi Mâ fîh
 • Mesnevi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki terimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alana aittir?

 • Sufi
 • Derviş
 • Muhaddis
 • Mutasavvıf
Soru 15

Bir tarikata girmek, intisap etmek ve o tarikatın gereklerini yerine getirerek manevi bakımdan yol almaktır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tezkiye
 • Seyr-u Sülûk
 • Mârifet
 • Mâsivâ
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin “tarikat dönemi” şahsiyetlerinden biridir?

 • Hasan Basri
 • Rabia el-Adeviyye
 • Zünnun-i Mısrî
 • Abdulkâdir Geylânî
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun ortaya çıkış sebeplerinden biri değildir?

 • Ayet ve hadislerin züht eksenli yorumlanması
 • İnsanların daha rahat ve konforlu bir hayat yaşama özlemi
 • Hz. Peygamber ve sahabenin sade yaşantısını örnek alma isteği
 • Müslüman toplumda meydana gelen kültürel ve siyasi gelişmeler
Soru 18

Tasavvuf iyi huydur, iyi huyların ne kadar çok olursa tasavvufta o kadar ilerlemiş olursun.
Bu cümlede tasavvuf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Hayatın anlamlandırılmasıdır.
 • İslam ahlakının kaynaklarından biridir.
 • Allah rızasının kazanılmasına sebep olur.
 • İnsanı güzel ahlak ile olgunlaştırmayı amaçlar.
Soru 19

• Cem erkânının başkanlığını yapar.
• Cenaze, musahiplik, nikâh, ad koyma ve sünnet törenlerini yönetir.
• Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli’yi temsil eder.
Alevilik-Bektaşilikte bu hizmetleri yerine getiren kişiye ne ad verilir?

 • Dede
 • Rehber
 • Zâkir
 • Ferrâş
Soru 20

• İnsanın güzelliği sözlerinin doğruluğunda, olgunluğu dürüstlüğündedir.
• İlim ile gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
• Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
• Eline, beline, diline sahip ol.
Bu sözler aşağıdaki mutasavvıflardan hangisine aittir?

 • Muhammed Bahauddin Nakşibend
 • Mevlana Celaleddin Rumi
 • Hacı Bektaş-ı Veli
 • Hacı Bayram Veli
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBCDABDACACBDBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?