Din Kültürü 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi insanın ilahi hitaba mazhar olmasının sebeplerinden biri değildir?

 • İdrak kabiliyetine sahip olması
 • Biyolojik ihtiyaçlara sahip olması
 • Hayatına özgürce yön verebilmesi
 • Sorgulayıcı ve araştırıcı olması
Soru 2

Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlara ne ad verilir?

 • Haram
 • Mekruh
 • Mübah
 • Vacip
Soru 3

Milletleri ayakta tutan inançlarıdır. Bu nedenle toplumlar, varlıklarını inançlarını koruyarak muhafaza ederler. İnancı korumak; tebliğle, dinin emirlerini yaşamakla, öğrenmek ve öğretmek ile olur.
Bu cümle “zarûrât-ı diniyye”nin konularından hangisi ile ilgilidir?

 • Hayatın korunması
 • Neslin korunması
 • Aklın korunması
 • Dinin korunması
Soru 4

“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”
(İsrâ suresi, 37. ayet)
Bu ayette sakınılması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gıybet etmek
 • Yalan söylemek
 • Büyüklenmek
 • İftira atmak
Soru 5

Sizden birinizin sırtında odun küfesi taşıması dilenmesinden hayırlıdır.
Bu hadiste İslam’ın meşru saydığı gelir sağlama yollarından hangisi teşvik edilmektedir?

 • Alın teri ile kazanmak
 • Hibe ile gelir elde etmek
 • Mirastan pay almak
 • Hediye kabul etmek
REKLAM
Soru 6

“Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”
(İsrâ suresi, 29. ayet)
Bu ayette eleştirilen tutumlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • İsraf- Kibir
 • Cimrilik - Hile
 • Hile - Kibir
 • Cimrilik - İsraf
Soru 7

İslam’a göre “Eşyada aslolan helal ve serbest oluştur.” kuralı ile aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

 • Zorunlu durumlarda haramların meşru olduğu
 • Zamanın değişmesi ile hükümlerin de değiştiği
 • Aksi yönde dinî bir hüküm bulunmadıkça her şeyin helal olduğu
 • Haramların işlenmesiyle toplum ve fert hayatının zarar gördüğü
Soru 8

Helaller ve haramlarla ilgili aşağıdaki temel ölçütlerden hangisi yanlış verilmiştir?

 • İyi niyet haramı helal yapmaz.
 • Şüpheli şeylerden sakınılması gerekmez.
 • Haramı helalleştirmek için hile yapmak haramdır.
 • Helal ve haramlar konusundaki fetvalar Kur’an ve sünnete aykırı olamaz.
Soru 9

Sizden biriniz bir mesele ile karşılaşırsa Allah’ın kitabındaki hükümlere göre karar versin. Orada bulamazsa, Hz. Peygamber’in hükümleriyle meseleyi çözmeye çalışsın. Bunlarda da bulamaz ise kendi görüşüne göre karar versin.
Bu metinde dini meselelerin çözümü ile ilgili temel ilke ve yöntemlerden hangisine değinilmemiştir?

 • Kur’an
 • Sünnet
 • İçtihad
 • İcma
Soru 10

İslam dini aşağıdakilerden hangisine izin vermemiştir?

 • Su bulamayınca temiz toprakla teyemmüm abdesti alınmasına
 • Kurtulma ümidi olmayan hastaların ötenazi isteklerinin uygulanmasına
 • Bir kimseden kendisinin veya kanuni temsilcisinin izni ile organ nakledilmesine
 • Haram olan bir gıdanın, açlıktan ölme tehlikesi karşısında ölmeyecek kadar yenmesine
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi şirk kapsamında değerlendirilmez?

 • Allah’ın zatına ait sıfatları başka varlıklara yüklemek
 • Allah’tan başkasına dua etmek ve ondan medet ummak
 • Allah’ın varlığını ve birliğini tanımayıp onu inkâr etmek
 • Allah’tan başkasına ibadet etmek ve onlara kutsiyet vermek
Soru 12

Hindistan’da Hinduizm’den sonra en yaygın olan inanç aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslam
 • Sihizm
 • Budizm
 • Hristiyanlık
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’deki tanrılardan biridir?

 • Tao
 • Hürmüz
 • Yahve
 • Brahma
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerin hangisi Hinduizm’de doğum-ölüm-yeniden doğuş döngüsünü ifade eden kavramlardan biri değildir?

 • Reenkarnasyon
 • Tenasüh
 • Meditasyon
 • Ruh göçü
Soru 15

Budizm’in kurucusu olan Siddharta Gautama Sakyamuni’nin altında aydınlandığı “Bodhi” adı verilen ağaç aşağıdakilerden hangisidir?

 • İncir
 • Zeytin
 • Hurma
 • Elma
Soru 16

• İnsanoğlu; vücut, duyular, idrakler, eğilimler ve bilinçlilik adı verilen beş unsurdan oluşur.
• Nirvana’ya ulaşmak için sekiz dilimli yolu takip etmek gerekir.
Bu görüşler aşağıdaki din kurucularından hangisine aittir?

 • Guru Nanak
 • Buda
 • Konfüçyüs
 • Lao Tzu
Soru 17

Budizm’de ölüler ile ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisi görülmez?

 • Ateşte yakmak
 • Toprağa gömmek
 • Mumyalayarak saklamak
 • Vahşi hayvanlara parçalatmak
Soru 18

“Beş Klasik” ve “Dört Kitap” adı verilen kutsal metinler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • Sihizm
 • Konfüçyanizm
 • Budizm
 • Taoizm
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Taoizm’deki “Yang” ilkesini oluşturan öğelerden biridir?

 • Karanlık
 • Nemli
 • Zararlı
 • Sıcak
Soru 20

Hinduizm’in kutsal metinlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vedalar
 • Ripitaka
 • Devi
 • Nirvana
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADCADCBDBCADCABCBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?