Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’de yer alan hayatın dört evresinden biri değildir?

 • Aile hayatı
 • Yaşlılık dönemi
 • Dilencilik dönemi
 • Öğrencilik dönemi
Soru 2

Modern dünyada sağlık, spor ve vücut geliştirme aracı olarak görülse de Hindular için dini bir tören ve ritüeldir. Bedeni ve zihni kontrol etme tekniği ve ruhu maddenin esaretinden kurtarıp özgürlüğüne kavuşturma çabasıdır.
Hakkında bilgi verilen dini ritüel aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tarik
 • Om
 • Yoga
 • Amrit Sanskar
Soru 3

Ne ekersen onu biçersin şeklinde formüle edilen ve kişinin, bu dünyadaki ve sonraki hayattaki konumunun tamamen kendisine bağlı olduğunu ortaya koyan, ruhun yeniden doğuşunu belirleyen sebep sonuç yasası karma inancıdır.
Bu inanç aşağıdaki dinlerden hangisinde yoktur?

 • Sihizm
 • Budizm
 • Hinduizm
 • Mecusilik
Soru 4

Budizm, misyonerler aracılığı ile doğduğu coğrafyanın dışına yayılma amacı güden bir dindir. Kral Aşoka bu hususta önemli bir yere sahiptir. Kral, Budizm’i krallığının resmî dini ilan etmiş, dünyanın değişik bölgelerine Budist misyonerler göndermiş ve Budist öğretilerinin belirlendiği konsiller toplamıştır.
Buna göre Budizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Millî bir din olmadığına
 • Ahiret inancının bulunduğuna
 • Belirli bir Tanrı inancının bulunmadığına
 • Kutsal kitaplarının konsillerle belirlendiğine
Soru 5

Hinduizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgidir?

 • Tanrının mutlak tekliğini kabul eder.
 • Misyonerler aracılığıyla yayılma amacı güder.
 • Hangi ırk ve cinsten olursa olsun herkesin eşitliğini savunur.
 • Ceset yakmayı ruhun yeni bir bedene girmesine yardımcı unsur olarak görür.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sihizm’in İslamiyet’ten ayrıldığı hususlardan biridir?

 • Kast sistemine karşı çıkması
 • Tenasüh inancına sahip olması
 • Tanrının mutlak tekliğini kabul etmesi
 • Alkolü ve uyuşturucu maddeleri yasaklaması
Soru 7

Sihler kurtuluş için kişinin beş hırsız ve beş silaha dikkat etmesi gerektiğine inanır. Beş hırsız, insanın tüm iyiliklerini götüreceğine inanılan beş hasleti, beş silah da insanı iyiye ve güzele götüreceğine inanılan özellikleri ifade etmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi beş silahtan biridir?

 • Öfke
 • Kibir
 • Şefkat
 • Şehvet
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “Çin’in üç büyük dini” arasında yer almaz?

 • İslamiyet
 • Konfüçyanizm
 • Taoizm
 • Budizm
Soru 9

Eğer halk kanunlarla yönetilir ve cezalarla yola getirilmek istenirse, onlar kendilerini cezalardan kurtarmaya çalışacaklar fakat hiç utanmayacaklardır. Eğer onlar erdemle yönetilir ve terbiye icaplarıyla yola getirilmek istenirse, utanacaklar ve böylece iyi olmaya çalışacaklardır.
Konfüçyüs’ün bu sözleri “İdareciler için beş üstün özellik” tavsiyesinden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

 • İsrafa kaçmadan faydalı olmak
 • Açgözlülük etmeden istediğini almak
 • Gururlu olmadan itibar kazanmak
 • Korkutucu olmadan yüce olmak
Soru 10

Taoizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tek tanrılı bir dindir.
 • Çin’in yerel dinlerindendir.
 • Kutsal kitabı, Tao-Te-King’tir.
 • Yin ve Yang, temel inanç esaslarındandır.
Soru 11

• Kutsal kitaplarına verilen isimdir.
• Zamanın sonuna doğru geleceği beklenilen kurtarıcıdır.
• Ahura Mazda’nın sembolü olarak görülen merkezi bir inançtır.
Mecusilik’e dair verilen bu tanımlarda aşağıdaki kavramlardan hangisi yer almaz?

 • Avesta
 • Dahme
 • Ateş
 • Saoşyant
Soru 12

Sekiz dilimli yolu simgeleyen bu görsel aşağıdaki dinlerden hangisinin sembolüdür?

 • Sihizm
 • Şintoizm
 • Budizm
 • Caynizm
Soru 13

I. Milli bir kilisedir.
II. Noel 26 Aralık’ta kutlanır.
III. Kiliselerde ve evlerde resim ve heykel gibi ikonlar bulundurulur.
IV. Kilisenin ana merkezi, Erivan yakınındaki Eçmiyazin’dir.
Numaralandırılmış bilgilerden hangileri Ermeni Kilisesi’ne aittir?

 • I ve III.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • II ve IV.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Süryani Kilisesi’ne ait bir bilgi değildir?

 • Ritüeller İbranice ve Arapça olarak yapılır.
 • Zina ya da tıbbi zorunluluklar olmadığı sürece boşanmak yasaktır.
 • Secdenin de olduğu namaz şeklinde bir ayin günde üç vakit yapılır.
 • Ayin sırasında erkekler önde, kadınlar başları örtülü şekilde arkada dururlar.
Soru 15

Hristiyanlıkta Ortodoksluk başta olmak üzere Doğu Kiliselerinin başında bulunan en üst rütbeli rahibe _________ denir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • piskopos
 • papa
 • papaz
 • patrik
Soru 16

• Yunanca “evrensel” anlamına gelmektedir.
• Fener Rum Patrikhanesi ile ilgili en kritik hususlardan biridir.
• Bir kilisenin dünyadaki tüm mensuplarının temsilcisi olduğunu ifade etmek için kullanılır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Papalık
 • Pastörlük
 • Ekümeniklik
 • Hahambaşılık
Soru 17

İbranice ve Aramice dillerinde “bilge, yetenekli kişi” anlamına gelir. Tanah ve Talmud üzerinde yeterli eğitimi aldıktan sonra belirli bir Yahudi cemaatine ruhani önderlik yapan kişiye denir.
Hakkında bilgi verilen terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haham
 • Kardinal
 • Katolikas
 • Havari
Soru 18

Türk Ortodoks Kilisesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ayin dili Türkçe’dir.
 • Ruhban sınıfında olanlar evlenebilir.
 • Birinci Dünya Savaşı öncesinde kurulmuştur.
 • İsim ve soy isimlerinde Türkçe isimlendirmeye yer verirler.
Soru 19

“Ey şems! Bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir”.
Ayinlerinde bu şekilde dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine mensuptur?

 • Mecusî
 • Bahaî
 • Süryanî
 • Yezidî
Soru 20

Yehova Şahitleri,
• Sakramentlerden sadece vaftiz ve ekmek-şarap ayinini kabul ederler.
• “İsa, Tanrı’nın yarattığıdır ve yaratılmış olduğu için de Tanrı değildir.” görüşünü savunurlar.
• Evlere ziyaret, posta yoluyla yayın ve broşür gönderme gibi yöntemlerle inançlarını anlatırlar.
Buna göre Yehova Şahitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Evharist, günah itirafı, son yağlama sakramentlerini uygulamadıklarına
 • Ayinlerinde resim ve heykel gibi ikonlar kullandıklarına
 • Misyonerlik faaliyetlerinde bulunduklarına
 • Teslis inancını kabul etmediklerine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDADBCADABCBADCACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?