Felsefe 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Felsefe yapmak lazımdır diyorsunuz, o hâlde felsefe yapmak lazımdır. Felsefe yapmamak mı lazımdır diyorsunuz, bunu yapmak için yine felsefe yapmak lazımdır.
Aristoteles’in verilen ifadelerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Evrende var olan her şeyin bir nedeni vardır.
 • Doğadaki değişimler belli bir düzene göre gerçekleşir.
 • İyi yaşamak erdeme uygun davranmakla mümkündür.
 • Felsefe yapmak da yapmadığını savunmak da felsefe yapmaktır.
Soru 2

Bilme; özne olarak insanın, nesne olarak var olanla karşılaşması ve bunun sonucunda ortaya ürün olarak bilgiyi çıkarmasıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilme için gerekli değildir?

 • Bilen özne
 • Bilinen nesne
 • Sevgi
 • Bilgi
Soru 3

Felsefe kelimesi, Yunanca Philosophia sözcüğünden gelmektedir. Philosophia ise philia; _________ ve sophia; _________ sözcüklerinden oluşan bir kelimedir. Felsefe yapan kişi yani filozof hikmeti, bilgeliği sevendir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdaki kavram ikililerinden hangisi getirilirse doğru bir bilgi elde etmiş oluruz?

 • sevmek-bilgelik
 • bilgi-ürün
 • merak-soru
 • bilgi-inanç
Soru 4

İnsanın evrende olup bitenler karşısındaki şaşkınlığı ve hayranlık duygusudur.
Verilen tanım felsefenin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Tutarlı olma
 • Evrensel olma
 • Hayret etme
 • Eleştirel olma
Soru 5

Pythagoras, kendisini bilge olmaktan çok, bilgelik dostu olarak tanımlamıştır. Ona göre, bilgelik, yalnız tanrılara yakışır ve insanın ömrü, tüm hakikatleri bilmesine yeterli olmadığından ona yakışacak olan, bilgiyi sevmek ve bilgeliğe ulaşmaya çabalamaktır.
Aşağıdaki felsefe tanımlarından hangisi Pythagoras’ın verilen düşünceleriyle benzerlik gösterir?

 • Felsefe var olanın ilk ilkelerinin ve temellerinin araştırılmasıdır.
 • Felsefe yapmak, sürekli yolda olmaktır.
 • Felsefe, bir eleştirme ve tespit etme faaliyetidir.
 • Felsefe, kendisini akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimidir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özellikleri arasında yer almaz?

 • Sorgulamaya dayanma
 • Aklı temele alma
 • Meraka dayanma
 • Kesin sonuçlara sahip olma
Soru 7

I. Erdem nedir?
II. Araban hangi renktir?
III.Tiyatroya kiminle gideceksin?
Yukarıdakilerden hangileri felsefe sorusudur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin bireysel işlevine örnek verilebilir?

 • Bilimsel ilerlemelerin gelişmesine katkıda bulunması
 • Kişinin karşısına çıkan her tür durumda akılsal kararlar vermesine yardım etmesi
 • Felsefi sistemlerin, toplumun ahlaki, dinî, siyasi oluşumlarından etkilenilerek oluşturulması
 • Yepyeni fikir ve çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayarak toplumsal gelişmeyi hızlandırması
Soru 9

Tek bildiğim şey hiçbir şey bilmediğimdir.
Sokrates’in verilen sözü felsefenin aşağıdaki alanlarından hangisiyle ilgilidir?

 • Sanat
 • Varlık
 • Bilgi
 • Siyaset
Soru 10

“Felsefe yapmak, sürekli yolda olmaktır.” tanımını yapan Alman filozof aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karl Jaspers
 • İbn-i Sina
 • Aristoteles
 • El-Kindi
Soru 11

Bir olay, varlık veya düşünce üzerine belirtilen fikirdir.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Önerme
 • Deney
 • Kanıt
 • Görüş
Soru 12

Bu akıl yürütmede tek tek durumlar gözlenerek olayın bütünü hakkında bir sonuca varılır.
Tanımı verilen akıl yürütme türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tümdengelim
 • Tümevarım
 • Analoji(benzetme)
 • Eksik tümevarım
Soru 13

Bir ifadenin aynı anda, aynı şekilde hem doğru hem de yanlış olduğunu iddia etmek aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlar?

 • Çelişiklik
 • Tutarlılık
 • Doğruluk
 • Gerçeklik
REKLAM
Soru 14

Doğru düşünmek için kavramların sorgulanarak titizlikle seçilmesi ve yerinde kullanılması gerekir.
Verilen ifade düşüncemizin aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilişkisine dikkat çekmektedir?

 • Tarih
 • Dil
 • Sosyoloji
 • Psikoloji
Soru 15

• Felsefi sorularla aranılan, kavramların anlamını aydınlatmak ve bunlardan ne anlaşıldığını ortaya koymaktır.
• Yaşamın bütününü kucaklayan, her şeye çok yönlü bakabilmemizi sağlayan sorulardır.
Verilen özelliklerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin bir felsefe sorusu olduğu söylenemez?

 • Var olma nedenim nedir?
 • Doğru bilgi mümkün müdür?
 • İnsan onuruna yakışan davranış nedir?
 • Bir üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
Soru 16

I. Konu edinilen gerçeklik üzerine elde edilen bilgiler temellendirilir.
II. Eldeki bilgilerin gerekçeleri ortaya koyulur.
III.Ortaya konan düşüncelerin kesin olanları seçilir.
Yukarıdakilerden hangileri felsefede temellendirmeyle ilgili doğru bilgilerdir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Eğer sizin zihninizde “kuş” kavramı yoksa uzaktan gelenin bir kuş olduğunu tanıyamaz ve bilemezsiniz. Bu durumda bilmeyi sağlayan yapılar _________ dır. Bu yapılar, dış dünya ve dil arasındaki aracılardır.
Verilen parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru bir bilgi elde edilmiş olur?

 • çelişiklik
 • kavramlar
 • analoji
 • görüş
Soru 18

Bir kimsenin şan ve şeref içinde olduğunu, büyük bir yere yükseldiğini ya da ölçüsüz bolluk içinde olduğunu görerek, düşleminin etkisi altında kalıp onu bunlardan dolayı mutlu saymaya kalkma. Çünkü gerçek özü elimizde olan şeylerde ne açgözlülüğe ne imrenmeye ne de kıskanmaya yer kalmaz ve sen de general, senatör, konsül olmak istemez, belki yalnız özgür olmak istersin. Buna göre, bu amaca giden tek bir yol vardır: Elimizde olmayan şeyleri küçük görmek!
Epiktetos’un verilen metninden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • İnsanların hepsi açgözlü ve kıskançtır.
 • Erdemli olmanın tek yolu, bencil olmayı istemektir.
 • Özgür olmak, gerçek özü elimizde olan bir şeydir.
 • Büyük mevki ve makamlara yükselmek insan için gerçek mutluluktur.
Soru 19

Öne sürülen bir görüş söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi dikkat edilecek durumlar arasında yer almaz?

 • Verilen önermelerin doğru olup olmadığı
 • Kavramların doğru anlamlarda kullanılıp kullanılmadığı
 • Ele alınan konuda gerekçenin yeterli olup olmadığı
 • Öne sürülen görüşün kime ait olduğu
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi akıl yürütmede dilin önemiyle ilgili değildir?

 • Dış dünya algılanarak dil sayesinde kavramlara dönüştürülür.
 • Düşüncelerin başkalarına aktarımı ancak dille mümkündür.
 • “Nedir?” tarzında sorular felsefe sorularıdır.
 • Kavramlara verilen anlamlar değişirse düşünce de değişir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCACBDABCADBABDABCDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?