Felsefe 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Descartes’a göre bilgi, sonradan oluşan deneyimlerle değil doğuştan gelen aklın ilkeleriyle gerçekleşir.
Verilen bilgi aşağıdaki problemlerden hangisiyle ilgilidir?

 • Ahlakın ilkesi
 • Bilginin kaynağı
 • Varlığın oluşu
 • Birey-devlet ilişkisi
Soru 2

Benim yerime düşünen bir kitabım, vicdanımın yerini tutan bir din adamım, perhizim ile ilgilenerek sağlığım için karar veren bir doktorum oldu mu zahmete katlanmama hiç gerek kalmaz artık. Para harcayabildiğim sürece düşünüp düşünmemem de pek o kadar önemli değildir; bu sıkıcı ve yorucu işten başkaları beni kurtaracaktır çünkü.
Kant’ın yukarıda açıkladığı “ergin olmama” durumundan insanı kurtarabilecek şey aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Akıl
 • Duygu
 • İnanç
 • Sanat
Soru 3

“Öyle davran ki davranışın ilkesi evrensel bir yasa olarak kabul edilebilsin.” diyen Kant’a göre davranışın temelinde aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmalıdır?

 • Eleştirellik
 • Evrensellik
 • Geçicilik
 • Sistemlilik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 18. yy.-19. yy. felsefesinde öne çıkan “bireydevlet ilişkisi” problemiyle ilgilidir?

 • Mutluluk, insanın aklıyla kendi eylemini seçmesindedir.
 • Bilgi, deneyim ve aklın bir arada kullanılmasıyla oluşmaktadır.
 • İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır; deneyimlerle bilgiyle doldurulur.
 • Yasama gücü, kişisel haklar çerçevesinde görev ve yetkileri belirlenmiş kanun yapma gücüdür.
Soru 5

Akılsal olan gerçek, gerçek olan akılsaldır.
Hegel’in verilen sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Gerçeğin bilgisini elde etmenin güvenilir yolu duyularımızdır.
 • Duyular olmadan akıl bilgi elde edemez.
 • İnsan yalnızca akıl yoluyla hakikate ulaşabilir.
 • İnsan hakikati elde edecek yeterliliğe sahip değildir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Farabi’nin savunduğu şehir türüdür?

 • Erdemli
 • Cahil
 • Bozuk
 • Değişmiş
Soru 7

Kendinde ve başkalarında insanlığı bir araç olarak görecek şekilde değil de onu bir amaç edinecek şekilde davran.
Aşağıdakilerden hangisi Immanuel Kant’ın verilen ahlaki ilkesine uygun bir davranıştır?

 • Ahmet’in kendini daha iyi hissetmek için dilenciye para vermesi
 • Mustafa’nın markette son kullanma tarihi geçen ürünleri indirimli satması
 • Meral’in o anki zor durumdan kurtulmak için annesine yalan söylemesi
 • Aslı’nın, yardıma ihtiyacı olduğu düşüncesiyle yaşlı teyzeyi karşıdan karşıya geçirmesi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 18.yy.-19. yy. felsefesinin özellikleri arasında yer almaz?

 • Din adamlarının düşünceleri egemen olmuştur.
 • Akla güven duyulmuş ve akılcı düşünce artmıştır.
 • Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler verilmiştir.
 • Düşünce özgürlüğü desteklenmiştir.
Soru 9

• İslam peygamberi Hz. Muhammed 632 yılında açıkladığı Veda Hutbesi’nde “Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur.” demiştir.
• 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin dayandığı en temel ilke, dünyadaki bütün insanların özgür ve aynı derecede eşit olduklarıdır.
Verilenlerden hareketle iki belgenin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toplumun sürekliliğinin ancak egemenlikle sağlanabileceği
 • Bazı insanların diğerlerinden daha üstün özelliklere sahip olduğu
 • Erdemli bir toplum düzeninin erdemli bireylerle mümkün olduğu
 • Hiçbir farklılık gözetilmeksizin bütün insanların eşit olduğu
Soru 10

Bentham, “Çoğunluğun faydasına olan doğru eylemdir, haz verici ve mutlu edicidir.” diyerek doğru eylemin temeline aşağıdakilerden hangisini yerleştirir?

 • Yarar
 • Bilgi
 • İrade
 • Ödev
Soru 11

18. yüzyılda öne çıkan felsefi içerikli edebi kitaplardan “Candide” nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rousseau
 • Goethe
 • Daniel Defoe
 • Voltaire
Soru 12

İnsanın temel sorunu bilgi ve bilmek değil, varoluşun kendisidir. Varoluş, hiçbir zaman hazır değildir; oluş içinde olan insan, sürekli yeni kararlar alıp seçimler yaparak kendini yeniden sentezler.
Verilen ifadeler 20. yy. felsefesinin aşağıdaki problemlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Değişim sorunu
 • Varoluş-öz sorunu
 • Yorum sorunu
 • Gerçeklik-görünüş sorunu
Soru 13

Edmund Husserl’in felsefesinde “tarihle ilgili paranteze alma” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

 • Akıl yetileri aracılığıyla nesneleri insan algısında deneyimleme
 • Toplumsal yaşantının oluşturduğu görüş ve ön yargılardan uzaklaşma
 • Nesneleri renk ve şekil gibi özelliklerinden arındırmayı sağlama
 • İncelenen nesnelerin gerçekten var olup olmadıklarına yönelik şüpheden uzak durma
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi 20. yy. filozofları arasında yer almaz?

 • Sokrates
 • Edmund Husserl
 • Karl Popper
 • Karl Jaspers
Soru 15

Cansız varlıklar ve madde bu katmanda bulunur. Algı etkin olarak kullanılır. Bu katmandaki varlıkların yer kaplama, ısınma ve düşme özellikleri bulunur ve bu katmanla fizik ilgilenir.
Verilen özellikler Hartmann’ın aşağıdaki dört varlık katmanından hangisine aittir?

 • Tinsel
 • Ruhsal
 • Organik
 • İnorganik
Soru 16

• Ülkemizde ilk kez felsefe ders kitabını yazmış ve bu derslerin programını yapmıştır.
• Ona göre ölüm, hayret ve şüphe olguları bizi varlıkta ilk sebebe götürür. Bu da Tanrı’dır.
Özellikleri verilen Türk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hilmi Ziya Ülken
 • Nusret Hızır
 • Rıza Tevfik Bölükbaşı
 • Macit Gökberk
Soru 17

Mantıkçı pozitivistlere göre metafiziksel önermeler anlamsızdır. Onlar için bir önermenin doğrulanabilir olması, o önermenin yanlış ya da doğru olduğunun ortaya konması demektir. Doğrulanabilir önerme, olgusal olarak üzerinde deney yapılmaya uygun önermedir. Metafiziksel önermelerde buna imkân yoktur, onun için anlamsızdır.
Buna göre;
I. Ruh ölümsüzdür.
II. Kalem siyahtır.
III. Tanrı vardır.
örneklerinden hangileri anlamsız önermedir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 18

Bilimsel bilginin en ideal bilme şekli olduğuna yönelik anlayışa karşı insan varoluşunun bu bilgi çemberine sıkıştırılamayacağı iddiasıyla ortaya çıkan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Materyalizm
 • Varoluşçuluk
 • Pozitivizm
 • Hermeneutik
Soru 19

Descartes’tan yüzyıllar önce Gazâlî’miz vardı bizim; Nicolai Hartmann’dan daha mı az değerli Farabi’miz? Husserl’den neyi eksik Suhreverdi’nin? Mevlana’nın, Yunus’un, Pir Sultan’ın günümüzdeki o ünlü varoluşçulardan nesi daha aşağı? Şimdi kalkıp da biz filozof olamayız, diye kestirip atmak, son derece insafsızlık olur.
Nermi Uygur’un verilen sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Felsefenin kültür kuruluşunda rol oynaması gerekir.
 • Felsefe düşünme dürüstlüğü isteyen bir uğraştır.
 • Felsefi geleneğimizi temele alan yeni düşünceler geliştirilebilir.
 • Kültürümüz dışındaki felsefelere sırt çevirmek yanlış olur.
Soru 20

“Varoluş özden önce gelir. İyi ama ne demektir bu? Şu demektir: İlkin insan vardır yani insan önce dünyaya gelir, var olur; ondan sonra tanımlanıp belirlenir, özünü ortaya çıkarır… Gelgelelim, gerçekten de varoluş özden önce geliyorsa insan ne olduğundan sorumludur öyleyse.”
Buna göre “insanın özünü ortaya çıkarması ve ne olduğundan sorumlu olması” aşağıdakilerden hangisine bağlı olabilir?

 • Özgür olmasına
 • Bilgide derinleşmesine
 • Analitik düşünmesine
 • Ahlaklı davranmasına
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BABDCADADADBBADCCBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?