Fıkıh 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?

 • Bir şeyi iyice düşünmek
 • Derinlemesine anlamak
 • Teslim olmak
 • Bilmek
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilmi ile uğraşan din âlimini ifade etmek için kullanılmış terimlerden biridir?

 • Müftî
 • Müfessir
 • Mütekellim
 • Muhaddis
Soru 3

“Kötülüğe giden yolların kapatılması” anlamına gelen dini terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstihsan
 • İstishab
 • Şer’u men kablena
 • Sedd-i Zerâi
Soru 4

Fıkıh ilmi, bireyin ve toplumun tüm hayatını içine alacak şekilde aile hayatı ile ilgili hükümler, sosyal hayatla ilgili hükümler ya da dünyevi cezalar ile ilgili hükümler gibi pek çok hususta şer’i hükümlerin pratiğe aktarılmasında ve bir yaşam tarzına dönüştürülmesinde önemli görev üstlenmektedir.
Bu metinde altı çizili bölüm fıkhın aşağıdaki ana konularından hangisi ile ilgilidir?

 • Münâkehât
 • Ukûbât
 • İbâdât
 • Ferâiz
Soru 5

Bilim ve teknolojideki gelişmelerle özellikle tıp dünyasında organ nakli, klonlama, tüp bebek, DNA testi vs. gibi birçok yeni fıkhi sorun gündeme gelmiştir. Fıkıh ilmi bu noktada devreye girmekte, kitap ve sünnet çerçevesinde bunlara cevaplar sunmaktadır.
Bu paragraftan aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 • Fıkıh ilminin pozitif ilimlerle ilişkisi vardır.
 • Fıkıhta verilen hükümlerin takva yönü de vardır.
 • Ahlak kuralları bazen hukuk kurallarına ihtiyaç duyar.
 • Toplumsal düzeyde fıkıh bilgisine sahip olmak farz-ı kifâyedir.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki hadislerden hangisinin vurgusu diğerlerinden farklıdır?

 • Kolaylaştırın, zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin.
 • Ümmetimden hata, unutma ve zor karşısında yaptıkları affedilmiştir.
 • İyilik, güzel ahlaktır; kötülük ise vicdanını rahatsız eden, insanların bilmesini istemediğin şeydir.
 • Din kolaylıktır. Dini zorlaştırmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O hâlde, orta yolu tutunuz.
Soru 7

I. “er-Risâle” adlı eser İmam Serahsî’ye aittir.
II. Usûl-i fıkıh, fıkhın uygulama yönünü ele alır.
III.Fıkıh ilmi en çok tefsir ve hadis ilmiyle irtibatlıdır.
IV.Fıkıh, kişinin lehinde ve aleyhinde olan hükümleri bilmesidir.
Numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 8

İslam dini, zorluklar karşısında emirlerin yerine getirilebilmesi için bazı kolaylaştırıcı hükümler koymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir?

 • Su bulamayan kimsenin teyemmüm yapması
 • Orucunu bilerek bozan kimsenin kefaret ödemesi
 • Yolculukta ramazan orucunu tutmama ruhsatının olması
 • Ayakta namaz kılamayan kimsenin oturarak namaz kılması
Soru 9

Hz. Peygamber önceleri kabir ziyaretini yasaklamışken, sonradan ziyarete müsaade etmiş ve önceki hükmü kaldırmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilişkilidir?

 • Nesh
 • Tedvin
 • Kolaylık
 • Tebliğ
Soru 10

Tabiin döneminde Hicaz ekolü ve Kûfe ekolü olarak iki fıkıh merkezi ön plana çıkmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir ekolün temsilcisidir?

 • Ahmed b. Hanbel
 • İmam Malik
 • İmam Şafii
 • İmam-ı Âzam
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi fıkhî mezheplerin bir ekol olarak ortaya çıkmasında etkili olan sosyal etmenlerden biridir?

 • Usûl kaidelerindeki ihtilaflar
 • Müslüman nüfusundaki çoğalmalar
 • Nassın subûtu ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Hüküm çıkarma metotlarındaki ayrılıklar
Soru 12

Bazı hükümler subût ve delâlet yönünden kat’î nasslar ile belirlidir. Bu hükümler değişmeye ve ictihâda kapalıdır. Sebebi de bu hükümlerdeki insanların faydasının zaman ve mekâna göre değişmemesi, sabit olmasıdır.
Bu metinde aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

 • Ta’abbudî hükümler
 • Zannî hükümler
 • İçtihadî hükümler
 • Vad’î hükümler
Soru 13

Bizim içtihad yoluyla elde etmiş olduğumuz görüşümüz doğrudur; ama hatalı olma ihtimali de vardır. Diğer görüşler ise bizce yanlıştır; ama doğru olma ihtimali taşımaktadır. Bizim elde edebildiğimiz herhangi bir hüküm, bizce doğru olan en güzel görüştür. Kim bundan daha iyisini ortaya koyarsa doğru olan odur, biz de ona uyarız.
Ebu Hanife’nin bu sözlerinden kendisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Başka görüşleri kendi görüşünden üstün gördüğüne
 • Metodunun sonraki âlimlere örnek oluşturduğuna
 • Doğru hükmü her koşulda benimsediğine
 • Kendi görüşlerini hatasız kabul ettiğine
REKLAM
Soru 14

Günümüzde Müslümanları ilgilendiren yeni meseleler ortaya çıkmaktadır. Genetik bilimindeki gelişmeler, tıp ve sağlık alanındaki hususlar, güncellenen ticarî ve ekonomik meselelerde tartışılan yeni konular vardır.
Bu durum âlimlerin yeni meseleler için uygun hükümler üretmesini ve insanlara yol göstermesini gerekli kılmaktadır.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İslam dininin aklı ve ilmi önemsediği
 • Yeni konuların yeni içtihadlar gerektirdiği
 • Temel ibadetlerde içtihata gerek olmadığı
 • İslam hukukunun ilk kaynağının Kur’an olduğu
Soru 15

İmam Şafii ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İmam Malik’ten ders almıştır.
 • Asıl adı Muhammed b. İdris’tir.
 • İstishab delilini sıklıkla kullanmıştır.
 • el-Fıkhu’l- Ekber adlı eserin sahibidir.
Soru 16

Altı yaşındaki bir çocuk başkasına ait bir mala zarar verse, bu zarar onun malından velileri tarafından giderilir.
Bu hüküm eda ehliyeti ile ilgili aşağıdaki dönemlerden hangisine örnektir?

 • Temyiz öncesi
 • Bulûğ
 • Temyiz
 • Rüşd
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi “Hukuk-i Aile Kararnamesi” ile ilgili doğru bir bilgidir?

 • Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanmıştır.
 • Müslüman, Hristiyan ve Yahudi vatandaşların aile konusunu düzenler.
 • İslam dünyasındaki kanunlaştırma faaliyetlerine öncülük etmiştir.
 • Ticaret hukuku ve muhakeme usûlü gibi konuları ele almaktadır.
Soru 18

Meydana gelmesi insanın iradesi dışında olan ehliyet arızalarına “semavi arızalar” adı verilir. Bu tür arızalar, ehliyeti olumsuz yönde etkilemekte, kişilerin yapacakları işlemi ve yükümlülükleri ya kısıtlamakta ya da tamamen ortadan kaldırmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir örneği değildir?

 • Bireyin sarhoşken yaptığı bazı hukukî tasarruflarının geçerli sayılmaması
 • Alzaymır hastasının, namazı vaktinde kılmayı unuttuğunda sorumlu olmaması
 • Akıl hastasının dini emir ve yasaklardan sorumlu tutulmaması
 • Çocuğun yaptığı bağışın hukukî geçerliliğinin olmaması
Soru 19

“Tahrimen mekruh” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Zanni bir delille kesin olarak yasaklanan fiillerdir.
 • İşlenmesi cezayı gerektirir.
 • İnkâr edilmesi kişiyi dinden çıkarmaz.
 • Helale yakın mekruhtur.
Soru 20

Tabloda hükümler ve bu hükümlerle ilgili örnekler verilmiştir.
Buna göre tablonun doğru olabilmesi için hangi hükümlerin birbiri ile yer değiştirmesi gerekmektedir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBACDBADBACBDABADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?