İslam Kültür ve Medeniyeti 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ suresi, 36. ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm ile aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisi vurgulanmaktadır?

 • Kur’an ve Sünnet
 • Havâss-ı Selîme
 • Örf ve Âdetler
 • Akl-ı Selim
Soru 2

• Bir milletin dinî, ahlaki, hukuki, iktisadi, lisani, akli birikimlerinin bir bütünüdür.(Z. Gökalp)
• İnsanın kendini ve tabiatı idare etme yoluyla meydana getirdiği eserlerdir.(A. Young)
• Toplumsal olarak öğretilip yeni kuşaklara aşılanan davranışlardır.(A. Tozzer)
Bu şekilde tanımları yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Felsefe
 • Akîde
 • Teoloji
 • Kültür
Soru 3

• Mukaddime adlı eserinde umran kavramına değinir.
• Medeniyetlerin de insanlar gibi doğup büyüyüp öldüklerini savunur.
Hakkında bilgi verilen âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İbn-i Haldun
 • Norbert Elias
 • Malik bin Nebi
 • Ziya Gökalp
Soru 4

İslam kültür ve medeniyetinin Hz. Âdem ile başlatılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Topraktan yaratılması
 • Akıllı bir varlık olması
 • Vahye muhatap olması
 • Yeryüzünü mamur etmesi
Soru 5

Müslümanlar, Allah’ın varlığını ve tekliğini hayatlarının her aşamasında fark ettirecek şekilde hareket etmişlerdir. Eserlerini de bu anlayışla ortaya koymuşlardır.
Müslümanların bu şekilde davranması İslam kültür ve medeniyeti esaslarının hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • Tevhid
 • Hürriyet
 • İlmîlik
 • Özgünlük
REKLAM
Soru 6

İslam, hikmet prensibinden hareketle Müslümanları, insanlığın ortak evrensel mirasına sahip çıkmaya teşvik eder. Ancak bu mirasta bazı değişimlerin yaşanmasını da gerekli görür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam’ın kültür ve medeniyet konusundaki bakışını yansıtmaz?

 • Farklılıklar tevhid ilkesi doğrultusunda dengelenmelidir.
 • Kendinden önceki birikimler yok edilmelidir.
 • Kur’an ve sünnet ışığında yorumlanmalıdır.
 • Batıl inançlardan arındırılmalıdır.
Soru 7

Mecelle’de yer alan “Örf ile tayin, nass ile tayin gibidir” ilkesi İslam kültür ve medeniyeti esaslarından hangisinin önemine işaret etmektedir?

 • Özgünlük
 • Sulh
 • Yerellik
 • Evrensellik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin yönetim anlayışının esaslarından olan emanetin kapsamında değerlendirilmez?

 • Kamu malları
 • Hukuki metinler
 • Uluslararası antlaşmalar
 • Yöneticilerin şahsi eşyaları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temel özelliklerinden biri değildir?

 • Evrenseldir.
 • Bir hukuk medeniyetidir.
 • Sömürgeci bir karaktere sahiptir.
 • Vahiy, akıl ve duygunun uyumudur.
Soru 10

“Ruhu’ul-Emin” aşağıdakilerden hangisinin sıfatıdır?

 • Cebrail
 • Azrail
 • Hz. Muhammed
 • Hz. İsa
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “İnsan - Allah” ilişkisini ifade eden kavramlardan biri değildir?

 • İhlâs
 • İhsan
 • Takva
 • İsraf
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in gönderildiği toplum ile ilgili düzenlemelerinden biri değildir?

 • Kadınların, zayıfların ve kölelerin haklarını koruması
 • Kabile ve ırka dayalı statüyü devam ettirmesi
 • Cahiliye adetlerinden arındırmaya çalışması
 • İslam inancı üzerinde birleştirmesi
Soru 13

İspanya’dan çıkarılan Yahudiler II. Bayezid tarafından İstanbul, Selanik ve İzmir gibi şehirlere yerleştirilmiştir. İsveç Kralı Demirbaş Şarl, Osmanlı ülkesinde uzun süre mülteci olarak kalmıştır. 19. yüzyılda ise Rusya’nın baskısından kaçan binlerce Macar, Osmanlı Devleti’ne sığınmıştır.
Bu metinden çıkarılacak en genel sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlı toprakları bazı Yahudiler için güvenli bir yer olmuştur.
 • İsveç kralı Osmanlı topraklarında güven içinde yaşamıştır.
 • Rusya kendi dininden olanlara dahi baskı uygulamıştır.
 • Osmanlı, daima güvenilir bir devlet olmuştur.
REKLAM
Soru 14

Müslümanların bir devlet kurup huzur ve barış ortamının oluşmasını sağladığı dönemlerde İslam medeniyetinin gelişmesi hız kazanmıştır. Moğol ve Haçlı saldırıları gibi olumsuzlukların gerçekleştiği sorunlu dönemlerde ise İslam medeniyetinin gelişimi zayıflamıştır.
Buna göre İslam medeniyetinin gelişimi aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir?

 • Ülke halkının zenginliği
 • Güven ikliminin oluşması
 • Bireysel yeteneklerin artması
 • Gelir dağılımının adaletli olması
Soru 15

İslam’ın ilk döneminde toplumun dinî, idarî, hukukî, siyasî, sosyal ve ekonomik faaliyetlerinin gerçekleşmesinde merkezi özelliğe sahip kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vakıf
 • Dâr’un Nedve
 • Mescid
 • Beyt’ül Hikme
Soru 16

İslam’ın belirlediği zenginlik ölçüsüne sahip olanların yerine getirmesi farz olan bir yükümlülüktür. Toplumdaki ekonomik dengesizliklerin yol açabileceği olumsuzlukların giderilmesinde önemli bir işleve sahiptir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zekât
 • Öşür
 • Fitre
 • Fidye
Soru 17

Sahip olduğu derin bilgiden ötürü kendisine “ilmin kapısı” unvanı verilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
Soru 18

Halife Hz. Ebu Bekir mevcut Kur’an nüshalarını tek bir kitap haline getirmesi için aşağıdaki sahabelerden hangisini görevlendirmiştir?

 • Hz. Zeyd bin Sabit
 • Hz. Selman-ı Farisi
 • Hz. Zeyd bin Harise
 • Hz. Cafer bin Ebi Talib
Soru 19

Hadis metinlerinin belirli bir tasnife tabi tutulmadan yazıya geçirilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cerh
 • Ta’dil
 • Tedvin
 • Sünen
Soru 20

Halife Me’mun’un 832 yılında Bağdat’ta kurduğu ilim merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ashab-ı Suffe
 • Beytü’l-Hikme
 • Dar’ul-Fünun
 • Nizamiye Medresesi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDACABCDCADBDBCADACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler