İslam Kültür ve Medeniyeti 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Duygu, düşünce, örf-âdet, inanış ve tasavvurları, çeşitli malzeme, araç, teknik ve yöntemleri kullanarak, gören ve işitenlerde hayranlık uyandıracak bir ahenkle ortaya koymaktır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Huy
 • Akıl
 • Sanat
 • Medeniyet
Soru 2

Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi “eşi, örneği ve modeli olmadan sanatkârane yaratan” anlamındadır?

 • Bedi’
 • Hâdi
 • Latîf
 • Musavvir
Soru 3

İslam sanatının özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • İşlevseldir.
 • Somut çalışmayı esas alır.
 • Tekâmüle ulaşma çabası vardır.
 • Tevhit ilkesi çerçevesinde şekillenmiştir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sivil mimarinin unsurlarından biridir?

 • Kale
 • Mescid
 • Şadırvan
 • Hamam
Soru 5

Yazma ve matbu eserlerin muhafazası için yapılan kitap kaplamasına _________ , bu işle uğraşanlara ise _________ denir.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • hat - hattat
 • cilt – mücellit
 • tezhip – müzehhip
 • minyatür – nakkaş
REKLAM
Soru 6

Kur’an’ın indirildiği dönemde edebiyat gelişmişti. Şiire ve hitabete önem verilirdi. Şairler, toplumda yüksek bir mevkiye sahipti. Şiir yarışmalarında birinci gelenlere mükâfat verilir, şiirleri Kâbe duvarlarına asılırdı. Kâbe’ye asılan şiirlerin en ünlülerine _________ denirdi.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • tabakat
 • kütübü sitte
 • mu’allaka-i seb’a
 • seb’ulmesani
Soru 7

“Kitabü’l-Musiki el-Kebir” adlı eser aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

 • Farabî
 • Kindî
 • İbn-i Sîna
 • Tûsi
Soru 8

Eskiden İstanbul’da sabah ezanının sabâ ve dilkeşhâverân; öğle ezanının hicaz ve rast; ikindi ezanının hicaz ve uşşak; akşam ezanının segâh, rast ve dügâh; yatsı ezanının ise uşşak, nevâ, rast ve hicaz makamlarında okunması bir gelenek haline gelmişti.
Bu metinde bahsedilen dönem ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Ezan okumaya önem verildiğine
 • Müezzinlerin musiki bilgisine sahip olduğuna
 • Her namaz için farklı makamlarda ezan okunduğuna
 • Ezanın, tevhidi ilan ve namaza çağrı işlevinin bulunduğuna
Soru 9

• Osmanlıda musikinin icra alanlarından biridir.
• Savaşta askerlere cesaret vermek için kullanılır.
• Dünyanın en eski bandolarından olduğu kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mehter
 • İlahi
 • Sema
 • Tesbihat
Soru 10

Müslüman, kendisini ülkesine ve insanlığa karşı yükümlü hisseder. Çevresinde olup-bitenlere karşı duyarsız kalmaz. Zulme uğrayanlara yardım elini uzatır ve zulmedenlere karşı da her duyarlı insan gibi mücadele eder.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Tarih şuuru
 • Sosyal sorumluluk
 • Ekonomik özgürlük
 • Medeniyet araştırmaları
Soru 11

İslam kültür ve medeniyeti maddi ve manevi imkânları içinde barındırır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi manevi imkânlardan biridir?

 • Coğrafya
 • Nüfus
 • Ekonomi
 • Aile
Soru 12

Şehir, idari ve cezai kaideleri yürüten bir idarecinin, kazaî hükümleri yerine getiren bir hâkimin bulunduğu yerdir.
Bu tanımda bir şehirde bulunan aşağıdaki unsurlardan hangisine değinilmemiştir?

 • Adlî makamlar
 • İdarî makamlar
 • Mâbetler
 • Kanunlar
Soru 13

Günümüzde şehirler; coğrafi olarak _________ şehri, ekonomik olarak _________ şehri, kültürel olarak _________ şehri olarak sınıflandırılmaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin getirilmesi doğru olur?

 • kıyı – antik – siyasi
 • kıyı – ticaret – sanat
 • sanat – kültür – askeri
 • teknoloji – ticaret – antik
REKLAM
Soru 14

Hz. Peygamber hicretten sonra, şehircilik alanındaki ilk düzenlemeleri aşağıdaki beldelerden hangisinde yapmıştır?

 • Mekke
 • Bağdat
 • Yesrib
 • Fustat
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi şehrin fiziki unsurlarından biri değildir?

 • Din
 • Mezarlık
 • Mahalle
 • Yol
Soru 16

• Müslümanların kıblesidir.
• İslam dünyasında ilmi faaliyetlerin gerçekleştiği ilk merkezlerdendir.
• Hac farizası nedeniyle dünya Müslümanlarının yılda bir kez toplandığı yerdir.
Bu özelliklere sahip şehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kûfe
 • Medine
 • Kudüs
 • Mekke
Soru 17

• Darülhikme
• Kalatülcebel
• el-Ezher Camii
• Nasuriyye Medresesi
Bu eserlerin bulunduğu İslam şehri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şam
 • Kurtuba
 • Kahire
 • Kayravan
Soru 18

İlim Çin’de bile olsa ona talip olunuz.
Çünkü ilim her Müslümana farzdır.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 • Bilginin
 • İnancın
 • Seyahat etmenin
 • Farklı kültürlere saygının
Soru 19

Batılı araştırmacılar tarafından doğu ülkelerinin din, dil, tarih, kültür ve medeniyetleri üzerine yapılan araştırmaları kapsayan bilim dalına ne ad verilir?

 • İsrailiyat
 • Teoloji
 • Antropoloji
 • Şarkiyat
Soru 20

İslam, bünyesinde bulunan unsurlar için ayrım yapmayan, erdemli toplum oluşturan bir tevhid medeniyetidir. İnsanların inanç ve kültürlerini birbiriyle çatıştırmaz bilakis birbirine yaklaştırır. Müslümanlar, yönettiği halkı yerli ve yabancı diye ayrıma tabi tutmaz. Aynı kültürün ve toprağın bir parçası olarak çeşitlilikleri ve farklılıkları kazanım ve zenginlik olarak kabul eder.
Bu metinde İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

 • Toplumsal kararlarda istişareyi esas almıştır.
 • Yönetim anlayışında adaleti benimsemiştir.
 • İlmi çalışmalara öncülük etmiştir.
 • Sanat ve estetiğe önem vermiştir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDBCADABDCBCADCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler