Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“…Yusuf, kralın dinine göre kardeşini yanında alıkoyamazdı. Ancak Allah’ın dilemesi başka...”
(Yûsuf suresi, 76. ayet)
Ayette geçen “din” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

 • Hesap ve ceza günü
 • Kanun ve kurallar
 • İnanç ve ibadet
 • Sorumluluk
Soru 2

Dinler tarihi, dinleri herhangi bir dinin bakış açısı ile değerlendirmez.
Buna göre dinler tarihi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Kural koyucudur.
 • Savunmacıdır.
 • Yargılayıcıdır.
 • Tarafsızdır.
Soru 3

Hristiyanlık aşağıdaki bölgelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • Çin
 • İran
 • Filistin
 • Hindistan
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “el-milel ve’n-nihal” kavramının anlamlarından biridir?

 • Dinler - Mezhepler
 • Mektuplar - Eserler
 • Kültürler - Medeniyetler
 • İnançlar - İbadetler
Soru 5

Mekkeli Müslümanlara sosyal ve ekonomik boykot hangi yıllarda yapılmıştır?

 • 610-613
 • 613-616
 • 617-620
 • 621-623
REKLAM
Soru 6

• Mekkeli müşriklerle süregelen savaşları sona erdirdi.
• Sonucunda İslamiyet Arap Yarımadası’nda hızla yayıldı.
• Kur’an-ı Kerim’ de bu durum “apaçık zafer” olarak nitelendirilir.
Bu bilgiler aşağıdaki olayların hangisi ile ilgilidir?

 • Hudeybiye Antlaşması
 • Medine Sözleşmesi
 • Medine’ye Hicret
 • Akabe Biatları
Soru 7

Hindistan, ilk defa hangi dönemde İslam’la tanışmıştır?

 • Dört Halife
 • Emeviler
 • Osmanlılar
 • Selçuklular
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde kabul edilen inançlardan biri değildir?

 • İnsanlar öldükten sonra hesap vermek için tekrar diriltileceklerdir.
 • Allah ezeli ilmi ile evrende olmuş ve olacak her şeyi bilir.
 • Hz. Muhammed
  (sav.) Allah’ın kulu ve elçisidir.
 • İnsanlar günahkâr olarak dünyaya gelirler.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ehl-i kitabın Kur’an-ı Kerim’de kınandığı konulardan biri değildir?

 • Kendilerine verilen kutsal kitabı tahrif etmeleri
 • Yeri ve gökleri Allah’ın yarattığına inanmaları
 • Bazı peygamberleri öldürmeleri
 • Hakla batılı karıştırmaları
Soru 10

Kur’an-ı Kerim’de “İsrail” terimi ile aşağıdaki peygamberlerden hangisi kastedilmektedir?

 • Hz. Yakup
 • Hz. İbrahim
 • Hz. Davut
 • Hz. Süleyman
Soru 11

İsrailoğulları vadedilmiş topraklara aşağıdakilerden hangisinin önderliğinde girmiştir?

 • Samuel
 • Saul
 • Ezrâ
 • Yeşu
Soru 12

• Kudüs’te Mabed’i inşa ettirmiştir.
• Kral Davut’un ölümünden sonra onun yerine geçmiştir.
• Komşu krallıklarla anlaşma yoluna giderek babasından devraldığı topraklarda barışı sağlamaya çalışmıştır.
Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Musa
 • Hz. Süleyman
 • Hz. Üzeyr
 • Hz. Harun
Soru 13

MÖ 587’de Yahudi krallığını tamamen yıkan, Mabed’i tahrip edip halkın büyük bir kısmını Babil’e sürgün eden kral aşağıdakilerden hangisidir?

 • Buhtunnasr
 • Golyat
 • Sargon
 • Koreş
REKLAM
Soru 14

Hz. Musa’ya Sina’da taş tabletler üzerine yazılı olarak verildiğine inanılan ilk ilâhî emirlere ne ad verilir?

 • Talmud
 • Mezmur
 • On Emir
 • Mişna
Soru 15

Yahudi inancına göre aşağıdakilerden hangisi peygamber olarak kabul edilmez?

 • Hz. Musa
 • Hz. Davut
 • Hz. İbrahim
 • Hz. İshak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Mesihlik iddiasında bulunmuştur?

 • Malaki
 • Musa b. Meymûn
 • Theodor Herzl
 • Sabatay Sevi
Soru 17

Kökleri 19. yüzyıla dayanan, Filistin’de bir Yahudi devleti kurma amacıyla ortaya çıkan siyasi hareketin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Siyonizm
 • Mesihcilik
 • Misyonerlik
 • Yahova Şahitleri
Soru 18

Hristiyanlıkta inanç esasları ve ibadetler gibi konulardaki sorunları görüşmek ve karara varmak üzere üst düzey din adamlarının katıldığı toplantıya ne ad verilir?

 • İcma
 • Konsil
 • Ritüel
 • İstişare
Soru 19

• Adı Yunancada “güzel haber, müjde” anlamına gelir ve Amerika’da en etkili dinî gruplardan biridir.
• Mesih’in gelmesinden önce olacak felaketleri çok dikkatli bir şekilde takip etmeleri ayırıcı özellikleridir.
• Misyoner faaliyetlere çok önem verir ve bu bağlamda kitle iletişim araçlarını aktif olarak kullanırlar.
Hakkında bilgi verilen kilise aşağıdakilerden hangisidir?

 • Katolik
 • Ortodoks
 • Protestanlık
 • Evanjelik
Soru 20

Hıristiyanlığa göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra dirilmesi anısına kutlanılır. Ölümden dirilişin sembolü olarak renkli yumurtaların saklanıp çocukların bulduğu bir etkinlik yapılır.
Hakkında bilgi verilen bayram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Noel
 • Lent
 • Paskalya
 • Pentekost
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCACABDBADBACBDABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?