Kelam 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim için kullanılan isimlerden biridir?

 • Sünnetullah
 • Kelamullah
 • Seyfullah
 • Beytullah
Soru 2

Kesin deliller kullanarak ve karşıt görüşlü kişi ve grupların ortaya attığı şüphe ve itirazları gidererek İslam inanç esaslarını ispatlama gücü kazandıran bir ilimdir.
Bu tanım Kelam ilminin hangi yönünü açıklamaktadır?

 • Amacını
 • Gelişimini
 • Doğuşunu
 • Diğer ilimlerle olan ilişkisini
Soru 3

Amentü’de ifade edilen esaslar âlimler tarafından üç başlıkta birleştirilmiş ve bunlara da “usûl-i selâse” denilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “usûl-i selâse”den biri değildir?

 • Tevhid
 • Ahiret
 • Nübüvvet
 • Tedvîn
Soru 4

“Peygamberlerin haber verdiği vahiyler ve mütevatir haberler” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haber-i sadık
 • Haber-i vahit
 • Muhkem hadis
 • Müteşabih ayet
Soru 5

• Hz. Peygamber’in vefatından sonra başlayıp hicri I. asrın sonlarına kadar devam eder.
• İmam-ı Âzam Ebu Hanife ve eserleri bu dönemde etkili olmuştur.
• Yaşanan siyasi olaylar ve ihtilaflar nedeniyle büyük günah işleyenin durumu, iman-amel ilişkisi, kader meselesi, insan fiilleri, hilafet gibi konular tartışılmıştır.
Bu bilgiler Kelam ilminin aşağıdaki dönemlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Hz. Peygamber Dönemi
 • Mutezilenin ortaya çıkışı
 • İlk Fikrî Hareketler
 • Yeni İlm-i Kelam
REKLAM
Soru 6

İslam âlimlerinin çoğunluğu kelam ilmini ele aldığı konu itibarıyla önemli görmüş, onu öğrenip geliştirmenin farz olan bir yükümlülük olduğunu belirtmişlerdir.
Kelam ilminin aşağıdaki yönlerinden hangisi bu görüşün gerekçelerinden biri değildir?

 • Dinî ilimlerin aslını oluşturması
 • İslam’ın ana ilkelerini belirleyip temellendirmesi
 • İnanç esaslarını insanlara sağlam bir şekilde ulaştırması
 • Genellikle tümevarım ve temsil yöntemlerini kullanması
Soru 7

İmam Gazzâlî’nin “külli ilim” olarak kabul ettiği ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefsir
 • Kelam
 • Hadis
 • Fıkıh
Soru 8

Kelam da felsefe gibi varlıkların başlangıç ve sonlarından bahseder. Ancak felsefe bunu yaparken sadece _________ ile yetinir. Kelam ilminde ise dinî meselelerin temel kaynağı olarak _________ esas alınır.
Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • vahiy - akıl
 • sezgi - duyular
 • akıl - vahiy
 • duyular - sezgi
Soru 9

• Müellifi; Ebu’l-Hasan el-Eş’ârî’dir.
• Bir mukaddime ve on dört bölümden oluşmaktadır.
• Ehl-i sünnet kelam anlayışının sistematik hâle gelmesine zemin hazırlayan kaynaklardan biridir.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kitâbu’t-Tevhîd
 • el-Fıkhu’l-Ekber
 • Yeni İlmi Kelam
 • el İbâne an Usûli’d-Diyâne
Soru 10

Kelamcılara göre “varlığının bir başlangıç noktası olmaksızın diğer şeylerden önce mevcut olan ve yokluğu mümkün olmayan şey” kadim varlıktır.
Buna göre kelamcıların kadim kabul ettiği varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Âlem
 • Allah
 • İnsan
 • Madde
Soru 11

Tüm varlıkları madde ile açıklayan ve maddenin ötesinde, gözle görülmeyen bir manevî ögenin ya da ruhun varlığını inkâr eden anlayıştır.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deizm
 • Politeizm
 • Materyalizm
 • Sekülarizm
Soru 12

Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangisi “hayat ve can veren” anlamındadır?

 • Muhyî
 • Tevvâb
 • Settâr
 • Vedûd
Soru 13

Herhangi bir akıl yürütme veya delillendirmeye ihtiyaç duymadan, doğrudan doğruya zihinde oluşan bilgidir. Bu şekilde oluştuğu ve reddedilmesi de mümkün olmadığı için bu tür bilgiye zaruri bilgi denir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi zaruri bilgiye ait bir örnek değildir?

 • Bütünün parçasından büyük olduğu
 • Ahiret hayatının var olduğu
 • Görünen şeyin var olduğu
 • Birin ikinin yarısı olduğu
REKLAM
Soru 14

İnsan, akıl ve iradesini iyilik yönünde kullandığında manevi açıdan yükselir, dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşır. Kötülüğü tercih etmesi durumunda ise yaptıklarının sonucunu hem dünyada hem de ahirette görür.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metnin mesajına uygun değildir?

 • “Kim doğru yolu seçerse ancak kendi iyiliği için seçmiştir; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın yükünü yüklenmez…”
  (İsrâ suresi, 15. ayet)
 • “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin, kullarına zulmetmez.”
  (Fussilet suresi, 46. ayet)
 • “Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.”
  (Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)
 • “İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: ‘Onun ilmi ancak Allah katındadır.’ Ne bilirsin belki de kıyamet yakında gerçekleşir.”
  (Ahzâb suresi, 63. ayet)
Soru 15

Aklen varlığı da yokluğu da eşit derecede imkân dâhilinde olan aklî hüküm aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mümteni
 • Mutlak
 • Mümkin
 • Vacip
Soru 16

Eğer din sadece akıldan ibaret olsaydı, ben mestin üstünü değil altını mesh ederdim; hâlbuki Resulullah’ı üstünü mesh ederken gördüm.
Hz. Ali bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

 • Vahyin
 • Mantığın
 • Duyuların
 • Zannî bilginin
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mütevatir haberde bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

 • Nakledenlerin sayısında azalma olmaması
 • Her dönemde çok sayıda insan tarafından rivayet edilmesi
 • İsnadının her tabakasında en az bir kişi tarafından nakledilmesi
 • Yalan üzerine birleşmeleri imkânsız olan bir çoğunluğun nakletmesi
Soru 18

İslam’a göre akıl ile nakil arasında uyumluluk ilişkisi vardır. Sahih nakil ile selim akıl birbiriyle çelişmez. Çünkü sahih nakil de selim akıl da sonuç itibarıyla Allah tarafından insanların hidayeti için vasıta kılınan birer delildir. Bu ikisi arasında bir çelişki görülüyorsa ya naklin sahihliğinde bir sorun vardır ya da akıl, selim akıl değildir.
Bu metne göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

 • Nakil ile akıl arasında tutarlılık vardır.
 • Naklin anlaşılabilmesi için akl-ı selime ihtiyaç vardır.
 • Vahiy ile akıl, insanın doğruya ulaşmasında birer araçtır.
 • Nakil ile akıl arasında çelişki olduğunda akıl esas alınmalıdır.
Soru 19

I. Kıyas
II. Ayet
III.Hadis
IV.Tümevarım
Numaralanmış kavramlardan hangileri aklî delillerin yöntemlerindendir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi itikadi hükümlerin özelliklerinden biri değildir?

 • Değişkenlik
 • Bütünlük
 • Kesinlik
 • Açıklık
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BADACDBCDBCABDCACDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler