Kelam 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Dinin amelî ve itikadî hükümlerinin uygulaması sırasında ortaya çıkan farklı anlayışlara ne ad verilir?

 • Dinî yorum
 • Felsefe
 • Ahlak
 • Din
Soru 2

İmamet konusu, inancın alanı olmamakla beraber Hz. Peygamber’den sonraki dönemde kelam kitaplarına girmiştir. Özellikle Şia’nın imamet konusunu imanın şartları arasında sayması sebebiyle bu konu mezhepler arasında önemli ayrışma noktalarından biri hâline gelmiştir. Bunun üzerine diğer kelam mektepleri de meseleyi tartışmak durumunda kalmışlardır.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 • İç savaşlar Müslümanların din anlayışında izler bırakmıştır.
 • Müslüman coğrafyası değişik kültürlerin etkisi altında kalmıştır.
 • Hilafet meselesi ve siyaset, inanç alanında farklılıklara yol açmıştır.
 • Ehl-i sünnet, şartları taşıyan herkesin imamet hakkı olduğunu savunmuştur.
Soru 3

Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi inanç farklılıklarının ortaya çıkmasında daha çok etkili olmuştur?

 • Anlatımı kıssalarla desteklemesi
 • Müteşabih ayetlere yer vermesi
 • Muhkem ayetler içermesi
 • Dilinin Arapça olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnet mezheplerinden biridir?

 • Mürcie
 • Haricilik
 • Mutezile
 • Maturidiyye
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i sünnetin görüşlerinden biri değildir?

 • İnandığı halde dinin emir ve yasaklarına uymayan kimse dinden çıkar.
 • İnsanlar hür irade sahibidir ve yaptıklarından sorumludur.
 • Kur’an Allah’ın vahyidir ve Allah’tan geldiği gibidir.
 • Allah ahirette müminler tarafından görülecektir.
REKLAM
Soru 6

• Allah’ı, şanına uygun düşmeyen şeylerden tenzih etmek
• Nasta geçen müteşabih ifadeleri anlamayanların bunlar hakkında soru sormayıp susmaları
• Müteşabih olan hususlarla zihnen bile meşgul olmamak
Selef âlimlerinin müteşabihat ile ilgili bu görüşlerinde aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yoktur?

 • Takdis
 • Sükût
 • Tasdik
 • Keff
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi selef âlimlerindendir?

 • Bâkıllâni
 • İbn Teymiyye
 • Cüveyni
 • Fahreddin Râzî
Soru 8

• 852 yılında Özbekistan’ın Semerkand şehrinde doğmuştur.
• Kelam, mezhepler tarihi, fıkıh usulü ve tefsir alanlarında otoritedir.
• Te’vilâtü’l-Kur’an ve Kitabu’t-Tevhid eserleridir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nureddin es-Sâbunî
 • İmam Eş’âri
 • Ahmed b. Hanbel
 • İmam Maturîdî
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Haricilerin ortaya çıkışında etkili olan sebeplerden biri değildir?

 • Hz. Ebubekir’in hilafetini meşru kabul etmeleri
 • Şehir hayatına ve kültürüne uyum sağlayamamaları
 • Kur’an’ın sadece zahirî yorumuna dayalı din anlayışını benimsemeleri
 • Hz. Osman döneminde Ümeyyeoğullarının idarî tutumlarından rahatsız olmaları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Hariciliğin görüşlerinden biri değildir?

 • Amel ile iman bir bütündür.
 • Büyük günah işleyen kişi dinden çıkmaz.
 • Halife olmak için Kureyşli olma şartı aranmaz.
 • Hz. Ali, Hakem Olayı’nı kabul ettiği için küfre düşmüştür.
Soru 11

Şia’ya göre imamet meselesi dinin asıllarındandır.
Şia’nın aşağıdaki görüşlerinden hangisi bu inançla ilgili değildir?

 • İmamet nas ve tayin iledir.
 • Mümin olmak için imameti kabul etmek gerekir.
 • İmamet, çözümü insanlara bırakılacak mevzu değildir.
 • Büyük günah işleyen tövbe etmeden ölürse ebedî olarak cehennemde kalır.
Soru 12

İslam tarihinde Kur’an’ın mahlûk olduğu görüşü üzerinden yapılan baskılar sebebiyle 830-850 yılları arasındaki döneme _________ denilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Halifeler dönemi
 • Haşhaşiyye dönemi
 • Mihne yılları
 • Elçiler yılı
Soru 13

Büyük günah işleyen kişi, ne tam mümin ne de kâfirdir. Bu ikisi arasındadır.
Mutezile’nin bu görüşü aşağıdaki ilkelerinden hangisini açıklamaktadır?

 • El-Emr Bi’l-Maruf ve’n-Nehy ani’l Münker
 • El-Menzile beynel menzileteyn
 • El-Va’d ve’l-Va’id
 • Adalet
REKLAM
Soru 14

İnsan rüzgâra kapılmış yaprak gibidir. Rüzgâr yaprağı nereye savurursa yaprak o yöne gider. Onun için insanın yaptığı işleri Allah takdir etmiştir.
Bu görüş aşağıdaki mezheplerden hangisine aittir?

 • Cebriye
 • Mutezile
 • Mürcie
 • Şia
Soru 15

• Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte nübüvveti şüphe ile karşılar veya inkâr eder.
• Kâinatı, Tanrı tarafından tasarlanan, hareketi başlatılan fakat dışarıdan müdahale olmadan doğa kanunlarına uygun şekilde işleyen bir bütünlük olarak kabul eder.
Hakkında bilgi verilen felsefî ekol aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ateizm
 • Agnostisizm
 • Deizm
 • Nihilizm
Soru 16

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bunun dışında kalan günahları ise dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur.”
(Nîsâ suresi, 48. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki felsefî ekollerden hangisinin tanrı anlayışı eleştirilmektedir?

 • Deizm
 • Monoteizm
 • Sekülarizm
 • Politeizm
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi pozitivizmin temel yaklaşımlarından biri değildir?

 • Dinlerin önermeleri oldukları gibi kabul edilir, mantığa indirgenmez.
 • Bilginin mümkün olan yegâne nesnesi olgulardır.
 • Felsefe, bilim dışı bir yönteme sahip olamaz.
 • Bütün bilimler fiziğe indirgenebilir.
Soru 18

Tanrının var olmadığı görüşüne dayanan felsefî akım aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teizm
 • Mistisizm
 • Ateizm
 • Politeizm
Soru 19

Toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhani meselelerden daha çok dünya hayatına odaklanılmasına vurgu yapan anlayış ve ideolojiye ne ad verilir?

 • Optimizm
 • Sekülarizm
 • Pesimizm
 • Nihilizm
Soru 20

Şeytanı ve şeytanla ilgili sembolleri yücelten ve şeytana tapmayı esas alan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Empirizm
 • Haşhaşilik
 • Düalizm
 • Satanizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDACBDABDCBACDACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler