Kimya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki maddelerden hangisini simyacılar keşfetmiş olamaz?

 • Cam
 • Plastik
 • Barut
 • Tunç
Soru 2

Simyadan kimyaya geçiş sürecinde etkili olan kimyanın öncüleri ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

 • Democritus, maddenin bölünemez parçasına “atom” adını vermiştir.
 • Aristo, evrendeki her şeyin dört elementten oluştuğunu varsaymıştır.
 • Lavoisier, kütlenin korunumu yasasını bulmuştur.
 • Empedokles, elektronun varlığını kanıtlamıştır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi organik kimyanın çalışma alanına girer?

 • Maddelerin nitel ve nicel analizlerinin yapılması
 • Karbon temelli maddelerin sentezlenmesi
 • Asitlerin pH ölçümlerinin yapılması
 • Kan ve idrar testlerinin yapılması
Soru 4

Bir kimya firmasının tanıtım toplantısında karşılaşan dört kişi kimya alanı ile ilgili mesleklerini aşağıdaki cümlelerle anlatmıştır.
Buna göre bu dört cümleden hangisini söyleyen metalurji mühendisidir?

 • Demir–çelik sanayinde araştırma ve geliştirme biriminde çalışıyorum.
 • Tıbbi amaçlı kimyasalların hazırlanmasından sorumluyum.
 • Kozmetik firmasında ürün tasarlama ve geliştirme biriminde çalışıyorum.
 • Bir ilacın ham maddesinin üretilmesinde görevliyim.
Soru 5

Aşağıda bazı çalışma alanları verilmiştir.
I. Boyar maddelerin üretilmesi
II. İlaç ham maddelerinin sentezlenmesi
III. Toprak analizlerinin yapılması
Buna göre kimya biliminin uğraş alanlarına girenlerin tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki maddelerden hangisi elementtir?

 • Tuz ruhu
 • Kezzap
 • Amonyak
 • Silisyum
Soru 7

Saf maddeler element ve bileşik olarak sınıflandırılırlar.
Yukarıda verilen maddelerden hangisi için yapılan eşleştirme hatalıdır?

 • CO2
 • Fe
 • O2
 • He
Soru 8

Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü “C” harfi ile başlamaz?

 • Kalsiyum
 • Kalay
 • Krom
 • Kobalt
Soru 9

Yaygın adı verilen bileşiklerden hangisinin formülü doğru verilmiştir?
Yaygın adı <----> Formülü

 • Amonyak <----> HCI
 • Sud kostik <----> NaOH
 • Yemek tuzu <----> CaO
 • Zaç yağı <----> HNO3
Soru 10

Aşağıda insan sağlığı üzerine etkili olan üç farklı element ile ilgili ifadeler verilmiştir.
…I… : Sofra tuzunun yapısında bulunur. …II… : Kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin yapısında yer alır.
…III… : Kemik ve dişlerin temel yapısını oluşturur.
Buna göre numaralarla gösterilen boşluklara gelecek elementler hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I <----> II <----> III

 • Sodyum <----> Demir <----> Kalsiyum
 • Azot <----> Bakır <----> Karbon
 • Klor <----> Helyum <----> Kükürt
 • İyot <----> Neon <----> Brom
Soru 11

Aşağıdaki güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerinden hangisi radyoaktif madde anlamındadır?

Soru 12

Fosfor 15P) atomunun elektronlarının Bohr atom modeline göre enerji seviyelerine dağılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 13

X3– ve Y1+ iyonları birbirinin izoelektroniğidir.
Buna göre X atomunun proton sayısı 7 olduğuna göre Y atomunun proton sayısı kaçtır?

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
REKLAM
Soru 14

Ayşe Öğretmen yukarıdaki ifadeyi periyodik sistemin tarihçesini anlatırken söylemiştir.
Buna göre,
I. Mendeleyev’in periyodik sistemi
II. Moseley’in periyodik sistemi
III. Modern periyodik sistem
verilen periyodik sistemlerden hangilerini anlatıyor olabilir?

 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 15

Modern periyodik sistemle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Satırlar grup olarak adlandırılır.
 • 8 tane A grubu vardır.
 • İlk periyotta 8 element bulunur.
 • 6 tane periyot vardır.
Soru 16

Aşağıda bir element atomuna ait katman–elektron dağılımı verilmiştir.
Buna göre bu elementin periyodik sistemdeki yeri seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • 2. periyot 2A grubu
 • 2. periyot 3A grubu
 • 3. periyot 2A grubu
 • 3. periyot 3A grubu
Soru 17

Periyodik sistemde elementler metal, ametal, yarı metal ve soy gaz olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandırma farklı desenler kullanılarak şekilde gösterilmiştir.
Buna göre desenli alanlara ait sınıf türü hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Soru 18

1H ve 3Li
5B ve 7N
Yukarıda verilen atom çiftlerinin çaplarının büyükten küçüğe sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • H > Li
  B > N
 • H > Li
  N > B
 • Li > H
  N > B
 • Li > H
  B > N
Soru 19

Periyodik sistem kesitinde yerleri belirtilen üç element ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Y’nin birinci iyonlaşma enerjisi X’ten küçüktür.
 • Z’nin atom çapı Y’den büyüktür.
 • Atom numarası en küçük olan Z’dir.
 • Katman sayısı en büyük olan X’tir.
Soru 20

Kimyasal bağ oluşumunda kullanılan son katman elektronlarının bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme gücüne _________ denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • elektronegatiflik
 • iyonlaşma enerjisi
 • metalik karakter
 • ametalik karakter
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDBADDCBBACCACBCBDAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?