Kimya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Şekilde verilen kapalı kaplarda bulunan gazlarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Gazların her ikiside moleküler yapılıdır.
 • I. kaptaki madde bileşiktir.
 • II. kaptaki madde elementtir.
 • II. kaptaki madde iki farklı atomdan oluşmuştur.
Soru 2

Aşağıda verilen kimyasal türler arası etkileşimler kendi içinde kıyaslandığında en zayıf olanı hangisidir?

 • Hidrojen Bağı
 • İyonik Bağ
 • Kovalent Bağ
 • Metalik Bağ
Soru 3

MgCI2 bileşiğinin Lewis elektron nokta formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(Mg: 2A, CI: 7A grubundadır.)

 • [Mg]2+ [CI:]
 • Mg : CI
 • : Mg : CI :
Soru 4

Demir (II) oksit bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • FeO
 • FeS
 • Fe(OH)2
 • FeSO4
Soru 5

Aşağıda Lewis yapısı verilen ametal atomlarının hangisinin hidrojenle oluşturacağı kararlı bileşikteki kovalent bağ sayısı 3’ tür?
( 1H)

REKLAM
Soru 6

Aşağıda verilen kovalent bileşiklerden hangisinin adı doğru verilmiştir?
Bileşik <----> Adı

 • CO2 <----> Karbon monoksit
 • N2O4 <----> Diazot tetraoksit
 • BF3 <----> Bor diflorür
 • P2O3 <----> Fosfor pentaoksit
Soru 7

Polar bir molekülün pozitif yüklü (δ+) kısmı ile diğer polar molekülün negatif yüklü kısmı (δ– ) arasında gerçekleşen etkileşime _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi etkileşim getirilmelidir?

 • dipol-dipol etkileşimi
 • iyon-dipol etkileşimi
 • dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi
 • iyon-indüklenmiş dipol etkileşimi
Soru 8

NaCI(k)+787 kj/mol " Na+(g)+CI (g)
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili;
I. NaCI kendini oluşturan iyonlara ayrışmıştır.
II. Sodyum ve klor iyonları arasındaki bağı kırmak için kullanılan enerji 787 kj/mol’dür.
III.Kopan bağlar güçlü etkileşimlerdir.
yargılarından doğru olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Günlük hayatta yakıt olarak kullanılan bazı maddeler aşağıda verilmiştir.
I. LNG
II. LPG
III.Benzin
Bunlardan hangilerinin tankerlerde taşınması için sıvılaştırma işlemi yapılarak maddelerin hal değiştirme özelliklerinden yararlanılmaktadır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 10

Havadaki nem miktarı maksimum nem miktarına ulaşınca hava neme doymuş olur. Bu aşamada hava artık nemi taşıyamaz ve yağmur olarak yeryüzüne düşer.
Buna göre bir şehirdeki farklı günlerde ölçülen bağıl nem miktarlarından hangisinin ölçüldüğü gün yağmur yağmıştır?

 • Pazartesi : %100 bağıl nem
 • Salı : %80 bağıl nem
 • Çarşamba : %40 bağıl nem
 • Perşembe : %20 bağıl nem
Soru 11

Katı türlerinin sınıflandırılması ve birer örneği şemada gösterilmiştir.
Buna göre ●, ▲ ve ■ sembolleri ile gösterilen katı türleri seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
● <----> ▲ <----> ■

 • Amorf <----> Metalik <----> İyonik
 • İyonik <----> Metalik <----> Amorf
 • Amorf <----> İyonik <----> Metalik
 • İyonik <----> Amorf <----> Metalik
Soru 12

Gazlar basınç, sıcaklık, hacim ve miktara göre tanımlanır.
Aşağıdakilerin hangisi bu terimlerden birinin birimi değildir?

 • Litre (L)
 • Santimetre (cm)
 • Celcius (°C)
 • Atmosfer (atm)
Soru 13

Dört özdeş tüpe eşit hacimde aynı koşullarda X, Y, Z ve T sıvıları konuluyor. Sıvıların her birine aynı anda yavaşça dört özdeş bilye bırakılıyor.
Y sıvısındaki bilye dibe ulaştığında diğer bilyelerin yerleri şekildeki gibidir.
Buna göre bu sıvıların viskozitelerinin büyükten küçüğe sıralanması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • X > Y > Z > T
 • Y > T > X > Z
 • T > Z > Y > X
 • Z > X > T > Y
REKLAM
Soru 14

Ozon tabakasının yoğunluğunu azaltarak zararlı ışınların dünyaya gelmesine sebep olan; soğutma sistemleri ve deodorantlarda kullanılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kloroflorokarbon
 • Karbon dioksit
 • Karbon monoksit
 • Hidroklorik asit
Soru 15

Maddenin fiziksel hâllerinden biri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir.
• Belirli bir şekli yoktur.
• Elektrik iletkenliği oldukça fazladır.
• Güneş ve diğer yıldızlarda gözlenen bir hâldir.
Buna göre özellikleri verilen fiziksel hâl hangisidir?

 • Katı
 • Sıvı
 • Gaz
 • Plazma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarının hızla tüketilmesi sonucunda gelecekte karşılaşacağımız durumlardan biri olamaz?

 • Bitki türleri yok olur.
 • İklimler değişir, çevre zamanla çölleşir.
 • Hidroelektrik santrallerin elektrik üretimi azalır.
 • Besin zinciri ve biyolojik denge korunur.
Soru 17

Deniz seviyesinde şekildeki gibi deney düzeneği hazırlayan bir öğrenci –5 °C’taki buzları yeteri kadar ısıtmaktadır.
Bu deney süresince kaydettiği verilerle aşağıdaki sıcaklık (°C) - zaman (t) grafiklerinden hangisini çizmiştir?

Soru 18

Asit yağmurlarının oluşumu ile ilgili yukarıda verilen görselde I ve II numara ile belirtilen maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
I <----> II

 • HCI <----> NO
 • NaCI <----> CH4
 • SO2 <----> HNO3
 • He <----> Ar
Soru 19

Sert suyun bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
I. Demliklerde kireç tabakası oluşturur.
II. Su borularının tıkanmasına sebep olur.
III.Çamaşır makinesinin bazı parçalarını yıpratır.
Yukarıda verilen özelliklerden ev ekonomisine zarar veren durumların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi su ve toprak kirletici değildir?

 • Ağır metaller
 • Yağmur suları
 • Endüstriyel atıklar
 • Organik sıvılar
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACABBADCACBDADDCCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?