Seçmeli Biyoloji 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yukarıda çift halkalı pürin bazlarından guaninin şekli verilmiştir.
Nükleik asitlerin yapısına katılan aşağıdaki organik bazlardan hangisi çift halkalı pürin bazlarındandır?

 • Adenin
 • Timin
 • Sitozin
 • Urasil
Soru 2

Bir nükleotitin yapısında aşağıdaki moleküllerden hangisinin bulunması nükleotitin DNA yapısında olduğunun kanıtıdır?

 • Fosfat
 • Adenin
 • Guanin
 • Deoksiriboz
Soru 3

DNA molekülüne ait aşağıdaki oranlardan hangisi 1/2’ye eşittir?

 • Adenin / Timin
 • Pürin / Pirimidin
 • Pürin / Fosfat
 • Guanin / Sitozin
Soru 4

DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sayısı ve sırası, her canlı için özgündür. Bir canlının sağlıklı ve DNA taşıyan her vücut hücresindeki DNA miktarı ve DNA’yı oluşturan nükleotitlerin sırası aynıdır. Ancak canlıyı oluşturan doku ve organlar yapı ve özellikleri bakımından birbirinden farklıdır.
Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hücrede DNA’nın bulunduğu bölgelerin değişkenlik göstermesi
 • Farklı dokuları oluşturacak hücrelerin DNA’sının aktif gen bölgelerinin değişkenlik göstermesi
 • Hücrelerdeki DNA’ların hidrojen bağ sayısının değişkenlik göstermesi
 • Farklı dokulardaki DNA üzerindeki baz dizilimlerinin farklılık göstermesi
Soru 5

RNA (ribo nükleik asit) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Adenin, guanin, sitozin ve timin bazları bulundurur.
 • Prokaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve sitoplazmada bulunur.
 • DNA üzerinde yer alan anlamlı şifrelere göre sentezlenir.
 • Kendini eşleyip hatalarını onarabilir.
REKLAM
Soru 6

Nükleotit dizilişi “ACT GGA GCA CCT” şeklinde olan DNA’dan sentezlenecek mRNA’nın nükleotit dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ACT GGA GCA CCT
 • ACU GGA GCA CCU
 • TGA CCT CGT GGA
 • UGA CCU CGU GGA
Soru 7

Canlı yapısında bulunan proteinlerin tümünün sentezlenebilmesi için 20 farklı amino asit ve bu amino asitleri şifrelemek için de en az 20 farklı şifre gerekmektedir. Amino asitler için şifreyi DNA üzerindeki nükleotitler (adenin, guanin, sitozin, timin) vermektedir.
Buna göre 20 çeşit amino asitin şifrelenebilmesi için bir genetik şifre kaç nükleotitten oluşmalıdır?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojinin amaçlarından birisi değildir?

 • Biyolojik ve kimyasal silahlar geliştirmek
 • Organizmalardan faydalı ürünler elde etmek
 • İnsanların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak
 • Çevre kirliliğini kontrol altına almak ve önlemek
Soru 9

Biyolojik sistemler yardımıyla ham maddelerin yeni ürünlere dönüştürüldüğü işlemlere klasik biyoteknoloji denir.
Aşağıdaki ürünlerden hangisi klasik biyoteknoloji ürünlerinden birisi değildir?

 • Sütten kefir üretimi
 • Bakterilerden insülin elde edilmesi
 • Hamurun mayalanması
 • Elmadan sirke üretimi
Soru 10

Deney ve araştırmalarda kullanılmaya uygun özellikleri taşıyan canlılara model organizma denir.
Aşağıdakilerden hangisi model organizma seçiminde göz önünde bulundurulan faktörlerden birisi değildir?

 • Deneysel uygulamalar için elverişli olma
 • Kısa yaşam döngüsüne sahip olma
 • Genom haritası çıkarılmış olma
 • Diğer organizmalarla parazit yaşama
Soru 11

“Transgenik ürünlerin olası risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması, modern biyoteknolojinin insan sağlığı ve çevreye zarar vermeden uygulanmasını sağlamak için alınması gereken politik ve işlevsel önlemlerin tümü” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyogüvenlik
 • Biyoetik
 • Biyoteknoloji
 • Biyomas
Soru 12

Yukarıda bir hücredeki ATP döngüsü şematize edilmiştir.
Buna göre verilenlerden hangisi “K” ile gösterilen endergonik tepkimlere örnektir?

 • Oksijensiz solunum
 • Oksijenli solunum
 • Aktif taşıma
 • Fermantasyon
Soru 13

Bazı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimesinin kimyasal denklemi aşağıda verilmiştir. (Resim 1)
Buna göre,
I. Fotosentez tepkimelerinde su hem tüketilir, hem de üretilir.
II. Besin yapısında bulunan karbonun kaynağı sudur.
III. Denklemdeki su molekülleri sadeleştirilecek olursa denklem
(Resim 2)
şeklinde olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Yukarıda fotosentez hızının bir faktöre bağlı değişimi grafiklenmiştir.
Grafikteki değişime sebep olan faktör aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • Işık şiddeti
 • Işığın dalga boyu
 • Klorofil miktarı
 • Sıcaklık
Soru 15

Yukarıda fotosentez süreci ile ilgili infografik verilmiştir.
Buna göre fotosentez ile ilgili,
I. Oksijen gazı çıkışı ışığa bağımlı evrede olur.
II. Organik madde sentezi ışıktan bağımsız reaksiyonlarda olur.
III. CO2 ışıktan bağımsız evrede kullanılır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ya da kemosentez sonucunda üretilebilecek organik maddelerden birisidir?

 • Glikoz
 • Çinko
 • Magnezyum
 • Kalsiyum
Soru 17

Oksijenli solunum sırasında,
- Elektronların bir dizi indirgenme ve yükseltgenme tepkimesi ile oksijene kadar taşınması gerçekleşir.
- 26 ya da 28 ATP nin üretimi ile en çok enerji üretiminin gerçekleştiği evredir.
bazı özellikleri verilen evre aşağıdakilerden hangisidir?

 • Glikoliz
 • Pirüvik asitten Asetil – CoA oluşumu
 • Krebs
 • ETS
Soru 18

Aşağıdaki maddelerden hangisi oksijensiz solunumda besin moleküllerinden kopan elektronların son alıcılarından (yakalayıcısı) biri değildir?

 • Kükürt
 • Glikoz
 • Karbondioksit
 • Demir
Soru 19

İnsana ait aşağıdaki hücrelerden hangisi çekirdek, mitokondri ve zarlı hücresel yapıları taşımadığından ihtiyaç duydukları enerjiyi sadece laktik asit fermantasyonu ile gerçekleştirir?

 • Olgun alyuvar
 • Karaciğer
 • Kalp kası
 • Akciğer
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ve oksijenli solunumun ortak özelliklerinden birisidir?

 • Sadece ışıklı ortamda gerçekleşmesi
 • Organik madde sentezlenmesi
 • Elektron taşıma sisteminin kullanılması
 • Karbondioksit gazının açığa çıkması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBCDBABDACCBDADBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?