Seçmeli Biyoloji 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

- Canlı, bol sitoplazmalı, büyük çekirdekli, ince çeperlidir.
- Metabolizmaları hızlıdır.
- Canlı oldukları sürece mitoz bölünme ile yeni hücreler meydana getirirler.
Yukarıda özellikleri verilen bitkisel doku çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meristem
 • Floem
 • Sklerenkima
 • Epidermis
Soru 2

Aşağıda verilen bitkisel dokulardan hangisi temel doku çeşidi değildir?

 • Parankima
 • Ksilem
 • Sklerenkima
 • Kollenkima
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi soymuk borusuna ait (floem) bir özellik değildir?

 • Madde taşınması çift yönlüdür.
 • Ksileme (odun borusu) göre madde taşınması daha yavaş gerçekleşir.
 • Tüm hücreleri cansızdır.
 • Organik maddelerin taşınmasını sağlar.
Soru 4

Bitkinin yapraklarında ve genç bitki gövdelerinde epidermisin farklılaşmasıyla oluşan, canlı, su kaybını sınırlamak için açılıp kapanabilme özelliğine sahip aynı zamanda gaz alışverişi de gerçekleştirebilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Stoma
  (gözenek)
 • Diken
 • Kambiyum
  (yaş halkası)
 • Hidatot
Soru 5

Aşağıdaki bitki çeşitlerinin,
I. buğday,
II. çimen,
III. havuç
hangilerinde saçak kök bulunur?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Aşağıda bir yaprak şematize edilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış yapılardan hangisi iletim demetlerini gösterir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 7

Türkiye florasında bulunan bitkilerin 1000 kadarı ilaç ve baharat yapımında kullanılan bitkilerdir. Bu grup bitkiler, geçmişten günümüze miras bırakılan büyük bir hazinedir.
Bu hazinenin gelecek kuşaklara ulaşması için;
I. Bitkilerin sadece kullanılacak kısımları değil tamamı sökülerek araziden alınmalıdır.
II. Bitkiler doğadan toplanırken sonraki yıl da bitkinin varlığının devam etmesi için bitkilerin bir kısmı arazide bırakılmalı ve korunmalıdır.
III. Tıbbi bitkileri toplayan kişiler bilinçlendirilmelidir.
verilenlerden hangileri yapılmalıdır?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Tohumu uyku halinden çıkararak çimlenmeyi başlatan, nişastayı sindiren enzimlerin sentezini teşvik eden ve eksikliğinde cüce bitkiler oluşan bitki hormonu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oksin
 • Etilen
 • Giberellin
 • Sitokinin
Soru 9

Bitki köklerinin su uyaranına karşı oksin hormonunun düzensiz dağılımı sonucu asimetrik büyümeden kaynaklanan yönelimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hidrotropizma
 • Kemotropizma
 • Geotropizma
 • Travmatropizma
Soru 10

Yukarıda fotoperiyoda bağlı çiçeklenme özelliğine sahip K ve L bitkileri şematize edilmiştir.
Buna göre K ve L bitkileri için aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
K <----> L

 • Kısa gün <----> Uzun gün
 • Kısa gün <----> Kısa gün
 • Uzun gün <----> Uzun gün
 • Uzun gün <----> Kısa gün
Soru 11

Bitkilerin yaşamsal faaliyetleri için çok az miktarda ihtiyaç duyduğu elementlere mikro elementler adı verilir.
Buna göre aşağıda verilen elementlerden hangisi bitki yaşamı için mikro elementtir?

 • Çinko
 • Karbon
 • Hidrojen
 • Azot
Soru 12

Kirpi, tavşan ve kışın yiyecek arayan diğer memeliler; gövdeyi çevreleyen kabuk kısmını belirli yüksekliklerde beslenmek amacıyla kemirebilir. Bu türden bir yara, floem dokusuna zarar verir.
Floem dokusunun zarar görmesi ile,
I. Bitki kökleri, artık gövde ve yapraklardan gerekli maddeleri alamaz.
II. Kökte depo edilen nişasta miktarı artar.
III. Fotosentez olayının aksamaya başlaması ile yapraklar sararıp dökülür.
verilenlerden hangileri gerçekleşir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Çiçeğe ait aşağıda verilen yapılardan hangisinde erkek üreme hücrelerini taşıyan polenler üretilir?

 • Sapçık
  (Flament)
 • Başçık
  (Anter)
 • Taç yaprak
 • Ovaryum
REKLAM
Soru 14

Bir çiçekte bulunan polenin aynı çiçeğin dişi organına ulaşması ile gerçekleşen tozlaşmaya kendi kendine tozlaşma denir. Fakat bitkiler bu durumu engellemek için bazı adaptasyonlar geliştirmişlerdir.
Bu durumun sebebi;
I. kalıtsal çeşitlilik sağlamak,
II. değişen ortam koşullarına daha dayanıklı bireyler oluşturmak,
III. döllenme şansını artırmak
verilenlerden hangileri olabilir?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 15

Çimlenme ile ilgili,
I. Tohumdaki embriyonun uygun koşullarda yeni bitkiyi oluşturmasıdır.
II. Gelişim sürecinde tohum kabuğundan önce embriyonik kök sonra gövde çıkar.
III. Tohum kuru ağırlığı değişmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 16

Kalıtsal olmayan varyasyonlara,
I. sıcaklık,
II. ışık miktarı,
III. beslenme
verilen faktörlerden hangileri sebep olabilir?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız I ve III.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal varyasyon örneğidir?

 • Bitkilerin ışıklı ortamda klorofil sentezlemesi, ışıksız ortamda klorofil sentezleyememesi
 • Sirke sineklerinin 16 °C’de gelişirse düz kanatlı, 26 °C’de gelişirse kıvrık kanatlı olması
 • Karahindiba bitkisinin ovada yetişeninin uzun boylu, dağda yetişeninin kısa boylu olması
 • İnsanlarda farklı kan gruplarının bulunması
Soru 18

Canlıları iyileştirme, daha iyi duruma getirme, ekonomik öneme sahip olan türlerde verimliliği artırmayı amaçlayan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Biyolojik ıslah
 • Biyolojik birikim
 • Doğal seleksiyon
 • Biyolojik mücadele
Soru 19

Aynı türe ait bireyler içerisinde gözlemlenebilen kalıtsal çeşitlilikler kalıtsal varyasyonu oluşturur.
Buna göre;
I. mutasyon,
II. mitoz bölünme,
III. döllenme
verilenlerden hangileri canlılarda kalıtsal varyasyonlara sebep olabilir?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Belirli kalıtsal özelliklere sahip olan bireylerin bu özelliklerinden dolayı diğer bireylere göre yaşama ve üreme olasılıklarının daha yüksek olması durumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mutasyon
 • Transkripsiyon
 • Doğal seçilim
 • Modifikasyon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABCABDCCADABBCBDDABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?