Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “sağlık hakkı” ile ilgilidir?

 • Hiçbir kişiye, aileye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.
 • Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.
 • Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir.
 • Herkes sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Soru 2

Kişilerin devletten ve toplumdan isteyebileceği haklara isteme hakkı denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi isteme hakkıdır?

 • Vergi ödevi
 • Seçme ve seçilme
 • Eğitim ve öğrenim
 • Vatan hizmeti
Soru 3

Devlet, yerleşik bir topluluğun hukuksal ve siyasal açıdan örgütlenmesi sonucu oluşan, tüzel kişiliğe ve egemenliğe sahip soyut bir varlıktır.
Verilen devlet tanımında aşağıdaki kavramlardan hangisine değinilmemiştir?

 • Egemenlik
 • Halk
 • Hukuk
 • Ekonomi
Soru 4

Bir devletin var olabilmesi için devleti oluşturan halkın yaşadığı, devletin egemenlik alanını oluşturan bir toprak parçasının olması gerekir.
Verilen ifadede sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ülke
 • Hak
 • Millet
 • Uygarlık
Soru 5

Devletin eğitime, sağlığa, istihdam oluşturacak yatırımlara yeterli kaynak aktaramaması ülke insanlarının bazı temel haklarının gerçekleşmesini imkânsız kılar.
Verilen ifade insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Eğitimsizlik
 • Devletin ekonomik olanakları
 • Geleneklerden kaynaklanan engeller
 • Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengesizlik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi demokratikleşme hareketleri arasında yer alır?

 • 1924 Anayasası
 • Sened-i İttifak
 • Islahat Fermanı
 • Nizam-ı Cedit
Soru 7

Atatürkçü düşünce sisteminde bir topluluğun millet sayılabilmesi için;
I. ortak bir geçmişe sahip olması,
II. birlikte yaşama konusunda istek duyması,
III. geçmişten gelen mirasın korunmasını ve sürdürülmesini amaç edinmesi
ögelerinden hangilerine sahip olması gerekir?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız II ve III.
 • Yalnız I ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Anayasa’da yer alan “Hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi mahkemelere emir veremez, kararlarına müdahale edemez.” maddesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Millî egemenlik
 • Yargı bağımsızlığı
 • Yürütme yetkisi
 • Bakanlar Kurulu
Soru 9

Bir devlette;
I. yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması,
II. temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması,
III. kişilerin yasalar karşısında eşit olması
durumlarından hangileri hukukun üstünlüğü gereğidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • Yalnız I ve II.
 • I, II ve III.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunlardan değildir?

 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kontrollü kullanımı
 • Bölgeler arası kalkınmışlık farkları
 • Uluslararası terör
 • Savaşlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetim yollarından biri değildir?

 • Meclis soruşturması
 • Meclis araştırması
 • Mahkemelerin bağımsızlığı
 • Genel görüşme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ulusal bir sivil toplum kuruluşudur?

 • Uluslararası Af Örgütü
 • Türk Demokrasi Vakfı
 • Uluslararası PEN Kulübü
 • Uluslararası Kızılhaç Komitesi
Soru 13

I. Ayrımcılık
II. Çoğulculuk
III. Hukukun üstünlüğü
Verilenlerden hangileri demokrasinin ilkeleri arasında yer alır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Vatandaşlarına hukuki güvenceler sağlayan, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu devlet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyal devlet
 • Hukuk devleti
 • Laik devlet
 • Teokratik devlet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi demokrasiyi yaşam biçimi haline getirmiş bireyden beklenmeyen bir davranıştır?

 • Ali’nin farklı görüşteki arkadaşını anlamaya çalışması
 • Emine öğretmenin sınıftaki bütün öğrencilere söz hakkı tanıması
 • Mehmet’in başka bir ile taşınma konusunda eşinin fikrini sormaması
 • Ayşe’nin beklediği banka sırasında önüne geçen kişiyi uyarması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde yer almaz?

 • Avrupa Birliği
 • İşkenceye Karşı Komite
 • Apartheid’a Karşı Grup
 • Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü’nün kuruluş yılıdır?

 • 1945
 • 1946
 • 1948
 • 1949
Soru 18

Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı’na bağlı Çatışma Önleme Merkezi aşağıdaki faaliyetlerden hangisini gerçekleştirir?

 • Hızlı nüfus artışını önleme
 • Konsey çalışmalarına yardımcı olma
 • İş birliği ve koordinasyon amaçlı toplantılar düzenleme
 • Ülkeler arasında doğabilecek çatışmaları önleme
Soru 19

Toplumda farklı ekonomik ve sosyal sınıfların bulunmaması, sosyal sınıfların mücadelesi yerine benzer özelliklere sahip insanlar arasında bir sosyal dayanışmanın bulunması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir?

 • Devletçilik
 • Milliyetçilik
 • Halkçılık
 • Cumhuriyetçilik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk inkılabının ilkeleri arasında yer almaz?

 • Milliyetçilik
 • Reform
 • Devletçilik
 • Cumhuriyetçilik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCDABADBDACBCBCAADCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?