Seçmeli Demokrasi ve insan Hakları 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Belli bir hukuk düzeni içerisinde hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılmasıdır.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Adalet
 • Eşitlik
 • Hak
 • Hukuk
Soru 2

Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılımını sağlayan haklara katılma hakları denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi katılma hakkıdır?

 • Kişi hürriyet ve güvenliği
 • Siyasal partilerle ilgili haklar
 • Konut dokunulmazlığı
 • Mülkiyet edinme
Soru 3

Aşağıdaki ifadelerden hangisi “yaşama hakkı” ile ilgilidir?

 • Dinlenmek çalışanların hakkıdır.
 • Vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne göre partiye girme hakkına sahiptir.
 • Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
 • Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslar arasında yer almaz?

 • Egemenliğin bir kişiye ait olması
 • Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama
 • Hukukun üstünlüğünü kabul etme
 • Yurtta ve dünyada barışı sağlama
Soru 5

I. İktidarı denetlemek
II. Seçimler için aday göstermek
III. Halkın ülke sorunlarına duyarlılık kazanmasını sağlamak
Verilenlerden hangileri siyasi partilerin işlevleri arasında yer alır?

 • Yalnız II.
 • Yalnız III.
 • Yalnız I ve III.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 6

Anayasanın “Başlangıç” bölümünde “…kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı…” ifade edilerek aşağıdakilerden hangisi güvenceye kavuşturulmak istenmiştir?

 • Laik devlet anlayışı
 • Yargı bağımsızlığı
 • Uluslararası barış
 • İnsan hakları
Soru 7

• Hukuk devletinin karşıtı olarak doğmuştur.
• Hukuka bağlı olmayan devleti ifade eder.
• Kamu düzenini sağlamak için hukuk dışı her yola başvurabilir.
Özellikleri verilen “polis devleti” aşağıdakilerden hangisini kabul etmektedir?

 • Hukukun üstünlüğünü
 • Yasalar karşısında eşit olmayı
 • Kamu düzeninin gerekliliğini
 • Kanunlara uygun davranmayı
Soru 8

Hukuk devletinde devletin güçleri olan yasama, yürütme ve yargı güçleri birbirlerinin alanına giremezler. Biri diğerinden daha üstün değildir.
Verilen bilgi hukuk devleti olmanın gereklerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Kanun önünde eşitlik
 • Kuvvetler ayrılığı
 • İdarenin mali sorumluluğu
 • Temel hak ve özgürlüklerin güvence altın alınması
Soru 9

Vatandaşların sosyal durumlarıyla, refahlarıyla ilgilenen, onlara asgari bir yaşama düzeni sağlamayı kendine ödev edinen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyal devlet
 • Hukuk devleti
 • Laik devlet
 • Teokratik devlet
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin gerçekleştirmesi gereken durumlar arasında yer almaz?

 • İşsizlere iş bulmak
 • Gazi ya da şehit ailelerine bakmak
 • İdari işlemlerin yasaya uygunluğunu denetlemek
 • Çalışma yaş ve yılını tamamlayanları emekliye ayırmak ve emekli maaşlarını ödemek
Soru 11

I. Savaşların ortadan kaldırılması
II. Çevre kirliliğiyle mücadele
III. İnsan hakları ihlallerinin önlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri uluslararası sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerindendir?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız I ve III.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 12

Rönesans döneminde kilisenin yarattığı yozlaşmayı ortadan kaldırmak için uğraşan, “Tanrı ve kul arasına kimsenin giremeyeceğini” savunan din adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hobbes
 • Luther
 • Montesquieu
 • Locke
Soru 13

• Kadınların bazı bölgelerde miras hakkından mahrum bırakılması
• Kız çocuklarının okula gönderilmemesi
• Töre cinayetleri ve kan davalarının devam etmesi
Verilen örnekler demokratik yönetimlerde insan haklarının gerçekleşmesi önündeki engellerden hangisiyle ilgilidir?

 • Geleneklerden kaynaklanan engeller
 • Devletin ekonomik olanaklarının yetersizliği
 • Yöneticilerin kendi güçlerini artırmak istemeleri
 • Kamu düzeniyle temel haklar arasındaki dengesizlik
REKLAM
Soru 14

İnsanlar yaşam tarzlarıyla, giyim kuşamlarıyla, inanç ve değerleriyle çok farklı özellikler gösterebilirler. Bu düşünce hiçbir inancı hiçbir felsefi görüşü, kültürü ya da dini bastırmaya, ortadan kaldırmaya çalışmaz.
Verilen ifadeler aşağıdaki demokrasi ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Seçimler
 • Siyasal partiler
 • Hukukun üstünlüğü
 • Çoğulculuk
Soru 15

Osmanlı Devleti’nde III. Selim’in, Batı uygarlığı seviyesini yakalamak için gerçekleştirdiği yenileşme hareketi aşağıdakilerden hangisiyle anılır?

 • Nizam-ı Cedit
 • Birinci Meşrutiyet
 • Sened-i İttifak
 • İkinci Meşrutiyet
Soru 16

10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen ve Türkiye’nin de kabul ettiği belge aşağıdakilerden hangisidir?

 • İngiliz Haklar Bildirgesi
 • Amerikan Anayasası
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
Soru 17

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi aşağıdaki örgütlerden hangisi tarafından ilan edilmiştir?

 • Avrupa Birliği
 • Birleşmiş Milletler
 • Avrupa Konseyi
 • Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı
Soru 18

“Eğer bir toplum akılla değil de dogmalarla ve geçerliliğini yitirmiş toplumsal kurallarla yönetiliyorsa karanlığın içinde olduğu söylenebilir.”
Verilen ifadeden hareketle aşağıdaki kavramlardan hangisine ulaşılamaz?

 • Akıl
 • Reform
 • Çağdaşlaşma
 • Milliyetçilik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün demokrasi ve insan haklarıyla ilgili görüşleri arasında yer almaz?

 • Egemenliğin halka ait olmasını benimseme
 • Düşünce ve vicdan hürriyetini önemseme
 • Baskıcı yönetim anlayışını örnek alma
 • İnsan hak ve özgürlüğünü temel alma
Soru 20

Halkın iradesini üstün tutmak ve halkın egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturmak aşağıdaki Atatürk ilkelerinden öncelikle hangisiyle ilgilidir?

 • Devletçilik
 • Halkçılık
 • Milliyetçilik
 • Laiklik
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDADACBACDBADACBDCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?