Seçmeli Ekonomi 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik yönden sermaye türlerinden biridir?

 • Dönen varlıklar
 • Zirai sermaye
 • Sınai sermaye
 • Ticari sermaye
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sermayenin başlıca kaynaklarından biri değildir?

 • Tasarruf
 • Öz finansman
 • Tüketim
 • Zorunlu tasarruf
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sermayenin doğru hesaplanışını göstermektedir?

 • Sermaye = Mevcutlar + Alacaklar – Borçlar
 • Sermaye = Mevcutlar + Borçlar
 • Sermaye = Borçlar + Alacaklar
 • Sermaye = Kaynaklar + Alacaklar
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tasarrufu etkileyen sübjektif etkenler arasında yer alır?

 • Faiz oranı
 • Miras bırakma isteği
 • Sahip olunan servet
 • Gelir düzeyi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi kuruluş bilançosunu tanımlar?

 • Kuruluşun teşkilat yapısı
 • Kuruluşun sosyal ve kültürel yapısı
 • Kuruluşun örgütsel ve biçimsel yapısı
 • Kuruluşun ekonomik ve mali yönden sermaye yapısı
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kişi şirketleri türlerinden biridir?

 • Anonim şirket
 • Kollektif şirket
 • Çok uluslu şirket
 • Holding
Soru 7

Kişi şirketlerine aynı zamanda _________ de denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

 • gider şirketleri
 • kamu şirketleri
 • kazanç şirketleri
 • bahis şirketleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi üyelerine ucuz kredi sağlamak amacıyla kurulmuştur?

 • Devlet demiryolları
 • Maden işletmeleri
 • Tarım Kredi Kooperatifleri
 • Üniversiteler
Soru 9

Bir mal ve hizmetin üretim ve satışını ya da sadece satışını tek başına kontrol ve idare etme durumuna ne ad verilir?

 • Tekel
 • Oligopol
 • Rekabet
 • Sermaye
Soru 10

Tekel ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tekeller hukuksal yönden yasal ve fiili tekeller olmak üzere iki gruba ayrılabilir.
 • Kanunla veya idari bir kararla tekel kurulamaz.
 • Bir kişi veya özel bir kuruluşa ait tekellere özel tekeller denir.
 • Tekeller, tekeli elinde bulunduran kişinin niteliğine göre kamu tekeli ve özel tekel olmak üzere iki gruba ayrılabilir.
Soru 11

Belirli malları üreten kuruluşların, rakipleri piyasadan silmek için aralarında anlaşarak oluşturdukları tekele ne ad verilir?

 • Yasal tekel
 • Kamu tekeli
 • İdari tekel
 • Sınai tekel
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden değildir?

 • Düzenli ve sürekli olması
 • Belirli bir miktarı aşamaması
 • Para ile tanımlanabilecek değerde olması
 • Ekonomik güçte artış meydana getirmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi milli geliri oluşturan başlıca gelir türlerinden değildir?

 • Düzensiz gelirler
 • Tarım gelirleri
 • Sanayi gelirleri
 • Hizmet gelirleri
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi girişimin özelliklerinden değildir?

 • Karar alma merkezidir.
 • Üretim faktörlerini sağlar ve kullanır.
 • Ekonomik faaliyetlerin yürütüldüğü bir organizasyona sahiptir.
 • Tüketicilerin ihtiyaçlarını göz ardı eder.
Soru 15

Bir ülkede gelirlerin değişik bakımlardan dağılım şeklini gösteren eğrilere ne ad verilir?

 • Arz eğrisi
 • Talep eğrisi
 • Lorenz eğrisi
 • Satış eğrisi
Soru 16

Belirli bir miktardaki paranın belirli bir süre için kullanma hakkının başkasına devredilmesi karşılığında alınan ve genellikle yüzde şeklinde ifade edilen gelir türüne ne ad verilir?

 • Kâr
 • Rant
 • Vergi
 • Faiz
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ödeme şekillerine göre ücret sınıflandırmasına örnek teşkil eder?

 • Nominal ücret
 • Reel ücret
 • Nakdî ücret
 • Serbest meslek kazancı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi gelir olarak ifade edilebilir?

 • Miras
 • Ücret
 • Piyango
 • Sadaka
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ücret sınıflandırmalarından biri değildir?

 • Serbest ücret
 • Sosyal ücret
 • Ödeme şekillerine göre ücret
 • Zamana ve parça başına göre ücret
Soru 20

Atatürk’ün “Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmamalı, bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir.” sözü, hangi konu ile ilişkilidir?

 • Kooperatiflerin kurulması
 • Yerli üretimin teşvik edilmesi
 • Dışa bağımlılığın azaltılması
 • Ekonomiye devlet müdahalesinin sınırları
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACABDBCCABDBADCDCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?