Seçmeli İşletme 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Neo-klasik (davranışsal) yönetim teorisi klasik yönetim teorisinin eksik yönü olan _________ üzerinde durmuştur
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

 • Sermaye
 • Doğruluk
 • İnsan
 • Doğal kaynaklar
Soru 2

Yönetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Başkaları vasıtasıyla iş görme ile ilgisi yoktur.
 • Bir amaca ulaşma yolunda girişilen işlerin ve faaliyetlerin toplamıdır.
 • Örgüt amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdümleme ve denetim işlemlerinin yerine getirilmesidir.
 • Belli bir amacın gerçekleştirilmesi için işletme faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesidir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi planlama süreci aşamalarından biri değildir?

 • Planın uygulanması
 • Alternatiflerin belirlenmesi
 • Amaçların saptanması
 • İşletmede verimliliğin azaltılması
Soru 4

I. Esnek olmalıdır.
II. Maliyet dikkate alınmamalıdır.
III. Tarafsız olmalıdır.
IV.Yalın ve uygulanabilir olmalıdır.
Denetim süreci ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
 • I, III ve IV.
Soru 5

İşletmenin kendi kendini finanse etmesine ne denir?

 • Oto - kontrol
 • Oto - yönetim
 • Oto - finansman
 • Otomasyon
REKLAM
Soru 6

Alıcı ve satıcının karşılaşarak mal ve hizmet alışverişinin yapıldığı yere ne denir?

 • Pazar
 • Ortak alan
 • Ambar
 • Depo
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamanın özellikleri arasında yer almaz?

 • Bir mübadele işlemidir.
 • İşletmenin finansmanını sağlar
 • Mallar, hizmetler ve fikirler ile ilgilidir.
 • İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasına yöneliktir
Soru 8

Sera üretimiyle portakalın her mevsim tüketilebilmesi pazarlamanın hangi faydasına bir örnektir?

 • Zaman faydası
 • Arazi faydası
 • Yer faydası
 • Rant faydası
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde dağıtım kanalı türleri doğru verilmiştir?

 • Açık - kapalı
 • Zayıf - güçlü
 • Ucuz - pahalı
 • Doğrudan - dolaylı
Soru 10

Üreticilerden ve toptancılardan satın aldıkları mal ve hizmetleri nihai tüketicilere ihtiyaç oranında satan işletmelere ne ad verilir?

 • Arabulucu
 • Acente
 • Perakendeci
 • Komisyoncu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi üretim sistemi öğeleri arasında yer almaz?

 • Fiyat
 • İşlem
 • Girdi
 • Çıktı
Soru 12

Üretim sürecine girmiş ancak üretimi tamamlanmamış mallara ne ad verilir?

 • Hizmet
 • Mamul
 • Yarı mamul
 • Hammadde
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi stok kontrol yöntemleri arasında yer almaz?

 • ABC yöntemi
 • Belirsiz kontrol yöntemi
 • Gözle kontrol yöntemi
 • Sabit sipariş miktarı yöntemi
REKLAM
Soru 14

Bireylerin özellikleri ile işin özelliklerini karşılaştırarak işe en uygun adayın seçilmesi ve yerleştirilmesi süreçlerine ne ad verilir?

 • İstihdam
 • Planlama
 • Müşteri ilişkileri
 • Personel seçme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işletmeler tarafından yapılan performans değerlendirmelerinin amaçlarından biri olamaz?

 • Personelin verimliliğini düşürmek
 • Çalışanın işe odaklanmasını sağlamak
 • Personelin iş motivasyonunu artırmak
 • Yönetici ve çalışan arasındaki iletişimi gelirtirmek
Soru 16

Personelin bilgi, beceri ve yetenek düzeyini arttırmaya yönelik yapılan eğitimlere ne ad verilir?

 • Yüz yüze eğitim
 • Hizmet içi eğitim
 • Sürekli eğitim
 • Örgün eğitim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin ücret belirlerken dikkat ettikleri unsurlardan biri değildir?

 • Eşit işe eşit ücret uygulaması
 • Ücretlendirme konusunda objektif olma
 • Kişilerin din, dil, ırk ve cinsiyetlerine göre ücret belirleme
 • Değişen koşullar karşısında ücret politikasını düzenleme
Soru 18

Güneş panelleri kullanarak elektrik enerjisi elde eden bir işletme ne tür bir enerji kaynağı kullanmaktadır?

 • Yenilenemez enerji kaynağı
 • Nükleer enerji kaynağı
 • Jeotermal enerji kaynağı
 • Yenilenebilir enerji kaynağı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin toplumsal sorumluluklarından biri değildir?

 • Ekonomik sorumluluk
 • Psikolojik sorumluluk
 • Hukuksal sorumluluk
 • Gönüllü sorumluluk
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un amaçlarından değildir?

 • Tüketiciyi bilgilendirmek ve eğitmek
 • Tekelleşmeye ve kartelleşmeye destek vermek
 • Tüketicinin sağlık ve güvenliğini korumak
 • Tüketicileri, kendi haklarını korumaya özendirmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADDCABADCACBDABCDBB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?