Seçmeli Kimya 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Bohr atom modeline göre doğrudur?

 • Elektronlar dairesel yörüngelerde bulunur.
 • Atomların çekirdeğinde sadece protonlar vardır.
 • Bir elektronun yeri ve konumu aynı anda hesaplanabilir.
 • Atomun her katmanı 8 elektron taşır.
Soru 2

4p5 orbitali ile ilgili;
I. Baş kuantum sayısı (n) 5’tir.
II. Enerji seviyesi 4’tür.
III. Toplam 5 tane elektron bulunur.
yargılarından doğru olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 3

Atomların temel hal elektron dizilimleri belirli kurallara göre yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurallardan biri değildir?

 • Pauli İlkesi
 • Charles Yasası
 • Hund Kuralı
 • Aufbau Prensibi
Soru 4

26Fe atomunun temel hâl elektron dizilimi
1s22s22p63s23p64s23d6 şeklinde gösterilir.
Buna göre Fe2+ iyonunun elektron dizilimi aşağıdaki orbitallerden hangisi ile biter?

 • 4s1
 • 3p5
 • 3d6
 • 3s2
Soru 5

Aşağıdaki atomlardan hangisinin temel hâl elektron dizilimi yanlıştır?

 • 7N: 1s2 2s2 2p3
 • 12Mg: 1s2 2s2 2p6 3s2
 • 15P: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
 • 17CI: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
REKLAM
Soru 6

Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementlerin periyodik özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

 • En altta bulunan elementin çapı en küçüktür.
 • Yukarıdan aşağıya doğru iyonlaşma enerjisi artar.
 • Elektronegatifliği en büyük element en üsttedir.
 • Atom numarası yukarıdan aşağıya doğru azalır.
Soru 7

Periyodik sistem aşağıda gösterildiği gibi elementlerin elektron dizilimine göre dört bloktan oluşmaktadır.
Buna göre hangi bloğun harfi yanlış gösterilmiştir?

 • s
 • d
 • p
 • k
Soru 8

Periyodik sistemde bulunan 8A grubu elementleriyle ilgili;
I. He hariç elektron dizilimleri ns2 np6 ile sonlanır.
II. Alt kabukların tamamen dolu olması bağ sayısını arttırır.
III. Asal gazlar veya soy gazlar olarak adlandırılır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
Soru 9

Aşağıdaki tabloda gazlar ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir.
Buna göre doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazıldığında oluşacak doğru cevap anahtarı seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Soru 10

NO2 bileşiğinde oksijenin yükseltgenme basamağı –2 olduğuna göre azot atomunun yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • +5
 • +4
 • +3
 • +2
Soru 11

Bir gaza ait basınç değerleri aşağıda verilmiştir.
I. 76 cmHg
II. 7,6 mmHg
III. 760 Torr
Buna göre hangileri 1 atm’ye eşittir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve III.
 • II ve III.
Soru 12

İdeal gaz denklemi PV = nRT şeklindedir.(resim)
Buna göre 273 K sıcaklıkta bulunan 2 mol CH4 gazı 22,4 L hacim kapladığına göre basıncı kaç atmosferdir?

 • 2
 • 4
 • 6
 • 8
Soru 13

Kinetik teoriye göre gaz molekülleri ile ilgili;
I. Gelişigüzel ve sürekli hareket ederler.
II. Birbirleriyle ve kap çeperleriyle esnek çarpışma yaparlar.
III. Aynı sıcaklıkta ortalama kinetik enerjileri eşittir.
yargılarından doğru olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız III.
 • I ve II.
 • I, II ve III.
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki görselde V hacmindeki kaplarda bulunan N2 ve He gazları aynı sıcaklıkta karıştırılıyor. Karışım V hacmindeki kapta birleştirildiğinde toplam basınç 3 atm oluyor.
Buna göre karışımdaki gazların kısmi basınçları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
PN2(atm) <-----> PHe(atm)

 • 3 <-----> 1
 • 1 <-----> 3
 • 1 <-----> 2
 • 2 <-----> 1
Soru 15

Gaz taneciklerinin molekül kütlesi arttıkça zayıf etkileşimler artar ve gaz ideallikten daha çok uzaklaşır.
Buna göre aynı koşullarda aşağıdaki gazlardan hangisi ideallikten daha uzak olur?
(H: 1, He: 4, C: 12, O: 16)

 • H2
 • He
 • CH4
 • O2
Soru 16

Kuru temizlemede kullanılan CCI4 apolar bir molekül olup yağ moleküllerinin de apolar olmasından dolayı kıyafetlerdeki yağ lekelerini temizler.
Buna göre yağ ve CCI4 molekülleri arasında hangi etkileşim vardır?

 • London kuvvetleri
 • Dipol-dipol etkileşimleri
 • İyon-dipol etkileşimleri
 • Hidrojen bağları
Soru 17

1 litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısına _________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi derişim birimi yazılmalıdır?

 • ppm
 • molarite
 • kütlece yüzde
 • hacimce yüzde
Soru 18

160 gram şeker tamamen çözünerek 400 gram şekerli su çözeltisi hazırlanmıştır.
Buna göre çözeltinin kütlece % derişimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 14
 • 28
 • 35
 • 40
Soru 19

Şekildeki kaplarda bulunan sulara belirtilen şeker miktarları ilave edilip şekerin tamamen çözünmesi sağlanıyor.
Buna göre oluşan çözeltilerin derişimlerinin büyükten küçüğe sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • I > II > III
 • I > III > II
 • III > II > I
 • III > I > II
Soru 20

Tanılayıcı dallanmış ağaçtaki ifadelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci kaç numaralı çıkıştan çıkmalıdır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBCDCDDABCADCDABDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?