Seçmeli Kimya 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

NHÜrünlerin potansiyel enerjisi Y kj ve girenlerin toplam potansiyel enerjisi X kj’dür.
Buna göre tepkime entalpisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • X – Y
 • –Y – X
 • X + Y
 • Y – X
Soru 2

Aşağıdaki olayların hangisi endotermik bir olaya örnektir?

 • Demirin paslanması
 • Kolonyanın buharlaşması
 • Kâğıdın yanması
 • Su buharının yoğuşması
Soru 3

Yukarıda grafiği verilen tepkime ile ilgili seçeneklerdeki hangi ifade doğrudur?

 • Ekzotermik bir tepkimedir.
 • ∆H değeri a – b işlemiyle bulunur.
 • Girenlerin potansiyel enerjisi daha büyüktür.
 • Tepkime entalpisi sıfırdan küçüktür.
Soru 4

Standart molar oluşum entalpisinin tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 • Tepkime 25°C sıcaklığında gerçekleşmeli.
 • Kararlı hâldeki elementlerden bileşik oluşmalı.
 • 2 mol bileşiğin oluştuğu entalpi değeri alınmalı.
 • Dış basınç 1 atm olmalı.
Soru 5

2NH3 → N2 + 3H2
Tepkimesinin aşağıdaki molekül modelleri üzerinde belirtilen bağ enerjileri kullanılarak ∆H° değeri hangi seçenekteki hesap ile bulunur?

 • ∆H° = [946 + 2.436] – [6.391]
 • ∆H° = [4.946 + 3.436] – [3.391]
 • ∆H° = [946 + 3.436] – [6.391]
 • ∆H° = [4.946 + 2.436] – [2.391]
REKLAM
Soru 6

Tabloda modeller ile gösterilen moleküllerin üç farklı çarpışma durumu verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • I. durumda etkin çarpışma gerçekleşmiştir.
 • II. durumda girenlerin geometrisi uygun değildir.
 • III. durumda girenlerin enerjisi yeterli olmadığı için tepkime gerçekleşmemiştir.
 • I. tepkimedeki çarpışmada aktifleşmiş kompleks oluşmamıştır.
Soru 7

Standart koşullarda gerçekleşen
2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g)
tepkimesinin entalpisi ∆H° = –198 kj olduğuna göre aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpisi ∆H° = +99 kj’dür?

 • SO3(g) → SO2(g) + (1/2).O2(g)
 • SO2(g) + (1/2).O2(g) → SO3(g)
 • 4SO2(g) + 2O2(g) → 4SO3(g)
 • 4SO3(g) → 4SO2(g) + 2O2(g)
Soru 8

Yukarıda verilen potansiyel enerji– zaman grafiği ile ilgili seçeneklerden hangisi doğrudur?

 • EP3 , aktifleşmiş kompleksin enerjisidir.
 • EP2 , ürünlerin potansiyel enerjisidir.
 • Y, geri tepkimenin aktifleşme enerjisidir.
 • X, tepkime entalpisidir.
Soru 9

Sabit hacimli kapta ve sabit sıcaklıkta gaz fazında gerçekleşen tepkimeler aşağıda verilmiştir.
Buna göre hangisinde hız ölçümü basınç artışı ile yapılabilir?

 • H2 + Br2 → 2HBr
 • CS2 + 3O2 → CO2 + 2SO2
 • 2NH3 → N2 + 3H2
 • 2NO + O2 → 2NO2
Soru 10

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g) tepkimesine ait hız formülü yukarıda verilmiştir.
X, Y ve Z katsayıları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 1, 2, 3
 • 2, 1, 3
 • 2, 3, 1
 • 1, 3, 2
Soru 11

C(k) + O2(g) → CO2(g)
Tepkimesine göre 24 gram C katısı 4 saniyede tamamen yandığına göre C katısının ortalama yanma hızı kaç g/s’dir?

 • 4
 • 6
 • 12
 • 24
Soru 12

Aşağıda verilen tepkimelerden kaç tanesi homojen tepkimedir?
• 2NO(g) + O2(g) → 2NO2(g)
• CaCO3(k) → CaO(k) + CO2(g)
• C(k) + O2(g) → CO2(g)
• N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 13

X(g) + Y(g) → Z(g) tepkimesi ile ilgili deney sonuçları aşağıda verilmiştir.
Buna göre seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Hız denklemi Hız = k.[Y] şeklindedir.
 • k = 2.10–3 tür.
 • Tepkime derecesi 2’dir.
 • Tek basamaklı bir tepkimedir.
REKLAM
Soru 14

Bir tepkimeye ait molekül sayısı – kinetik enerji grafikleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre I. grafikteki tepkimeye hangi etki yapılırsa II. grafik oluşur?

 • Sıcaklığı arttırmak
 • Katalizör kullanmak
 • Madde miktarını arttırmak
 • Daha derişik madde kullanmak
Soru 15

A + B ↔ C şeklinde gösterilen bir tepkimenin derişimler cinsinden denge bağıntısı KC = [C]/[A] şeklinde olduğuna göre bu tepkime aşağıdakilerden hangisidir?

 • CaO(k) + SO3(g) ↔ CaSO4(k)
 • 2NO(g) + O2(g) ↔ 2NO2(g)
 • H2(g) + S(k) ↔ H2S(g)
 • H2(g) + F2(g) ↔ 2HF(g)
Soru 16

N2O4(g) + 58 kj ↔ 2NO2(g)
Tepkimesi t1 anına kadar dengedeyken sadece sıcaklığı arttırılıyor.
t2 anında tekrar dengeye ulaşan tepkimenin derişim – zaman grafiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

PCI5(g) ↔ PCI3(g) + CI2(g)
Tepkimesinin belli bir sıcaklıktaki denge durumunda her bir gazın kısmi basıncı 2 atm olduğuna göre kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti (KP) kaçtır?

 • 8
 • 6
 • 4
 • 2
Soru 18

Aşağıdaki tabloda bazı asit ve bazlar verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki asit – baz çiftlerinden hangilerinin oluşturacağı tuz nötrdür?
Asit <----> Baz

 • HCI <----> KOH
 • HCN <----> NaOH
 • HNO3 <----> NH3
 • HCN <----> KOH
Soru 19

pH değeri 2 olan HCI çözeltisinin derişimi kaç molardır?
(pH = –log[H+])

 • 0,001
 • 0,01
 • 0,1
 • 1
Soru 20

Şekildeki asit çözeltisi üzerine damla damla standart baz çözeltisi eklenmektedir. Tam nötralleşmenin olduğu andaki veriler kullanılarak asidin derişimi hesaplanmaktadır.
Buna göre yukarıda anlatılan işlemin adı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Elektroliz
 • Hidroliz
 • Titrasyon
 • Damıtma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBCCDAACDBBABCADABC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?