Seçmeli Kimya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Mg(k) + (1/2).O2(g) → MgO(k)
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili;
I. Mg katısı yükseltgenmiştir.
II. O2 gazı yükseltgen maddedir.
III. Redoks tepkimesidir.
ifadelerinden doğru olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

Oksijenin yükseltgenme basamağı –2 olduğuna göre, aşağıda verilen taneciklerdeki altı çizili atomların hangisinin yükseltgenme basamağı +6’dır?

 • NO3
 • SO42–
 • CO32–
 • CIO3
Soru 3

C + H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O
Yukarıda verilen redoks tepkimesi en küçük tam sayılar ile denkleştirildiğinde H2O’nun katsayı kaç olur?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
Soru 4

Elektrokimyasal pil düzeneğinde yükseltgenmenin gerçekleştiği kabın içindeki çözeltiye daldırılmış metal çubuğa _________ denir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • anot elektrot
 • katot elektrot
 • anot yarı hücresi
 • katot yarı hücresi
Soru 5

Standart hidrojen elektrotta, elektrot olarak kullanılan metalin tepkimeye girme isteği çok az olmalıdır.
Buna göre şekilde verilen elektrot aşağıdaki metallerden hangisi ile yapılmış olabilir?

 • Magnezyum
 • Çinko
 • Platin
 • Alüminyum
REKLAM
Soru 6

Aşağıda bazı iyonların indirgenme yarı hücre potansiyelleri verilmiştir.
Hg2+(suda)+2e → Hg(s) E°ind. = +0,850V
Cu2+(suda)+2e- → Cu(k) E°ind.= +0,337V
Sn2+(suda)+2e " Sn(k) E°ind.= –0,136V
Ca2+(suda)+2e " Ca(k) E°ind.= –2,866V
Buna göre yukarıdaki metallerden hangisinin metalik aktifliği en fazladır?

 • Hg
 • Cu
 • Sn
 • Ca
Soru 7

Metal atomu, çözeltideki metal iyonundan aktif ise metal aşınır.
Yukarıda verilen bilgiye göre hangi seçenekte çözeltiye daldırılmış metalde aşınma olur?
(Metallerin aktiflik sıralaması Mg > Zn > Cu > Ag şeklindedir.)

Soru 8

Yukarıda verilen derişim pili için sabit sıcaklıkta ayrı ayrı şu işlemler yapılmaktadır.
I. A kabına saf su eklemek
II. B kabına saf su eklemek
Bu uygulamalar sonrasında pil potansiyelindeki değişim hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I <----> II

 • Değişmez <----> Değişmez
 • Artar <----> Değişmez
 • Artar <----> Azalır
 • Azalır <----> Artar
Soru 9

Aşağıda bir elektrokimyasal pil düzeneği ve bu pilin yarı tepkimelerinin indirgenme potansiyelleri verilmiştir.
Bu elektrokimyasal pille ilgili,
I. Pil potansiyeli 1,1V’tur.
II. Zn elektrodun kütlesi zamanla azalır.
III. Pilin şematik gösterimi Zn(k)/Zn2+(1M)//Cu2+(1M)/Cu(k) şeklindedir.
yargılarından doğru olanlarının tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Pillerin daha uzun süre ve verimli kullanılabilmesi için,
I. Ani ve aşırı voltajla yüklenmemelidir.
II. Uzun süre şarjda tutulmamalıdır.
III. Çok düşük veya yüksek sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.
verilen uyarılardan dikkate alınması gerekenlerin tümü hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Aşağıda verilen maddelerden hangisi organik bileşik değildir?

 • CH4
 • CO2
 • CH3OH
 • C6H12O6
Soru 12

Basit formülü CH2O olan bir bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • CH3 – O – CH3
 • C6H12O6
Soru 13

C ve H elementlerinden oluşan ve basit formülü CH3 olan organik bir bileşiğin mol kütlesi 30 g/mol’dür.
Buna göre bu organik bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir?
(C : 12, H : 1)

 • C2H4
 • C2H6
 • C3H8
 • C4H10
REKLAM
Soru 14

Aşağıda verilen organik bileşiklerin hangisinde karbon elementinin kütlece yüzdesi en fazladır?
(C : 12, H : 1)

 • CH4
 • C2H2
 • C2H4
 • C3H6
Soru 15

• Karbonun allotroplarından biridir.
• Bilinen en sert doğal maddedir.
• Camın kesilmesinde kullanılır.
Yukarıda verilen bilgiler seçeneklerdeki hangi maddeye aittir?

 • Elmas
 • Grafit
 • Fulleren
 • Grafen
Soru 16

N2 molekülünün Lewis formülü yukarıdaki gibidir.
Bu molekül ile ilgili seçeneklerde verilenlerden hangisi yanlıştır?

 • Ortaklanmamış elektron çifti sayısı 2’dir.
 • Ortaklanmış elektron çifti sayısı 3’tür.
 • Azotun değerlik elektron sayısı 5’tir.
 • Azot 3A grubu elementidir.
Soru 17

Yukarıda yapı formülü verilen molekülün numaralanmış C atomlarından hangisinin hibritleşme türü sp3 ’tür?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 18

Yapı formülü verilen BH3 molekülü ile ilgili;
I. Molekül geometrisi düzlem üçgendir.
II. Bağ açıları 120°’dir.
III. VSEPR gösterimi AX3 şeklindedir.
yargılarından doğru olanlarının tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 19

Hibrit orbital oluşturan nötr karbon atomunun enerji değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
Buna göre bu karbon atomunun yaptığı hibritleşme türü seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • sp3
 • sp2
 • sp
 • s
Soru 20

Eten (C2H4) molekülünün yapı formülü aşağıda verilmiştir.
Buna göre bu moleküldeki sigma (σ) ve pi(π) bağları sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Sigma (σ) <----> pi(π)

 • 5 <----> 1
 • 1 <----> 5
 • 4 <----> 2
 • 2 <----> 4
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBAACDCCDDBCBBADADAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?