Seçmeli Kimya 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Alifatik hidrokarbonlar aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
I. Alkanlar
II. Alkenler
III. Alkinler
Verilen bu alifatik hidrokarbonlardan hangileri doymamış hidrokarbon sınıfındadır?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 2

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3
Yarı açık formülü yukarıdaki gibi olan molekül için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • n-Pentan olarak adlandırılır.
 • Yapısında 4 tane sigma bağı bulunur.
 • Molekül formülü C5H12 şeklindedir.
 • Sıkıştırılmış yapı formülü CH3(CH2) 3CH3 şeklindedir.
Soru 3

bileşiğinin IUPAC sistemine göre adlandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • 2-Metilpentan
 • 3-Metilpentan
 • 2-Metilbütan
 • 3-Metilbütan
Soru 4

Özel (yaygın) adı neo-pentan olan alkanın yarı açık formülü aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH3 – CH2 – CH2 – CH3
 • CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3
Soru 5

Yukarıda verilen molekülde numaralandırılmış karbon atomlarından hangisi tersiyer (üçüncül) karbon atomudur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
REKLAM
Soru 6

Alkanlar suda çözünmezler. Ancak karbontetroklorür ve benzen gibi apolar çözücülerde çözünür.
Alkanların suda çözünmeyip yukarıda belirtilen çözücülerde çözünmesi hangi özelliği ile doğrudan ilgilidir?

 • Apolar yapıda olması
 • Homolog sıra oluşturması
 • Kaynama noktasının düşük olması
 • Tekli bağ bulundurması
Soru 7

Metan ultraviyole ışınların etkisiyle klorla yer değiştirme tepkimesi verir.
Buna göre
I. CH3CI
II. CH2CI2
III. CCI4
yukarıda verilen maddelerden bu reaksiyonda oluşabileceklerin tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 8

Alkenler ile ilgili;
I. Olefinler olarak da adlandırılır.
II. Apolar yapılı moleküllerdir.
III. Yapılarında en az bir tane pi(π) bağı bulunur.
yargılarından doğru olanlarının tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 9

Alkenlere polar maddeler katılması Markovnikov Kuralı’na göre gerçekleşir. Ancak simetrik alkenlerde bu kural dikkate alınmaz.
Bu bilgiye göre seçeneklerde verilen alkenlerden hangisine HCI katılırken Markovnikov Kuralı’na ihtiyaç duyulmaz?

 • CH2 ≡ CH2
 • CH2 ≡ CH – CH3
 • CH3 – CH2 – CH ≡ CH2
 • CH3 – CH ≡ CH – CH2 – CH3
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi uç alkindir?

 • CH3 – C ≡ C – CH3
 • CH3 – CH2 – C ≡ CH
 • CH3 – C ≡ C – CH2 – CH3
Soru 11

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi aromatik hidrokarbondur?

Soru 12

Aşağıdaki fonksiyonel grupların hangisinin adı yanlış verilmiştir?
Fonksiyonel gruplar <----> Adı

 • –OH <----> Hidroksi
 • –NH2 <----> Amino
 • –NO2 <----> Fenil
Soru 13

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi polifonksiyonel bileşik sınıfındandır?

REKLAM
Soru 14

formülü verilen bileşik ile ilgili;
I. Simetrik eterdir.
II. Dimetil eter olarak adlandırılır.
III. C2H5OH bileşiği ile izomerdir.
yargılarından doğru olanlarının tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
 • I, II ve II
Soru 15

Kapalı formülü C3H8O olan bir bileşik aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 • CH3 – O – CH2 – CH3
 • CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3
Soru 16

Yukarıda formülü verilen bileşik aldehitlerin ilk üyesi olan formaldehit bileşiğine aittir.
Buna göre bileşik formülünün doğru olabilmesi için ★ ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • H
 • CH3
 • CH2H5
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde birçok ülkede kullanılan nükleer enerjinin avantajlarından değildir?

 • İklim koşullarından etkilenmez.
 • Yüksek miktarda enerji elde edilir.
 • Yüksek maliyetli enerji santralleri kurmak gerektirir.
 • Küresel ısınmaya neden olacak atık madde oluşmaz.
Soru 18

Aşağıda enerji türleri ve bilgi cümleleri verilmiştir.
Buna göre doğru eşleştirmeler yapıldığında hangi enerji türü ile ilgili cümle yoktur?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 19

Plastikler günlük hayatta birçok araç ve gerecin üretilmesinde kullanılan polimerlerdir.
Buna göre,
I. Üretim maliyetinin düşük olması
II. Kolay şekillenebilir olması
III. Kimyasal tepkimelere karşı isteksiz olması
verilen özellikler arasından plastiklerin kullanım alanlarının çok geniş olmasını açıklayan özelliklerin tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • Yalnız I.
 • I ve II.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 20

Fosil yakıtların kullanımını azaltmak için aşağıdaki önerilerden hangisi uygun seçenek değildir?

 • Termik santrallerin yaygınlığını artırmak
 • Kısa mesafelere yürüyerek veya bisikletle gitmek
 • Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak
 • Toplu taşıma araçlarını tercih etmek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBCCBADDABADBDCACDDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?