Seçmeli Mantık 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi mantık disipliniyle ilgili doğru bir bilgidir?

 • İnsan davranışlarının nedenlerini araştırır.
 • Doğru düşünmenin kurallarını inceler.
 • Toplumsal yapıyı bilimsel olarak açıklar.
 • Yeryüzüyle ilgili değişimleri inceler.
Soru 2

Bir akıl yürütmenin sonundaki önermeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Benzeşim
 • Öncül
 • Neden
 • Sonuç
Soru 3

Tek başına anlamı olmayan sözcükler terim değildirler.
Buna göre;
I. köpek
II. kedi
III. ki
kavramlarından hangileri terimdir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • II ve III.
Soru 4

Bir yargı nesnesine yani gerçeğe uygunsa bilgi doğrusu olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgi doğrusuna örnek olamaz?

 • Su normal koşullar altında 100°C de kaynar.
 • Kar beyazdır.
 • Pamuk yumuşaktır.
 • Hiçbir insan kedi değildir.
Soru 5

“Bütün bilim dalları evrenseldir.
Fizik bir bilim dalıdır.
O halde _________ ”
Verilen örnekte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde doğru bir akıl yürütme elde edilir?

 • fizik evrenseldir.
 • fizik evrensel değildir.
 • fizik bir bilim dalıdır.
 • fizik bir bilim dalı değildir.
REKLAM
Soru 6

“Bir şey ya kendisidir ya da kendisi olmayandır, bunun dışında üçüncü bir durum düşünülemez.” ifadesi aşağıdaki akıl yürütme ilkelerinden hangisini tanımlar?

 • Özdeşlik
 • Çelişmezlik
 • Yeter-Neden
 • Üçüncü durumun olanaksızlığı
Soru 7

Gerçekliği olan bir kavramın belli bir nesnede somutlaşmasına kimlik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kimliği yoktur?

 • Cemre
 • Peri kızı
 • Şu sandalye
 • Bu kalem
Soru 8

Kaplam artar Varlık-Canlı-Bitki-Çiçek-Menekşe İçlem artar
Verilen şemaya göre içlemi ve kaplamı en fazla olan kavram ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Menekşe-Varlık
 • Canlı-Çiçek
 • Çiçek-Bitki
 • Bitki-Menekşe
Soru 9

Bir kavram, içine aldığı bireylerin tümünü ifade ediyorsa tümel kavramdır.
Tanıma göre aşağıdakilerden hangisi tümel kavram örneğidir?

 • İnsan
 • Tüm kediler
 • Elif
 • Bazı çiçekler
Soru 10

I. Çirkin-güzel
II. Çok-az olmayan
III. Ak-kara
Yukarıdakilerden hangileri karşıt kavram örneğidir?

 • Yalnız I.
 • Yalnız II.
 • I ve II.
 • I ve III.
Soru 11

Kavramlardan her biri diğerinin tüm bireylerini içine alıyorsa aralarında eşitlik ilişkisi vardır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi eşitlik örneğidir?

 • Tüm kediler miyavlayandır. Tüm miyavlayanlar kedidir.
 • Hiçbir kedi köpek değildir. Hiçbir köpek kedi değildir.
 • Tüm insanlar iki gözlüdür. Bazı iki gözlüler insandır.
 • Bazı öğretmenler kadındır. Bazı kadınlar öğretmendir.
Soru 12

İki genel kavramdan kaplamı daha geniş olan kavram “cins” adını aldığına göre; verilen şekilde diğerlerine göre her zaman “cins” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Canlı
 • Çiçek
 • Varlık
 • Bitki
Soru 13

Duygusal yaşantıların ve duyusal verilerin tanımı yapılamaz.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılabilir?

 • Aşk
 • Kuş
 • Koku
 • Keder
REKLAM
Soru 14

Bir yargı bildiren önermelere basit önerme denir.
Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi basit önermedir?

 • Fatih zekidir.
 • Deniz ders çalışırsa başarır.
 • Ege disiplinli ve başarılıdır.
 • Aslı öğretmen olursa çok başarılı olur.
Soru 15

Önermelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • En az bir yargı bildirirler.
 • Doğruluk değerine sahiptirler.
 • Bilgi verme görevi taşırlar.
 • Soru cümlesi biçimindedirler.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir önermedir?

 • Hiçbir S, P değildir.
 • Bazı S’ler P’dir.
 • Bütün S’ler P’dir.
 • Kimi P’ler S’dir.
Soru 17

Gerekçe bildiren bir bağlaçla bağlı önermelere nedenli önerme denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi nedenli bir önermedir?

 • Hem ağlarım hem giderim.
 • Bilim öğretici ve mantıksaldır.
 • Bilim mantıksaldır çünkü akla dayanır.
 • Sağlıklı ve dengeli beslenirim.
Soru 18

Verilen karşı olum karesine göre “Hiçbir sınav kolay değildir.” önermesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Tümel olumlu
 • Tümel olumsuz
 • Tikel olumlu
 • Tikel olumsuz
Soru 19

Verilen karşı olum karesine göre “Bütün çiçekler canlıdır.” önermesinin çelişiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bazı çiçekler canlı değildir.
 • Bazı çiçekler canlıdır.
 • Hiçbir çiçek canlı değildir.
 • Tüm canlılar çiçektir.
Soru 20

Sonuç önermesinin yüklemi olan terim büyük terim olarak adlandırıldığına göre;
Bütün ressamlar sanatçıdır.
Pablo Picasso ressamdır.
O halde Pablo Picasso sanatçıdır.
örneğinde büyük terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • ressam
 • Pablo Picasso
 • sanatçı
 • bütün
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCDADBABDACBADACBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?