Seçmeli Peygamberimiz’in Hayatı 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

• “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem suresi, 4.ayet)
• “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” (Hadis-i şerif)
Bu ayet ve hadisin ortak vurgusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ayet ve hadisler İslam ahlakının temel kaynaklarıdır.
 • İslam dini; inanç, ibadet ve ahlak üzerine kurulmuştur.
 • Güzel ahlak, insanın her an Allah’ı görüyormuşçasına yaşamasıdır.
 • Hz. Peygamber, insanların örnek alması gereken erdemlerin tümüne sahiptir.
Soru 2

Hz. Peygamber cömert bir insandı. O’nun cömertliği israfa, iktisadı ise cimriliğe sebep olmazdı. İnsanlar içinde soylu, şerefli ve itibarlı biri olmasına rağmen kibirli değildi, mütevazı bir insandı. Bu tevazu, O’nu küçültmez aksine onurunu yüceltirdi.
Bu metinde Hz. Peygamber’in hangi tutumu vurgulanmaktadır?

 • Sabırlı olması
 • Dengeli olması
 • Adaletli olması
 • Merhametli olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in tevazu sahibi olmasına doğrudan örnek oluşturmaz?

 • Toplumun her kesiminden insanın davetine katılması
 • Sahabelerin yanına geldiğinde boş olan yere oturması
 • Her türlü zorluk ve sıkıntı karşısında sakinliğini koruması
 • Kendisine ölçüsüz şekilde övgüde bulunanları uyarması
Soru 4

Hayâ kişinin çirkin, kötü işlerden sakınması, çekinmesi ve bu işleri terk etmesi anlamında kullanılır. Hayâ duygusunun gerektirdiği şekilde hareket etmeye ise _________ denir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • edep
 • lütuf
 • feraset
 • sadakat
Soru 5

Hz. Peygamber, panayırlarda bütün kabileleri dolaşır, onları İslam’a davet ederdi. Kendisine yumuşak ve nazik şekilde karşılık verenler olduğu gibi kaba ve çirkin davrananlar da olurdu. Fakat O’nun azim ve gayret ile bıkmadan, usanmadan yaptığı tebliğler neticesinde İslamiyet dünyanın dört bir yanına yayılmıştır.
Bu metinde Hz. Peygamber’in özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Doğruluk ve güvenilirliği
 • Affedicilik ve merhameti
 • Sabır ve kararlılığı
 • Hak ve adaleti gözetmesi
REKLAM
Soru 6

Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Hz. Peygamber, âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
 • Merhamet, Allah’ın rahmetinin bir sonucudur.
 • Merhamet adalete engel olmamalıdır.
 • Her varlık merhameti hak eder.
Soru 7

Rıfk, yumuşak ve nazik davranma, iyi muamele etme demektir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde rıfk vurgulanmaktadır?

 • “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.”
  (Fussilet suresi, 34. ayet)
 • “Biz, sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmekle deneriz. Sabır gösterenleri müjdele!”
  (Bakara suresi, 155. ayet)
 • “...Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”
  (Hadîd suresi, 4. ayet)
 • “…Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever.”
  (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Soru 8

Yemen’e vali olarak gönderilen Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber’e “Ey Allah’ın Resulü bana bir tavsiyeniz var mı? diye sorar. O da “Amelinde Allah’ın rızasını gözet, işte o zaman az amel sana yeterli gelir.” buyurur.
Bu metne göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

 • Vakar
 • İhlas
 • İstişare
 • Tevazu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in şecaat anlayışı ile uyuşmaz?

 • Her tehlikeye gözü kapalı atılmak
 • Mazluma umut, zalime engel olmak
 • Öfkeyi, aklın ve imanın kontrolünde tutmak
 • Adaletin ve emniyetin sağlanmasına hizmet etmek
Soru 10

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Osman’a ait değildir?

 • Rûme Kuyusu’nu Müslümanlar için vakfetmiştir.
 • Kur’an’ın çoğaltılmasını sağlamıştır.
 • İki nur sahibi olarak anılmıştır.
 • İlk halife olarak seçilmiştir.
Soru 11

“…Önce en yakın akrabanı uyar!”
(Şuarâ suresi, 214. ayet)
Bu ayette işaret edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefekkür
 • Tebliğ
 • Tevekkül
 • İhsan
Soru 12

Hz. Peygamber, insanların hidayete ulaşmasının Allah’ın lütuf ve hikmetiyle olduğunu, kendi vazifesinin ancak hikmet ve nasihatle doğru yola davet etmek olduğunu biliyordu.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumu desteklemektedir?

 • “Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et...”
  (Tâhâ suresi, 132. ayet)
 • “...Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
  (Enbiyâ suresi, 107. ayet)
 • “Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir…”
  (Mâide suresi, 99. ayet)
 • “Senden önceki azim sahibi peygamberler gibi sen de sabret...”
  (Ahkâf suresi, 35. ayet)
Soru 13

Hz. Peygamber Veda Hutbesi’nde “Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz?” diye sormuştur. İnsanlar da: “Allah’ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şehadet ederiz.” cevabını vermişlerdir.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

 • Sahabelerin Hz. Peygamber’i örnek aldığına
 • Hz. Peygamber’in tebliğ görevini eksiksiz yerine getirdiğine
 • Tebliğin başarılı olmasında Kur’an üslubunun etkisi olduğuna
 • İslam’ın, bir cahiliye toplumundan asrısaadet toplumu oluşturduğuna
REKLAM
Soru 14

Kur’an-ı Kerim’de bazı ayetlerde açıklama gerektiren ifadeler vardır. Hz. Peygamber’in görevlerinden birisi de bu ayetleri açıklamaktır. Çünkü O’nun açıklamaları olmadan bu ayetlerin doğru anlaşılması mümkün değildir.
Bu metinde Hz. Peygamber’in hangi yönü ifade edilmektedir?

 • Tebyin
 • Temsil
 • Tezkiye
 • Tilavet
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in teşri görevine örnek oluşturmaktadır?

 • Dua isteyenlere dua etmesi
 • Haccın farz olduğunu bildirmesi
 • Namazın nasıl kılınacağını bildirmesi
 • Pençeli kuşların etinin haram olduğunu belirtmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in temsil görevini açıklamaktadır?

 • Ayetlerde anlaşılmayan ya da yanlış anlaşılan ayetleri açıklaması
 • Kur’an-ı Kerim’de olmayan konular hakkında hüküm vermesi
 • İslam’ın emir ve yasaklarını en güzel şekilde uygulaması
 • Allah’tan aldığı emirleri insanlara olduğu gibi iletmesi
Soru 17

• Müslümanlar için istiğfarda bulunması
• İnsanları kötü ahlaktan uzak tutmaya çalışması
Hz. Peygamber’in bu davranışlarındaki ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tebyin
 • Tezkiye
 • Teşri
 • Tilavet
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in talim metodu arasında yer almaz?

 • Soruya cevap verip dinleyenlere soru sormak
 • İlim öğretirken insanları usandırmamak
 • Konuyu örneklerle açıklamak
 • Şaka yapmaktan kaçınmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in okunuşu ile ilgili kavramlardan biri değildir?

 • Tilavet
 • Kıraat
 • Tenzil
 • Tecvit
Soru 20

Kur’an-ı Kerim’in tertil üzere okunması aşağıdakilerden hangisini gerektirmez?

 • Yüksek sesle okumayı
 • Anlamı üzerine düşünerek okumayı
 • Harfleri, mahreçlerine uygun olarak okumayı
 • Kelimeleri birbirine karıştırmadan okumayı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCACDABADBCBADCBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?