Seçmeli Sosyoloji 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Latince “birliktelik, birlikte oluş” anlamına gelen “socius” ile Yunanca “bilgi” anlamına gelen “logos” sözcüklerinden oluşan ve sözcük karşılığı “toplum bilgisi” olan bilim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomi
 • Siyaset
 • Sosyoloji
 • Hukuk
Soru 2

Sosyoloji; toplum yapısını bilimsel yöntem ve araştırma tekniklerini kullanarak inceleyen, toplumsal yapıda oluşan olayları açıklayan, toplumsal yapıdaki gelişimi ve değişimi ele alan, kuramlar geliştiren ve sonuçlara ulaşan bir sosyal bilimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin temel özellikleri arasında yer almaz?

 • Toplumu bilimsel olarak inceler.
 • İnsanın duygularını araştırır.
 • Sosyal olayların ortak özellik ve ilkelerini araştırır.
 • Değer yargılarına dayanmadan bilgiler ortaya koyar.
Soru 3

Bir yöredeki gıda maddesi üreten bir fabrikayı bir sosyoloğun araştırma konusu yaptığını düşünelim.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi sosyoloğun araştırma alanına girer?

 • Fabrikanın, bulunduğu bölgenin toplumsal yapısını nasıl etkilediği
 • Fabrikanın temizlik koşullarına uyup uymadığı
 • Üretilen gıdaların hangi maddelerden oluştuğu
 • Gıdaların işlenme koşullarının insan sağlığına uygunluğu
Soru 4

Göç, kentleşme, sanayileşme, evlilik, boşanma birer toplumsal olgudur.
Buna göre toplumsal olgu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Yeri ve zamanı bellidir.
 • Belli bir başlangıcı ve bitişi vardır.
 • Bir kerede olup biten olaylardır.
 • Tek tek olayları kapsayacak kadar geneldir.
Soru 5

Yetkili organlarca oluşturulmuş yasa ve yönetmeliklere göre yönetilen gruplar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Birincil gruplar
 • Resmi gruplar
 • Küçük gruplar
 • Sürekli gruplar
REKLAM
Soru 6

Bu grubun içinde çocuk sevgi, beğeni ve yakınlık arar. Bunları elde etmek için de kendisini grubun kurallarına ve değerlerine uydurur. Spor, dans vb. konularda başarılı olmak grup içinde en önemli değerlere dönüşür. Çocuklar gruplarını, benzer ilgi, değer ve gelir gibi faktörlere göre seçerler. Dışlanmamak için de büyük ölçüde grubun kurallarına uyum gösterme çabası içinde olurlar.
Verilen bilgide sosyalleşmeyi etkileyen aşağıdaki unsurların hangisinden söz edilmektedir?

 • Aile
 • Medya
 • Okul
 • Arkadaş çevresi
Soru 7

Sosyalleşmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Topluma uygun davranış kalıplarını öğrenmeyi ifade eder.
 • Sosyal ve kültürel şahsiyetin meydana gelme sürecidir.
 • Yaşlılık döneminde başlayan ve biten bir süreci anlatır.
 • Millî ve manevi değerlerin nesilden nesile aktarımını sağlar.
Soru 8

Bir rolün, bireyin diğer rolünü yerine getirmesini kolaylaştırmasına “rol pekişmesi” denir.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi rol pekişmesine örnektir?

 • Anaokulu öğretmeni olan bir annenin, çocuklarını eğitirken bu bilgisini kullanması
 • Bir subayın aile üyelerine askermiş gibi davranması
 • Bir doktorun mesleğinde kendini geliştirmesi
 • Müdürün her yerde yönetici gibi davranması
Soru 9

Toplumsal kontrol, bireylerin toplumdaki norm, örf, adet, gelenek, görenek ve benzeri değerlere uygun biçimde davranmalarını sağlayan toplumsal düzenlemelerdir.
Buna göre toplumsal kontrolle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 • Toplumsal normlara uymayı sağlar.
 • Topluma aykırı tutumları yerleştirir.
 • Toplumun bütünlüğünü korur.
 • Toplumsal düzeni sağlar.
Soru 10

Toplumun çoğunluğunca hoş karşılanmayan, onaylanmayan, toplumsal değer ve normlara uygun olmayan, negatif türden davranışlara olumsuz sapma denir.
Buna göre;
I. hırsızlık yapmak
II. aile içi şiddet uygulamak
III. inanç özgürlüğünü savunmak
örneklerinden hangileri olumsuz sapmadır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 11

Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi olarak tanımlanmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin sorumluluklarındandır?

 • Okulun genel kurallarına uyulması
 • Kuralların herkese eşit uygulanmasını isteme
 • Okul yönetiminde temsil edilme
 • Okul kurallarıyla ilgili bilgilendirilme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir toplumun insanları arasındaki sosyal ilişkiler ağını anlatan manevi yapı öğelerinden biri değildir?

 • Değer
 • Statü
 • Rol
 • Coğrafi konum
Soru 13

Toprak, soy, ekonomi, tarih, dil, din, kültür gibi özellikleri yönünden ortaklık gösteren en geniş insan topluluğudur.
Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

 • Metropol
 • Millet
 • Kent
 • Köy
REKLAM
Soru 14

Ortak hedefe ulaşmak veya her bireyin kendi hedefine ulaşması için iki veya daha fazla insanın birlikte çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Çatışma
 • Rekabet
 • İş birliği
 • Uyarlama
Soru 15

İki veya daha fazla birey ya da grup arasında belirli bir ödüle ulaşmak için yapılan yarışa rekabet denir. Rekabette temel amaç, rakibe üstün gelerek hedefe ulaşmaktır.
Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi rekabet örneğidir?

 • Yapılan iyiliğe karşı teşekkür etme
 • İltifatlaşma
 • Yardımlaşma
 • Reklam kampanyaları
Soru 16

Toplumsal tabaka, toplumsal özellikleri yani makam, servet, güç, yaşam biçimi bakımından birbirlerine benzeyen insanların oluşturduğu bütünlüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakanın belirleyicileri arasında yer almaz?

 • Gelir
 • Zekâ
 • Meslek
 • Eğitim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir toplumu ifade eder?

 • Alt tabakada bulunanların diğerlerine göre daha fazla olması
 • Orta tabakada bulunanların alt tabakadan daha az olması
 • Orta tabakada bulunanların en fazla olması
 • Alt tabakada bulunanların orta tabakadan daha fazla olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişmenin göstergelerinden değildir?

 • Tabakalar arasındaki farklılıkların artması
 • Toplumsal bütünleşmenin gerçekleşmesi
 • Ekonomik büyümenin gerçekleşmesi
 • İnsan hakları ve demokrasi alanında ilerleme sağlanması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal çözülmeyi önlemeye yönelik tedbirlerdendir?

 • Ulusal birlik bilincinin zayıflaması
 • Sosyal adalet anlayışının sağlanamaması
 • Toplumsal gelişmenin gerçekleştirilmesi
 • Suç oranlarının sürekli olarak artması
Soru 20

Bireylerin ya da grupların aynı tabaka içinde bir toplumsal durumdan benzer başka bir duruma geçişine yatay hareketlilik denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafi alanda yapılan yatay hareketlilik örneğidir?

 • Bir fabrikatörün iflas etmesi
 • Bir işçinin fabrikatör olması
 • Bir bakkalın marketler zinciri açması
 • Bir öğretmenin tayininin Sivas’tan Ankara’ya çıkması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADBDCABAADBCDBCACD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?