Seçmeli Sosyoloji 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Kültür, toplumsal olarak öğrenilen ve aynı yoldan yeni kuşaklara iletilen davranış örüntüleridir.
Verilen tanım kültürün aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağını ortaya koyar?

 • Uygarlık
 • Eğitim
 • Sanat
 • Üretim
Soru 2

Bireylerin yaptıkları tercihlerle kültüre katılmasına seçenekler aracılığıyla kültüre katılma denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi seçenekler aracılığıyla kültüre katılma yollarından biri değildir?

 • Derneklere üye olmak
 • Konsere gitmek
 • Basketbol oynamak
 • Gelenek ve göreneklere uymak
Soru 3

“Kültür tarihseldir.” cümlesinin açıklaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

 • Her toplumda kültürel değişim hızı birbirinden farklıdır.
 • Yaşantı yoluyla toplumdan kazanılan davranışlardır.
 • Geçmişten günümüze süregelmektedir.
 • Her toplumun kendine özgü kültürü vardır.
Soru 4

Bir milletin, başka bir milleti, siyasi ve ekonomik anlamda egemenliği altına alarak yayılması ya da yayılmayı istemesi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

 • Kültür emperyalizmi
 • Popüler kültür
 • Kültür şoku
 • Kültürleşme
Soru 5

“İş yeri isimlerinin yabancı kelimelerden seçilmesi” örneği aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

 • Kültür merkezciliği
 • Kültür yozlaşması
 • Kültürlenme
 • Kültürel görelilik
REKLAM
Soru 6

Ülkelerin farklı bölgelerinde yaşayan insanların yemek kültürü, giyim tarzı, eğlence tarzı, gelenek ve görenekleri aynı değilken bir Fransız’ın, bir Çinli’nin, bir Türk’ün, bir Hintli’nin yemek kültürü ve yaşayış biçiminin aynı olması düşünülemez. Aynı şekilde bir Japon’un evlilik töreni ile bir Amerikalı’nınki aynı değildir. Yine bir Budist ya da Hintli’nin ölüsüne yaptığı merasimle bir Arap’ın yaptığı merasim farklıdır.
Verilen parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Aynı ülkenin farklı bölgelerinin kültürleri de farklı olabilir.
 • Ülkeler arasında yaşayış biçimleri değişiklik gösterir.
 • Her ülkenin kültürel değerleri birbirinin aynıdır.
 • Evlilik törenleri ülkeden ülkeye farklılık gösterir.
Soru 7

Türk İslam bilgini Piri Reis ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

 • İslam felsefesinin kurucularındandır.
 • “Kitab-ı Bahriye” adlı ünlü coğrafya eserini meydana getirmiştir.
 • Dünya haritasının günümüze kadar kalabilen bir parçasında Amerika Kıtası, Doğu Afrika, Atlas Okyanusu ve İspanya yer almaktadır.
 • 16. yy.da yaşamış Türk denizcisi, amirali ve coğrafya bilginidir.
Soru 8

Bireylerin resmî ve resmî olmayan toplumsal ilişkiler sistemiyle sosyalleştirilmesini sağlayan kurumdur. Bu kurumun içinde sınavlar ve dereceler, diplomalar ve unvanlar, ev ödevleri, iftihar listeleri ve ödüller gibi uygulamalar vardır.
Verilen bilgide aşağıdaki kurumların hangisinden söz edilmektedir?

 • Din
 • Siyaset
 • Eğitim
 • Aile
Soru 9

I. Toplumsal kontrolü sağlamak
II. Toplumun ihtiyaçlarını gidermek
III. Toplumsal dayanışmaya katkıda bulunmak
Verilen özelliklerin hangileri toplumsal kurumların işlevleri arasında yer alır?

 • Yalnız I ve II.
 • Yalnız I ve III.
 • Yalnız II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi aile kurumunun işlevleri arasında yer almaz?

 • İnsan neslinin devamını sağlaması
 • Toplumun yönetimini ve kamu düzenini sağlaması
 • Çocukların sosyalleşmesini sağlaması
 • Bireylerinin temel ihtiyaçlarını gidermesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi evlenme ehliyeti için gerekli koşullardan biri değildir?

 • Evlilik birliğinin sarsılması
 • Evli olmamak
 • Ayırt etme gücü
 • Yaş
Soru 12

I. Monogami (tek eşlilik)
II. Patrilokal (baba çevresine katılma)
III. Poliandri (çok erkekle evlenme)
Verilenlerden hangileri eş sayısına göre evlilik türleri arasında yer alır?

 • I ve II.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • I, II ve III.
Soru 13

Ölüm, boşanma, ayrı yaşama gibi nedenlerle eşlerden birinin ya da her ikisinin bulunmadığı aile tipi aşağıdaki kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

 • Birleşik aile
 • Geniş aile
 • Parçalanmış aile
 • Çekirdek aile
REKLAM
Soru 14

Birçok kültürde belirli sorumluluklar ve roller okulda içselleştirilir. Öğrenciler formel kurumlar içinde nasıl davranacaklarını ve aileleri dışındaki kişilerle nasıl ilişki kuracaklarını okulda öğrenirler. Eğitim, genelde egemen kültürü aktaran muhafazakâr bir kurumdur. Mevcut değerler, inançlar ve normlar okullar vasıtasıyla genç kuşaklara aktarılır.
Verilen bilgi aşağıdaki eğitim işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?

 • Toplumsal değişme ve gelişmenin sağlanması
 • Toplumsal ve siyasal bütünleşme
 • Toplumsal kontrolün sağlanması
 • Kültürün aktarılması
Soru 15

“İnsanın denetleyemediği doğa ve toplum olayları karşısındaki güçsüzlüğünü, gelecek kaygılarını ve günlük yaşamdaki yalnızlığını, Tanrı’ya sığınarak gidermesi” din kurumunun aşağıdaki işlevlerinden hangisini ifade eder?

 • Güven ve huzur sağlama
 • Sosyalleşmeyi sağlama
 • Toplumsal dayanışmayı sağlama
 • Kültürel devamlılığı sağlama
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketicinin özellikleri arasında yer almaz?

 • İstek ve ihtiyaç ayrımı yaparak ihtiyaca öncelik vermek
 • Alışverişe çıkmadan liste hazırlamak
 • En çok reklamı yapılan ürünü almak
 • Alınacak ürünün fiyat ve kalitesini incelemek
Soru 17

İnsan gereksinimlerini karşılama özelliği olan, somut varlığı bulunmayan çabalara hizmet denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi hizmet örneğidir?

 • Toprak
 • Makine
 • Kömür
 • Güvenlik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomi sisteminin özelliğidir?

 • Serbest rekabete dayalıdır.
 • Özel mülkiyet sınırlıdır.
 • Devlet ekonomiye müdahale eder.
 • Toplumun çıkarı ön plandadır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi siyaset kurumunun temel kavramları arasında yer almaz?

 • İktidar
 • Millet
 • Adalet
 • Estetik
Soru 20

Meclis içerisinde birbirleriyle benzer siyasi düşüncedeki insanların oluşturdukları, belli bir programa dayalı ve hükûmet kurarak programlarını uygulamayı amaçlayan gruplardır.
Verilen tanımda sözü edilen siyasi kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Seçim
 • Siyasi parti
 • Devlet
 • Meclis
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCABCACDBABCDACDADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?