Seçmeli Tarih 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan kavramlardan birisi değildir?

 • Sömürgecilik
 • Laiklik
 • Demokrasi
 • Millî egemenlik
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik kavramının Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslim halk üzerindeki etkisine örnektir?

 • Celali İsyanları
 • Yunan Ayaklanması
 • Yeniçeri İsyanları
 • Bâbıâli Baskını
Soru 3

1830 İhtilalleri ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

 • İngiltere
 • Fransa
 • Almanya
 • İtalya
Soru 4

1815 Viyana Kongresi’nin getirdiği yeni düzen, birtakım modern fikir akımlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından birisi değildir?

 • Liberalizm
 • Kapitalizm
 • Sosyalizm
 • Merkantilizm
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda III. Selim Dönemi’nde yapılan yeniliklerden birisi değildir?

 • Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması
 • Selimiye Kışlası’nın inşa edilmesi
 • Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
 • Modern Topçu Ocağı’nın temellerinin atılması
REKLAM
Soru 6

II. Mahmut Dönemi’nde modern tıp eğitimi verilmesi amacıyla açılan askeri okul aşağıdakilerden hangisidir?

 • Darülaceze
 • Mekteb-i Harbiye
 • Darüşşifa
 • Mekteb-i Tıbbiye
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde hazırlanan medeni kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye
 • Kanun-i Esasi
 • Kanun-ı Cedit
 • Ticaret-i Bahriye Kanunnamesi
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için gerekli olan güçlenme ve ilerlemeyi gerçekleştirmek düşüncesiyle üç siyasi düşünce ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi Osmanlı Devleti’ne bağlı bütün milletleri birleştirerek bir Osmanlı milleti oluşturmak, ikincisi halifelik makamından faydalanarak bütün Müslümanları siyasi olarak birleştirmek, üçüncüsü ise Türk siyasi birliğini oluşturmaktı.
Yukarıda tanımlanan üç siyasi düşünce aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

 • Türkçülük, Osmanlıcılık, İslamcılık
 • Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık
 • Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük
 • İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük
Soru 9

II. Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı Devleti’nin yönetiminde hâkim olmaya başlayan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Osmanlı Ahrar Fırkası
 • İttihat ve Terakki Fırkası
 • Millî Meşrutiyet Fırkası
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim organizasyonlarından birisi değildir?

 • Kölelik düzeni
 • Feodal düzen
 • Endüstriyel üretim
 • Atölye tipi üretim
Soru 11

Endüstriyel üretim ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

 • İngiltere
 • ABD
 • Almanya
 • Fransa
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişte karşılaştığı zorluklardan birisi değildir?

 • Osmanlı’da şehirleşmenin geç başlaması
 • Rusya ve Avusturya ile yapılan uzun savaşların getirdiği mali sıkıntılar
 • Devlet sınırları içerisinde meydana gelen isyanlar
 • Avrupalı Devletlerin Osmanlıyı parçalamaya yönelik faaliyetleri
Soru 13

Sanayide insan gücü yerine makine kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan icat aşağıdakilerden hangisidir?

 • Radyo
 • Pusula
 • Buhar Makinesi
 • Telefon
REKLAM
Soru 14

Osmanlı Devleti’nde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir?

 • Şam-Erzurum
 • İzmir-Aydın
 • Şam-Medine
 • İzmir-Ankara
Soru 15

Osmanlı Devleti ilk kez dış borcu aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında almıştır?

 • I. Balkan Savaşı
 • Kırım Savaşı
 • 93 Harbi
 • I. Dünya Savaşı
Soru 16

Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ve çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına neden olan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Laiklik
 • Demokrasi
 • Adalet
 • Milliyetçilik
Soru 17

Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk Balkan milleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırplar
 • Makedonlar
 • Bulgarlar
 • Yunanlılar
Soru 18

Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut Dönemi’nde çıkarılan ilk resmî Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

 • Takvim-i Vekayî
 • Ceride-i Havadis
 • Tercüman-ı Ahval
 • İrade-i Milliye
Soru 19

Aşağıdaki devletlerden hangisi Panslavist hareketlerle Balkan milletlerini kendi amaçları doğrultusunda kullanmıştır?

 • İtalya
 • Almanya
 • Rusya
 • Fransa
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti içinde İstanbul’a gitmek ve yerleşmek için alınan izin ve geçiş belgesidir?

 • Senedi İttifak
 • Mürur Tezkiresi
 • Muharrem Kararnamesi
 • Tanzimat Fermanı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABBDCDACBCAACCBDDACB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?