Siyer 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Sahih ve güvenilir hadislerin büyük bir kısmını ihtiva eden altı hadis kitabına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kütüb-i Tis’a
 • Kitabu’t-Tevhid
 • Kütüb-i Sitte
 • Siyer-i Nebi
Soru 2

Akrabalık bağlarınızı sürdürmenizi temin edecek kadar neseplerinizi öğreniniz.
Bu hadis aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmektedir?

 • Ensab ilminin
 • Siyer-i Nebi’nin
 • Tefsir ilminin
 • Hadis ilminin
Soru 3

• Müellifi Belâzürî’dir.
• Kabile esasına göre düzenlenmiştir.
• Hz. Nuh’tan itibaren Arapların soyunu, sırasıyla Hz. Muhammed’in (sav) dedelerini ve hayatını anlatır.
Hakkında bilgi verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahbâru Mekke
 • Ensâbü’l-Eşrâf
 • Kitâbü’l-Meğâzî
 • el-Kâmil fi’t-Târîh
Soru 4

“Delâilü’n-Nübüvve” adlı eserlerin yazılma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Peygamber’in sözleri ile Kur’an-ı Kerim’i yorumlamak
 • Hz. Peygamber’in katıldığı ve katılmadığı savaşları anlatmak
 • Hz. Âdem’den başlayarak bütün peygamberler hakkında detaylı bilgi vermek
 • Hz. Muhammed’in (sav) peygamberliğini inkâr edenlerin iddialarına cevap vermek
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Orta Arabistan şehirlerinden biri değildir?

 • Mekke
 • Taif
 • Hire
 • Yesrib
REKLAM
Soru 6

• Kur’an-ı Kerim’de adı geçen inanışlardandır.
• Merkezi, Arapların Cezire adını verdikleri bölgede yer alan Harran şehridir.
• Eski Bâbil ve İran dinleri ile Yahudi ve Hıristiyanlığa ait inanışlardan müteşekkil bir karışımdır.
Hakkında bilgi verilen inanış aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haniflik
 • Sâbiîlik
 • Mecûsîlik
 • Putperestlik
Soru 7

Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan geldiği kabul edilen Arap kolu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amâlika
 • Ârâmî
 • Kahtânî
 • Adnânî
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin Kur’an’da geçen isimlerinden biri değildir?

 • Belde-i tayyibe
 • Ümmü’l-kurâ
 • Beledü’l-emin
 • Bekke
Soru 9

Kureyş kabilesinin önemli işlerinin görüşüldüğü “Dârünnedve” aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur?

 • Abdulmuttalib
 • Kusay b. Kilab
 • Hz. Muhammed(sav)
 • Ebu Talib
Soru 10

Medine’de kuyumculuk ve silah imalatı işini elinde bulunduran kabile aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evs
 • Benî Neccar
 • Hazrec
 • Benî Kaynuka
Soru 11

Hz. Peygamber’in dedelerinden Hâşim zamanında Mekke’de büyük bir kıtlık oldu. Tüm imkânlarıyla halka yardım eden Hâşim, şehrin ileri gelenlerini de ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çağırdı. Aynı zamanda komşu ülkelerin krallarıyla görüşüp ticaret kervanlarının yol emniyetinin sağlanması için çeşitli anlaşmalar yaptı. Hâşim’in girişimleri sonucunda Mekkeliler güven içinde ticaretlerini sürdürdüler. Kervan sahipleri, kazançlarının bir kısmını fakirlere vererek yaşanan kıtlık problemini de çözdüler.
Bu olaydaa aşağıdaki surelerin hangisinde işaret edilmiştir?

 • Kureyş
 • Maun
 • Fil
 • Kâfirûn
Soru 12

Aşağıdaki isimlerden hangisi Hz. Peygamber’e dedesi tarafından verilmiştir?

 • Ahmed
 • Mahmud
 • Mustafa
 • Muhammed
Soru 13

Hz. Peygamber’in babası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Abdulmuttalib’in oğullarından biridir.
 • Zühreoğullarından Âmine ile evlenmiştir.
 • Oğlunun doğumundan sonra vefat etmiştir.
 • Yüz deve karşılığında kurban edilmekten kurtulmuştur.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Araplarda yeni doğan çocukların sütanneye verilme sebeplerinden biri değildir?

 • Geleceğe hazırlanmaları
 • Arapçayı güzel konuşmaları
 • Tevhid inancı üzere yetişmeleri
 • Temiz havada sağlıklı büyümeleri
Soru 15

Hz. Muhammed’e (sav) on yedi sene annelik eden ve Hz. Peygamber’in “annemden sonraki annem” dediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fâtıma binti Esed
 • Abdimenâf’ın kızı Âmine
 • Ümmü Eymen
 • Sütannesi Halime
Soru 16

Hilfü’I-fudûl ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Son üyenin ölümü ile fiilen son bulmuştur.
 • Medine’ye hicretten önce dağılmıştır.
 • İslamiyet’ten önce kurulmuştur.
 • Hz. Peygamber üyelerindendir.
Soru 17

Hz. Muhammed’in (sav) ilk çocuğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zeynep
 • İbrahim
 • Fatıma
 • Kâsım
Soru 18

Hz. Peygamber’in Kâbe hakemliği aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

 • Hicr’in sınırlarının belirlenmesi
 • Hacerülesved’in yerine konulması
 • İbrahim makamının yerinin belirlenmesi
 • Kâbe’nin anahtarının kimde olacağı hususu
Soru 19

Hz. Peygamber’in “üstün zekâ ve kavrayış gücüne sahip olması” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fetanet
 • Emanet
 • Sıdk
 • İsmet
Soru 20

Hz. Hatice ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Muhammed (sav) ile evliliği yirmi beş yıl sürmüştür.
 • Hicretten üç yıl önce Ramazan ayında vefat etmiştir.
 • Kızı Fâtıma kendisinden önce vefat etmiştir.
 • İffetinden dolayı tâhire olarak anılmıştır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CABDCBDABDADCCABDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?