Siyer 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi peygamberliği ifade eden kavramlardan biri değildir?

 • Uhuvvet
 • Nübüvvet
 • Risalet
 • Nebilik
Soru 2

Peygamberlerin Allah’tan aldıkları vahyi, emir ve yasakları insanlara bildirme görevine ne ad verilir?

 • Şefaat
 • Hitabet
 • Tebliğ
 • Fetanet
Soru 3

“Hâtemü’l-Enbiyâ” olarak nitelendirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Âdem
 • Hz. Musa
 • Hz. İsa
 • Hz. Muhammed
Soru 4

I. Kâbe’de nazil olmuştur.
II. Hz. Peygamber kırk yaşında iken gelmiştir.
III. 610 yılının ramazan ayında indirilmiştir.
IV. Müddessir suresinin 1-5. ayetleridir.
Numaralandırılmış bilgilerden hangileri Hz. Muhammed’e (sav.) gelen ilk vahiy ile ilgili değildir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 5

“Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et…”
(Nahl suresi, 125. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Tebliğin nasıl yapılması gerektiği
 • Tüm vahiylerin amacının ne olduğu
 • Hz. Peygamber’in niçin örnek alınacağı
 • Allah’ın hangi toplumlara elçi gönderdiği
REKLAM
Soru 6

• İslam’ın ilk davet merkezidir.
• Hz. Peygamber, ashabına burada Kur’an ve dini bilgiler öğretmiştir.
• Dikkat çekmeden insanlarla temas kolaylığı sağlayan bir mekân olma özelliğine sahiptir.
Hakkında bilgi verilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suffa
 • Mescid-i Nebevi
 • Kâbe-i Muazzama
 • Dârülerkam
Soru 7

Hz. Peygamber zamanında yaşamış, Müslüman olarak Hz. Peygamber’i görmüş, onun sohbetinde bulunmuş ve yine Müslüman olarak ölmüş kimselere _________ denir.
Tanımdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • hanif
 • tabii
 • sahabe
 • ensar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de İslam’ı kabul edenlerin genel özelliklerinden biri değildir?

 • Güzel ahlak sahibi olmaları
 • Kabilelerinin lideri olmaları
 • Toplumun her kesiminden olmaları
 • Çoğunluğunun kırk yaşın altında olmaları
Soru 9

Mekke müşrikleri, İslam davetine duydukları kin ve öfkeyi düşmanlık şeklinde ortaya koydular. Müslümanlara her türlü tahrik, alay, eziyet ve işkenceden geri durmadılar. Bütün bunlara rağmen duruşlarını bozmayan Müslümanlar daima sabır ve kararlılıkla hareket ettiler.
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin bu tutum ve davranışlarına maruz kalan Müslümanlardan biri değildir?

 • Ebu Süfyan
 • Habbab bin Eret
 • Suheyb bin Sinan
 • Ammar bin Yasir
Soru 10

Hz. Muhammed (sav.) özellikle Mekke’de baskı altında kalan müminlere, “Habeş toprağında yanında hiçbir kimsenin zulme uğramayacağı bir kral vardır. Orası doğruluk yurdudur. Allah bir kapı açıncaya kadar oraya gidiniz” teklifinde bulunmuştur.
Hz. Muhammed’in (sav.) bahsetmiş olduğu bu kral aşağıdakilerden hangisidir?

 • Heraklius
 • Mukavkıs
 • Necaşi Ashame
 • Kisra II. Hüsrev
Soru 11

Beş vakit namaz aşağıdaki olayların hangisinde farz kılınmıştır?

 • Veda Haccı
 • İsra hadisesi
 • Kadir Gecesi
 • Medine’ye hicret
Soru 12

“Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”
(Fetih suresi, 10. ayet)
Bu ayette geçen “biat” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Allah yolunda hicret etmek
 • İbadetleri düzenli yapmak
 • Savaşta düşmanı yenmek
 • Bağlılık yemini etmek
Soru 13

Hz. Peygamber Mescid-i Nebi’nin inşası tamamlanıncaya kadar aşağıdaki sahabelerden hangisinin evinde misafir olmuştur?

 • Enes bin Mâlik
 • Abdullah bin Zeyd
 • Ebu Eyyüb el-Ensârî
 • Huzeyfe bin Yemân
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Yesrib’e hicretin sonuçlarından biri değildir?

 • Medine ticaretinin Yahudilerin eline geçmesi
 • Kardeş kavgalarının sona ermesine katkı sağlaması
 • Yeni bir medeniyetin kuruluşuna zemin oluşturması
 • Müslümanların müşriklerle mücadelede uygun şartlar elde etmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Medine dönemindeki teşrî hükümlerden biri değildir?

 • İçkinin haram kılınması
 • Namazın farz kılınması
 • Haccın farz kılınması
 • Orucun farz kılınması
Soru 16

Hz. Peygamber’in hicretten sonra muhacirlerle ensar arasında yapmış olduğu kardeşlik antlaşmasıdır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisi ile isimlendirilmektedir?

 • Mukatebe
 • Muallakat
 • Mutabakat
 • Muâhât
Soru 17

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Medine Sözleşmesi ile ilgili değildir?

 • İslam devletinin ilk anayasasıdır.
 • Mekkelilerle on yıl savaşmama kararını içerir.
 • Hukukî ve askerî alanda düzenlemeleri kapsar.
 • Medine halkının din hürriyetini güvence altına alır.
Soru 18

Hz. Peygamber’in onayı ile sabah ezanına “namaz uykudan hayırlıdır” anlamına gelen “es-salâtü hayrun mine’n-nevm” sözünü ekleyen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

 • Abdullah bin Zeyd
 • Mus’ab bin Umeyr
 • Ömer bin Hattab
 • Bilâl-i Habeşi
Soru 19

Ey Allah’ım! İşte Kureyş kibir ve gururla geldi. Sana meydan okuyor, peygamberini yalanlıyor. Ey Allah’ım! Peygamberlere yardım sözünü, bana da özel olarak zafer vaadini yerine getirmeni senden diliyorum. Eğer şu bir avuç Müslüman yok olursa sana ibadet eden hiç kimse bulunmayacaktır.
Hz. Peygamber, bu duayı hangi savaşın öncesinde yapmıştır?

 • Bedir
 • Hendek
 • Huneyn
 • Uhud
Soru 20

Hz. Muhammed’in (sav.), Hendek Gazvesi’nde Selmân-ı Fârisi’nin önerdiği savaş taktiğini kabul edip uygulaması, onun hangi yönüne örnek oluşturur?

 • Merhametli ve affedici olmasına
 • Azimli ve kararlı olmasına
 • İstişareye önem vermesine
 • Adaleti gözetmesine
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBADCBACBDCABDBDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?