Tarih 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Türk adının siyasi olarak ilk kez kullanılması aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde olmuştur?

 • I. Kök Türk Devleti
 • Asya Hun Devleti
 • Avrupa Hun Devleti
 • Uygur Devleti
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da Türk boy ve topluluklarına ait ilk kültürel izler tespit edildiği merkezlerden biri değildir?

 • Anav
 • Afanesyevo
 • Karasuk
 • Çumra
Soru 3

Babası Tuman’ı tahttan indirerek Hunların başına geçen ve ordusunu onlu sisteme göre teşkilatlandırmış olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mete Han
 • Teoman
 • Çi-çi
 • Ho-han-yeh
Soru 4

744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • Avrupa Hun Devleti
 • Büyük Selçuklular
 • Uygur Devleti
 • Gazneliler
Soru 5

Eski Türklerde hükümranlık hakkı ve yetkisinin kağana, Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılırdı.
Bu yetki aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmiştir?

 • Oksızlık
 • Kut
 • Budun
 • Töre
REKLAM
Soru 6

Türkler’in Orta Asya’da konargöçer yaşam tarzını seçmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Komşu devletlerle ticaret yapmak
 • Hayvan sürülerine otlak ve su aramak
 • Farklı din ve inançları benimsemek
 • Macera arayışına girmek
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından biri değildir?

 • Kilise ve papazlık zayıflayıp özgür düşünce gelişti.
 • Roma İmparatorluğu doğu ve batı olmak üzere ikiye ayrıldı.
 • Avrupa’da feodalite rejimi ortaya çıktı.
 • Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
Soru 8

Türklere özgü sahte ricat (geri çekilme) ve pusudan oluşan savaş taktiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karakol
 • Keşif
 • Taarruz
 • Turan
Soru 9

İslamiyet’i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Karahanlı Devleti’nin kurulmasında etkili olmuşlardır.
Hakkında bilgi verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türgişler
 • Avarlar
 • Karluklar
 • Oğuzlar
Soru 10

Tahta çıktıktan sonra ilk olarak Doğu Roma İmparatorluğu’yla Margus Antlaşması’nı imzalayan ve Avrupa Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşatmış olan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rua
 • Cengiz Han
 • Attila
 • Bumin Kağan
Soru 11

Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı Medine’yi, etrafına derin çukurlar kazarak savunmaya karar verdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hendek Savaşı
 • Uhud Savaşı
 • Mute Savaşı
 • Talas Savaşı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in dünyaya geldiği şehirdir?

 • Şam
 • Mekke
 • Tebük
 • Medine
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Endülüs Emevi Devleti’nden günümüze kalan mimari eserlerden biridir?

 • Yıldız Sarayı
 • İshak Paşa Sarayı
 • Leşger-i Sarayı
 • El Hamrâ Sarayı
REKLAM
Soru 14

Abbasilerde sosyal sınıflardan biri olan zimmilerin (Yahudi ve Hristiyanlar) askerlik yapmamaları karşılığında ödedikleri verginin adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gümrük vergisi
 • Geçiş vergisi
 • Cizye vergisi
 • Öşür vergisi
Soru 15

Abbasilerde devlet hizmetlerine giren Türklerden olan Ahmet b. Tolun’un Mısır’da valilik yaptığı sırada bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulmuş olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhşîdîler
 • Tolunoğulları
 • Eyyubiler
 • Memlûkler
Soru 16

Abbasiler Dönemi’nde, bilgelik ve hikmet evi anlamına gelen Beytü’lHikme hangi Abbasi Halifesi döneminde kurulmuştur?

 • El-Me’mun
 • Mütevekkil
 • Ömer bin Abdülaziz
 • Ebu Ca’fer el-Mansur
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi dini ilimlerden biri değildir?

 • Astronomi
 • Fıkıh
 • Tefsir
 • Kelam
Soru 18

“İhya’ü Ulümi’d-Din”adlı eseri ile ün yapmış Müslüman ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabi
 • İbn-i Rüşd
 • İbn-i Sina
 • İmam Gazali
Soru 19

Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin iç ve dış yazışmalarını yapan divan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Divan-ı İşraf
 • Divan-ı İnşa
 • Divan-ı İstifa
 • Divan-ı Arz
Soru 20

Sultan unvanını ilk kullanan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bilge Kül Kadir
 • Satuk Buğra
 • Gazneli Mahmut
 • Muhammed b. Toğaç
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADACBBADCCABDCBAADBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?