Tarih 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Ulus, milliyetçilik, millî egemenlik, demokrasi, laiklik, adalet gibi kavramları ortaya çıkaran tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?

 • Coğrafi Keşifler
 • I. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı
 • Fransız İhtilali
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılın başlarında liberal fikirlerin ortaya çıkmasında etkili olan sorunlardan biri değildir?

 • Durağan sosyal yapı
 • Tüm bireylerin eşit haklara sahip olması
 • Ekonomik faaliyetlerde yaşanan kısıtlamalar
 • Devletin elinde tuttuğu gücün yoğunluğu
Soru 3

Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kapitalizm
 • Feodalizm
 • Sosyalizm
 • Merkantilizm
Soru 4

Osmanlı Devleti’nde Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

 • Abdülaziz
 • I. Abdülhamit
 • III. Selim
 • II. Mahmut
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’yle Avrupa’da ortaya çıkan ekonomik değişimlerden biridir?

 • Kırdan kente doğru göçlerin başlaması
 • Tarımın yerine sanayinin önem kazanması
 • Nüfusun hızla artması
 • İnsan ömrünün uzaması
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde en fazla demir yolu yapımı aşağıdaki hangi padişah döneminde olmuştur?

 • II. Abdülhamit
 • Genç Osman
 • III. Mehmet
 • I. Abdülhamit
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde demir yolu ulaşımına ilk kez hangi hattın yapılmasıyla başlanmıştır?

 • Selanik-İstanbul
 • Cenova-Köstence
 • İzmir-Aydın
 • Kahire ve İskenderiye
Soru 8

Berlin Antlaşması aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda imzalanmıştır?

 • Kırım Savaşı
 • 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı
 • I. Balkan Savaşı
 • II. Balkan Savaşı
Soru 9

Gayrimüslimlerin devlet okullarında okuyarak memur ve asker olma hakkını elde etmesi aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

 • Kanun-i Esasi
 • I. Meşrutiyet
 • Islahat Fermanı
 • Sened-i İttifak
Soru 10

Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı anayasası olan Kanun-i Esasi’ye göre yürütme gücünün başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

 • Ayanlar
 • Şeyhülislam
 • Kazaskerler
 • Padişah
Soru 11

Din, dil ve ırk ayrımı gütmeden Osmanlı vatandaşlarını bir arada tutmayı amaçlayan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkçülük
 • İslamcılık
 • Batıcılık
 • Osmanlıcılık
Soru 12

Kimsesiz çocuklar ile yaşlı ve bakıma muhtaç insanları barındırmak amacıyla II. Abdülhamit Dönemi’nde açılan ve günümüzde de aynı isimle çalışmaya devam eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Daru’l-Muallimin
 • Darülaceze
 • Darülfünun
 • Hilal-i Ahmer
Soru 13

I. Üretimde el emeği ön plandadır.
II. Üretimde gelişmiş teknolojiler kullanılır.
III. Üretimde çalışan sayısı sınırlıdır.
IV. Üretim yüksek miktarlarda yapılır.
Yukarıda verilenlerden hangileri endüstriyel üretimin özelliklerindendir?

 • Yalnız I.
 • I ve III.
 • II ve III.
 • II ve IV.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin endüstriyel üretime geçişini zorlaştıran durumlardan biri değildir?

 • Sanayi mekteplerinin açılması
 • Devlet sınırları içerisinde meydana gelen isyanlar
 • Başlatılan ıslahatlara ulemanın ve Yeniçeri Ocağının karşı çıkması
 • Uzun süreli savaşların getirdiği mali sıkıntılar
Soru 15

Bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına almasına ne denir?

 • Sömürgecilik
 • Sanayileşme
 • Demokratikleşme
 • Sosyalizm
Soru 16

Doğu Hindistan Kumpanyasını aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?

 • İspanya
 • Portekiz
 • İngiltere
 • Fransa
Soru 17

XIX ve XX. yüzyıllarda yaygınlaşan milliyetçilik akımı hangi devletlerin parçalanmasına yol açmıştır?

 • Endüstriyel üretime geçen devletlerin
 • Çok uluslu yapıya sahip devletlerin
 • Kapitalist ekonomiyi benimseyen devletlerin
 • Seküler yapının hâkim olduğu devletlerin
Soru 18

Osmanlı Devleti’nde ilk resmî gazete aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde çıkarılmıştır?

 • III. Selim
 • II. Murat
 • II. Abdülhamit
 • II. Mahmut
Soru 19

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne Balkanlar’dan, Kafkaslardan ve Kırım’dan kitlesel göçler olmuştur.
Bu göçler sonrasında ortaya çıkan sorunları çözmek için çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mecelle
 • Kanun-i Esasi
 • Muhacirun Kanunnamesi
 • Bahriye Kanunnamesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Avrupa’daki hızlı şehirleşmenin ortaya çıkardığı bir sorun değildir?

 • Hastanelerin sayısının artması
 • Atık madde kirliliği
 • Hava ve su kirliliği
 • Konut yetersizliği
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACBADBCDDBDAACBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler