Temel Dini Bilgiler 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Müçtehit, İslam hukukunun ana kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünneti ile bunlardan hüküm çıkarma prensiplerini kullanır. Müçtehidin bu gayreti _________ adı verilen ilim dalının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • hadis
 • tefsir
 • usûl-i fıkıh
 • kelam
Soru 2

Teklif ehli sayılabilmenin şartı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlim sahibi olma
 • Dünyaya gelmiş olma
 • Yedi yaşına ulaşmış olma
 • Buluğ çağına erme ve akıllı olma
Soru 3

“Zaruretler, memnu olan şeyleri mübah kılar.” ilkesi ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

 • Haramlar zorunlu durumlarda geçici olarak helaldir.
 • İslam dininde helaller haramlardan daha geniştir.
 • Allah’ın yasakladığı şeyler kötü ve çirkindir.
 • Yasaklanmamış her şey mübah ve helaldir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam’da suça verilen cezaların amaçlarından biri değildir?

 • Suçun yayılmasına engel olmak
 • Örf ve âdetleri korumak
 • Suçluyu ıslah etmek
 • Suçu önlemek
Soru 5

Ayet ve hadis metinlerini ifade etmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nass
 • Mübah
 • Kıyas
 • Kelam
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi icma sonucu ortaya çıkan uygulamalardan biridir?

 • Namazın beş vakitte kılınması
 • Haccın zilhicce ayında yapılması
 • Kur’an’ın kitap haline getirilmesi
 • Zekât verilecek kişilerin belirlenmesi
Soru 7

İslam hukukuna göre aşağıdakilerden hangisi suça verilecek cezanın niteliğini değiştirmede etkili olan durumlardan biri değildir?

 • Çocuk olmak
 • Nüfuz sahibi olmak
 • Ruhsal sağlığı bozuk olmak
 • Akıl sağlığından yoksun olmak
Soru 8

Devlet, toplum hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sebebiyle yapmayı düşündüğü hastane, okul, cami gibi yapılar için özel bir mülkiyeti toplumun hizmetine kazandırabilir.
Bu durum İslam hukukunun aşağıdaki temel ilkelerinden hangisine örnek oluşturmaktadır?

 • Suçun şahsiliği
 • Tekliflerde kolaylık
 • Adaletin gözetilmesi
 • Kamu yararının gözetilmesi
Soru 9

Akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan, beşeri münasebetlerde hoşgörülü, bağışlayıcı ve medeni davranışlar sergilemeyi sağlayan ahlaki erdemi ifade eder.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Davet
 • İlham
 • Hilim
 • İrfan
Soru 10

“De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin…’’
(Zümer Suresi, 53. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde müminlere tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

 • Marifet
 • Takva
 • Edeb
 • Reca
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi her Müslümanın Kur’an-ı Kerim’e karşı görevlerinden biri olamaz?

 • Baştan sona ezberlemek
 • İbadet şuuruyla okumak
 • Saygı ve edep ile dinlemek
 • Anlamak için çaba sarf etmek
Soru 12

“En çok seven, en çok sevilen ve sevginin kaynağı’’ gibi anlamlarına gelen Allah’ın ismi aşağıdakilerden hangisidir?

 • el-Celil
 • el-Vedûd
 • er-Rezzak
 • er-Rahim
Soru 13

Aşağıdaki ayetlerden hangisi müminlerin Hz. Muhammed’e (sav) duyması gereken sevgiyi ifade etmektedir?

 • “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”
  (Kalem suresi, 4. ayet)
 • “Allah’ın lütfu sayesinde sen onlara yumuşak davrandın…”
  (Âl-i İmrân Suresi, 159. ayet)
 • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…’’
  (Ahzab Suresi, 6. ayet)
 • “… Peygamber, size çok düşkün, müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir.”
  (Tevbe suresi, 128. ayet)
REKLAM
Soru 14

İslam ahlakının amaçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İnsanların dünya hayatını ahiret hayatından önemli görmelerini sağlamak
 • İyiliklerin insanlarda bir meleke haline gelmesine katkı sağlamak
 • İnsanların doğru ve dürüst bir karakter sahibi olmasını sağlamak
 • İnsanların güzel davranışlar kazanmasını sağlamak
Soru 15

Allah, Kur’an’da içkinin haram olduğunu bildirmiştir. İslam âlimleri de bu bilgiye dayanarak aklın kullanımına engel olan ve sarhoş edici özelliği bulunan benzer bütün maddelerin haram olduğu hükmüne varmışlardır.
İslam âlimlerinin bu hükmü aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmaktadır?

 • Kur’an-ı Kerim
 • Sünnet
 • İcma
 • Kıyas
Soru 16

• İmam Şafii tarafından yazılmıştır.
• Fıkıh usûlü alanında yazılan ilk eserdir.
• Günümüze kadar gelmiş ve Türkçe tercümesi yapılmıştır.
Hakkında bilgi verilen kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • Câmiû’l-ulûm
 • Er-Risâle
 • Kitâbu’l-fetâvâ
 • Usûlü’l-kâfi
Soru 17

“Evlenme ve boşanma’’ fıkıh ilminin aşağıdaki konularından hangisinin içinde yer alır?

 • Münakehat
 • Ukubat
 • Feraiz
 • İbadetler
Soru 18

“… Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır…’’
(Hucurât Suresi, 13. ayet)
Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Tevbe
 • Tefekkür
 • Takva
 • Tevekkül
Soru 19

“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.”
(Hucurât Suresi, 12. ayet)
Bu ayette İslam’da yasaklanan davranışlardan hangisine değinilmemiştir?

 • Gıybet etmek
 • Alay etmek
 • Önyargılı olmak
 • Mahremiyetleri araştırmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “İslam’’ kelimesinin içerdiği manalardan biri değildir?

 • Barış
 • İtaat
 • Teslimiyet
 • Tebessüm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDABACBDCDABCADBACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?