Türk Dili ve Edebiyatı 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Batı etkisindeki Türk edebiyatının dönemlerinden değildir?

 • Tanzimat Edebiyatı
 • Servetifünun Edebiyatı
 • Fecriati Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
Soru 2

Türkçenin 6 ile 10. yüzyılları arasını kapsayan dönemidir. II. Köktürk Devleti’ne ait, Türk dilinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun Abideleri bu dönemde yazılmıştır.
Türkçenin bu parçada sözü edilen dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ana Türkçe
 • Eski Türkçe
 • Orta Türkçe
 • Yeni Türkçe
Soru 3

• 28 işaret ve sembolden meydana gelmiştir.
• Harflerden 4’ü sesli, geri kalanı sessizdir.
• Sağdan sola ve harfler birbirine bitişik olacak şekilde yazılır.
Bu cümleler Uygur alfabesinin özellikleri açısından doğru-yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

 • D – Y – Y
 • D – D – Y
 • Y – D – Y
 • Y – D – D
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin genel özelliklerinden değildir?

 • İlk örneklerine Tanzimat Dönemi’nde rastlanmıştır.
 • Aşk, kahramanlık gibi konular işlenir.
 • Olağanüstü olaylara yer verilebilir.
 • Sözlü gelenek ürünleridir.
Soru 5

Öldük, ölümden bir şeyler umarak
Bir büyük boşlukta(I) bozuldu büyü
Nasıl hatırlamazsın o türküyü(II),
Gök parçası, dal demeti(III), kuş tüyü,
Alıştığımız bir şeydi(IV) yaşamak

Bu dizelerde numaralanmış tamlamalardan hangisi isim tamlamasıdır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 6

Divan şiirine Türklerin kazandırdığı, halk edebiyatındaki türkü ve koşmadan esinlenerek oluşturulan nazım şeklidir. Bentlerden meydana gelir. Bent sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Bestelenmek için yazıldığından bent sayısı fazla değildir. Konusu genellikle “aşk, sevgili, eğlence” gibi din dışı konulardır. Lale Devri şairi Nedim, bu türün en büyük şairidir.
Bu parçada sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 • Şarkı
 • Gazel
 • Kaside
 • Mesnevi
Soru 7

Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Ağır ve süslü bir anlatım kullanılmıştır.
 • Yirmi iki hikâye bir önsözden oluşur.
 • Türklerin yaşayışına ait bilgiler vardır.
 • Hikâyelerin yazarları bellidir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatındaki mesnevilerden değildir?

 • Kutadgu Bilig
 • Leyla ile Mecnun
 • Harname
 • Kerem ile Aslı
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında işlenen temalardan değildir?

 • Batı uygarlığı ile Osmanlı uygarlığı arasındaki farklar
 • Görücü usulü ile yapılan evliliklerin doğurduğu olumsuz sonuçlar
 • Köyden kente göçün yarattığı sorunlar
 • Kadın erkek ilişkileri
Soru 10

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiilimsilerden hangisi sıfat-fiildir?

 • Yol kenarlarına sararmış yapraklar yığılmış.
 • Sokakta beni görünce hızlıca arabaya bindi.
 • Sorunları konuşarak çözmek gerekir.
 • Sen İstanbul’a gideli çok zaman oldu.
Soru 11

Karlı bir şubat gecesi doğmuştu. Babamın kucağına verirken bir tuhaftım… İsim ararken sözlük bana ne kadar boş gelmişti. Ona, ışıl ışıl kâinat gibi manalı bir kelime bulmak istiyordum. Sonunda “Ömer” dedik. Bu da ona yakışmıştı. Onu tarihe girmiş bütün Ömerlerin ikbaline layık görüyordum.
Bu parçada hikâyenin yapı unsurlarından hangisi yoktur?

 • Olay
 • Mekân
 • Kişi
 • Zaman
Soru 12

(I) 19. yüzyılda Tanzimat’la gelen yeniliklerle birlikte bugünkü anlamda ilk hikâye örneğini Ahmet Mithat Efendi “Letâif-i Rivayât (söylenegelen güzel şeyler) adlı eserle vermiştir. (II) Sami Paşazade Sezai “Küçük Şeyler” adlı eseriyle modern hikâyeyi oluşturmuştur. (III) Servetifünun Dönemi’nde yalın diliyle dikkat çeken Ömer Seyfettin, titiz gözlemciliğiyle gerçekçi hikâye geleneğini başlatır. (IV) Servetifünun Dönemi’nde Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın eser veren yazarlardır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 13

Yûnus okur diller ile
Ol kumru bülbüller ile
Hakkı seven kullar ile
Çağırayım Mevlâm seni

Bu dörtlük, konusuna göre aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?

 • Âşık edebiyatı
 • Anonim edebiyat
 • Tekke edebiyatı
 • Divan edebiyatı
REKLAM
Soru 14

Eğer benim ile gitmek dilersen
Eğlen güzel, yaz olsun da gidelim
Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz
Yollar çamur, kurusun da gidelim

Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
 • Uyak düzeni abcb biçimindedir.
 • Nazım biçimi koşmadır.
 • Kişileştirme sanatı vardır.
Soru 15

Açıl bağın gül ü nesrîni ol ruhsârı görsünler
Salın serv ü sanevber şîve-i reftârı görsünler

Kapında hâsıl etdi bu devâsız derdi hep gönlüm
Ne derde mübtelâ oldu dil-i bîmârı görsünler

Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine aittir?

 • Varsağı
 • Gazel
 • Semai
 • Destan
Soru 16

Aydın oldu gözleri, renklendi, ışık doldu,
Ay Kağan’ın o günde, bir erkek oğlu oldu
Gök mavisiydi sanki benzi bu oğlancığın!
Ağzı kıpkızıl ateş, rengi bu oğlancığın!
Al, al idi gözleri, saçları da kapkara,
Perilerden de güzel, kaşları var ne kara!

Oğuz Kağan Destanı’ndan alınmış bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Söyleyeni belli değildir.
 • Olağanüstü özellikler taşır.
 • Devrik cümleler bulunur.
 • İslamiyet sonrasına aittir.
Soru 17

I. Bozkurt – Türk
II. İgor – Fransız
III. Kalevela – Fin
IV. Ramayana – Hint Numaralanmış destan-millet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 18

I. Toprak
II. Işık
III. Ağaç
IV. Buğday
Numaralanmış sözcüklerden hangileri Türk destanlarındaki motiflerdendir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisinde bir ismi birden fazla sıfat nitelemiştir?

 • Pantolonunu, kazağını ve ayakkabısını ihtiyaç sahibine ulaştırdı.
 • Burası güneşli, sıcak ve sevimli bir yerdi.
 • Ahmet, güneşin batışını bu tepeden izlemeyi çok severdi.
 • Daha önce de bu yeri ziyaret etmiştik.
Soru 20

I. Otobüsü kaçırdığı için iş yerine kadar yürüyerek gelmiş.
II. Hatalarından ders çıkartıp bundan sonra dikkatli davranmalısın.
III. Anlattığı hikâyelerle insanların dikkatini çekmişti.
IV. Bakışlarındaki cesaret, karşısındakini korkutmaya yetmişti.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim-fiil kullanılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBDACACDCABCCDBDBCBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

5 kişi oy kullandı
Online Testler