Türk Dili ve Edebiyatı 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Romanda dünyadan elini eteğini çekmek isteyen bir aydın kişinin acı ve korkunç bir hakikatle karşı karşıya gelmesinin tepkilerini anlatır. Aydın kişi ile köylüler (acı ve korkunç hakikat) arasındaki düşünce ayrılığı bütün ayrıntılarıyla verilmiştir. Yazar, hep Ahmet Celal’in karamsar gözüyle bakar olaylara, kişilere. Ama bu, söylenmesi yürek isteyen birtakım acı gerçeklerin söylenmemesine engel olmaz.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Peyami Safa
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Yaşar Kemal
Soru 2

I. İnce Memed
II. Yılkı Atı
III. Tutunamayanlar
Numaralanmış eserler aşağıdaki sanatçılarla eşleştirildiğinde hangi yazar dışta kalır?

 • Oğuz Atay
 • Abbas Sayar
 • Yaşar Kemal
 • Tarık Buğra
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1950- 1980 Cumhuriyet Dönemi romancılarından değildir?

 • Talip Apaydın
 • Orhan Kemal
 • Ömer Seyfettin
 • Adalet Ağaoğlu
Soru 4

(I) Birşey olduğu yoktu.
(II) Balık ağır ağır gezinip duruyordu.
(III) Yaşlı adam bir santim bile çekememişti onu.
(IV) İpi sağlamdı, sırtında öyle gerilmişdi ki sular sıçrıyordu ipten.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 5

Üzgün bir haber alınca moralimiz hemen bozulurdu.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kelimenin yanlış anlamda kullanılması
 • Mantık ve sıralama hatası
 • Anlam belirsizliği
 • Kelimenin yanlış yerde kullanılması
REKLAM
Soru 6

I. Örümcek Ağı
II. Bir Adam Yaratmak
III. Avrupa’da Bir Cevelan
IV. Sergüzeşt
Numaralanmış eserlerden hangileri Necip Fazıl Kısakürek’e aittir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 7

(I) 1950-1960 yıllarında tiyatro ele aldığı sorunları sergilemekle kalmayıp yorumlamaya yönelmiş, yazarlar bireysel sorunları aşarak toplum sorunlarını ele almışlardır. (II) “Tanrılar ve İnsanlar” (Orhan Asena), “Cengiz Han’ın Bisikleti” (Refik Erduran) bu dönem eserlerinden bazıdır. (III) 1960 sonrası tiyatro yaşamı ve oyun yazarlığı gelişmeye başlamış, özel tiyatroların sayıları artmış, üniversitelerde tiyatro eğitimi başlatılmıştır. (IV) “Midas’ın Kulakları” (Cenap Şahabettin), “Ayak Bacak Fabrikası” (Sermet Çağan) bu dönemin belli başlı oyunlarıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 8

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Haldun Taner ‒ Keşanlı
 • Ali Destanı
 • Adalet Ağaoğlu ‒ Fikrimin İnce Gülü
 • Abdülhak Hamit Tarhan ‒ Örümcek Ağı
Soru 9

19. yy. dünya edebiyatı tiyatrosuna _________ akımı etkili olmuştur. Schiller ve Goethe, Victor Hugo gibi önemli isimler bu akıma öncülük etmişlerdir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • romantizm
 • realizm
 • sembolizm
 • naturalizm
Soru 10

Sıralı ve bağlı cümlelerde, yüklemdeki eyleme göre öznenin olmaması ya da bir öznenin birden fazla yükleme bağlanması anlatım bozukluğuna yol açar. Buna özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu denir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?

 • Kitapçı sergenlerini dolduran ve okuru bekleyen kitaplara bakıyorum.
 • Üst katta oturan yaşlı amcayı herkes seviyor, onu üzmüyordu.
 • Tarlanın bir ucunda biri, bir ucunda da başka biri duruyordu.
 • Gözlerimizi sonuna kadar açmış ona bakıyoruz.
Soru 11

Yeni çıkan kitabı karıştırırken Orhan Veli için ilk yazdığım yazılardan birini hatırladım ( ) Hemen hiçbir yazımı saklamadığım gibi onu da saklamadım ( ) Eski gazetelerden onu kim bulup çıkaracak ( ) Dursun durduğu yerde ( ) bugün onu belki ben de beğenmem.
Bu parçada ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

 • (.) (.) (?) (,)
 • (,) (:) (!) (.)
 • (!) (.) (?) (,)
 • (.) (.) (,) (;)
Soru 12

Hikâyede alelade gerçek ile ulvi değerler arasında bir tezat vardır. Kahve, satılan eşya ve para fikrî hayatın bir yönünü; kitap, aşk, ölüm ve şehadet başka bir yönünü gösterir. Hikâye basit gibi görünmekle beraber zengindir. Bir giriş vazifesi gören birinci paragrafta yazar, zaman ve mekânı belirtirken derin psikolojik bir görüşe de yer verir.
Bu parça aşağıdaki eleştiri türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

 • Topluma yönelik
 • Tarihsel
 • Eseri konu alan
 • Sanatçıya yönelik
Soru 13

• Zafername
• Demdeme
• Tahrib-i Harabat
Yukarıdaki eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millî Edebiyat Dönemi’ne ait eserlerdir.
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 • Eleştiri türünde kaleme alınmışlardır.
 • Ömer Seyfettin tarafından yazılmışlardır.
REKLAM
Soru 14

(Gece. Bir köy evinde bir oda, Huri, sağda, bir yer döşeğinde yatmakta; uyuyamadığı için bir sağa bir sola dönmekte. Soldaki kapı yavaşça açılır, Osman girer. Huri doğrulur.)
HURİ ― Osman sen misin?
OSMAN ― Benim ana. Sen daha uyumadın mı?
HURİ ― Nerde kaldın yine yavrum bu vakte dek? Nerdeyse tan sökecek.
OSMAN ― Durmuş’la çene çaldık biraz köşe başında. Sen ne diye uyumadın?
HURİ ― (Yataktan kalkar, duvara asılı gaz lambasını yakar, odanın bir başka köşesine serili yatağı göstererek):
Uyku mu girer benim gözüme sen yatağa girmedikçe? Ananı bilmez misin?
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Olay diyaloglar şeklinde gelişmiştir.
 • Tarihî ve mitolojik bir konu işlenmiştir.
 • Dekorla ilgili unsurlara yer verilmiştir.
 • Zaman ve mekân unsurlarından yararlanılmıştır.
Soru 15

Sanat yaşamına şiirle başladı. Folklor araştırmaları, fıkra, röportaj, hikâye, roman, tiyatro ve senaryo türlerinde eserler verdi. Yurt gerçeklerini yansıtan röportajları ve dergilerde yayımlanan hikâyeleriyle ünü yaygınlaştı. Eserlerinde, çoğunlukla Çukurova insanlarının yaşamlarını anlattı. Eserlerinden bazıları; Orta Direk, Yer Demir Gök Bakır, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yusufçuk Yusuf’tur.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rıfat Ilgaz
 • Haldun Taner
 • Orhan Asena
 • Yaşar Kemal
Soru 16

(I) Bir gazetecinin, ünlü ya da uzman bir kişiyle yaptığı görüşmeleri aktardığı yazılara mülakat (görüşme) adı verilir. (II) Sorular mülakat sırasında doğaçlama sorulur. (III) Görüşme kayıt altına alınır. (IV) Görüşmeye katılan kişi ya da kişilerin duygu ve düşünceleri olduğu gibi yazıya geçirilir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
Soru 17

Bu eserdeki hikâyelerin dil ve üslubunda eski edebiyatımıza ait özellikler görülür. Tamlamalar ve uzun cümleler burada da karşımıza çıkar.Bununla beraber hikâyelerde kelime, tamlama ve cümlelerde Türkçeye doğru belirgin bir yönelme vardır.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Eleştiri
 • Tiyatro
 • Röportaj
 • Roman
Soru 18

― Yeni bir roman hazırlıyor musunuz?
― Düşünüyorum.
― Bugün için felsefe ve sanatın birbiriyle olan münasebetini nasıl açıklarsınız?
― Felsefe ile münasebeti olmayan hiçbir insan faaliyeti yoktur. Batı’da da, bütün insanlar felsefi bir temele dayanırlar.
Bu parça aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Deneme
 • Biyografi
 • Röportaj
 • Eleştiri
Soru 19

Türk edebiyatında eleştiri _________ Dönemi’nde gazeteler sayesinde gelişmiştir. Recaizade Mahmut Ekrem “Takdir-i Elhan” ile “Zemzeme Mukaddimesi”ni bu dönemde kaleme almıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Millî Edebiyat
 • Tanzimat Edebiyatı
 • Fecriati Edebiyatı
 • Servetifünun Edebiyatı
Soru 20

Basketbol oynamaya başladığımızda ben on, kardeşim sekiz yaşındaydı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle düzeltilebilir?

 • “oynamaya” yerine “oynamayı” getirilerek
 • “başladığımızda” sözcüğü “başladığımda” yapılarak
 • “kardeşim” yerine “o” yazılarak
 • “on” sözcüğünden sonra “yaşındaydım” getirilerek
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADCBAADDABACCBDBACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler