Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Mustafa Kemal Atatürk harp okulu eğitimini aşağıdaki şehirlerden hangisinde tamamlamıştır?

 • Selânik
 • İstanbul
 • Manastır
 • Sofya
Soru 2

Mustafa Kemal’in askerlik görevi sırasında Şam’da kurduğu cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
 • İttihat ve Terakki Cemiyeti
 • Milli Kongre Cemiyeti
 • Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne karşı savaşan devletlerden biri değildir?

 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Romanya
 • Karadağ
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinin sebeplerinden biri değildir?

 • Yeni cepheler açarak Almanya’nın savaş yükünü hafifletmek
 • Halifeliğin Müslümanlar üzerindeki nüfuzundan faydalanmak
 • İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek
 • Osmanlı donanmasını Fransa’ya karşı kullanmak
Soru 5

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra İngiltere’nin işgal ettiği İlk Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İzmir
 • Musul
 • Adana
 • İskenderun
REKLAM
Soru 6

I. Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyeti Teşkilatı’nın kurulması kararı aşağıdaki konferanslardan hangisinde alınmıştır?

 • Lozan Barış Konferansı
 • Londra Konferansı
 • Paris Barış Konferansı
 • San Remo Konferansı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nı bitiren barış antlaşmaları ile ilgili yanlış bir eşleştirmedir?

 • Almanya-Versailles (Versay) Antlaşması
 • Avusturya-Saint Germain (Sen Jermen) Antlaşması
 • Macaristan-Sevres (Sevr) Antlaşması
 • Bulgaristan-Neuilly (Nöyyi) Antlaşması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kuvay-ı Milliye birliklerinin özelliklerinden biridir?

 • Tek merkezden idare edilmişlerdir.
 • Gönüllülük esasına göre kurulmuşlardır.
 • İhtiyaçları devlet tarafından karşılanmıştır.
 • İstanbul hükûmeti tarafından desteklenmişlerdir.
Soru 9

Milli Mücadele döneminde Türkler aleyhine basın ve yayın yoluyla yapılan olumsuz propagandaları engellemek amacıyla faaliyet gösteren milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

 • Millî Kongre Cemiyeti
 • Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa’ya 9. Ordu müfettişi olarak Samsun’a gönderilirken verilen görevlerden biri değildir?

 • Samsun ve civarında güvenliği sağlamak
 • Kuvay-ı Milliye birliklerini örgütlemek
 • Osmanlı birliklerinin dağıtılmasını hızlandırmak
 • Türklerin elinde kalan silah ve cephaneyi toplamak
Soru 11

• Yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır.
• Millî Mücadele’nin amacı, gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
• Bir ihtilal beyannamesi özelliği gösterir.
Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

 • Erzurum Kongresi
 • Sivas Kongresi
 • Havza Genelgesi
 • Amasya Genelgesi
Soru 12

Mustafa Kemal, Osmanlı Mebusan Meclisine Erzurum milletvekili olarak seçilmiş olmasına rağmen İstanbul’a gitmedi. Ankara’da görüştüğü milletvekillerinden bazı isteklerde bulundu.
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu isteklerinden biri değildir?

 • Meclis’te bir Müdafaa-i Hukuk Grubu oluşturulması
 • Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararların kabul edilmesi
 • Kendisinin meclis başkanı olarak seçilmesi
 • İstanbul’da geçici bir hükûmet kurulması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkan ayaklanmalara yönelik alınan önlemlerden biri değildir?

 • Meclisin geçici olarak Sivas’a taşınması
 • Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması
 • İstiklal Mahkemelerinin kurulması
 • Halkı doğru bilgilendirmek amacıyla, Anadolu Ajansı’nın kurulması
REKLAM
Soru 14

Tekâlif-i Millîye Emirleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yayınlanmıştır?

 • Büyük Millet Meclisi
 • İsmet İnönü
 • Mustafa Kemal Atatürk
 • Osmanlı Mebusan Meclisi
Soru 15

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile yeni Türk Devleti’nin varlığı ve bağımsızlığı tüm dünya tarafından kabul edilmiştir?

 • Lozan Barış Antlaşması
 • Mondros Ateşkes Antlaşması
 • Sevr Barış Antlaşması
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması
Soru 16

_________ ilkesi, toplumdaki sınıf ve gruplara ayrıcalık tanımadığından sınıf mücadelesini reddeder. Böylelikle toplumun hiçbir ayrım gözetmeden karşılıklı dayanışma bilincinin gelişmesine ve ülke bütünlüğünün sağlanmasına en büyük katkıyı sağlar.
Bu bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi gelmelidir?

 • İnkılapçılık
 • Devletçilik
 • Laiklik
 • Halkçılık
Soru 17

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış inkılapların Atatürk ilkeleriyle eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru olarak yapılmıştır?
1 <----> 2 <-----> 3

 • Cumhuriyetçilik <----> Devletçilik <----> Laiklik
 • Milliyetçilik <----> Cumhuriyetçilik <----> Halkçılık
 • Cumhuriyetçilik <----> Halkçılık <----> Devletçilik
 • Devletçilik <----> Halkçılık <----> Laiklik
Soru 18

Cumhuriyet Dönemi’nde üniversite reformu ile kapatılan Darülfünun’un yerine aşağıdaki okullardan hangisi kurulmuştur?

 • Ankara Hukuk Mektebi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Dil ve Tarih, Coğrafya Mektebi
 • Gazi Eğitim Enstitüsü
Soru 19

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikasını belirleme ve ülkeyi kalkındırma amacına yöneliktir?

 • İzmir İktisat Kongresi’nin toplanması
 • Tekâlif-i Millîye Emirleri’nin yayınlanması
 • Maarif Kongresi’nin toplanması
 • Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde sağlık alanında çıkarılan kanunlardan biridir?

 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • Kabotaj Kanunu
 • Teşvik-i Sanayi Kanunu
 • Takrir-i Sükûn Kanunu
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDBCCBABDDACADCBAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?