Türkiye Cumhuriyeti İnkilâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk-Yunan ilişkilerinde belirleyici olan iki ana sorun hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 • Nüfus mübadelesi ve Patrikhane
 • Dış Borçlar ve Nüfus mübadelesi
 • Yabancı okullar ve Dış borçlar
 • Patrikhane ve Yabancı okullar
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nı imzalayan ülkelerden biri değildir?

 • Türkiye
 • Yunanistan
 • Romanya
 • Rusya
Soru 3

Türkiye, Hatay Sorunu ’nu aşağıdaki ülkelerden hangisi ile yaşamıştır?

 • İngiltere
 • Fransa
 • İtalya
 • Irak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ile “savunmaya dayanmayan savaş” kanun dışı sayılmış ve anlaşmayı imzalayan devletler anlaşmazlıkların çözümü için barışçıl yöntemlere başvuracaklarını taahhüt etmişlerdir?

 • Sadabat Paktı
 • Briand-Kellog Paktı
 • Varşova Paktı
 • Bağdat Paktı
Soru 5

II. Dünya Savaşı’nda; Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu bloka ne ad verilmiştir?

 • Müttefik Devletler
 • İttifak Devletleri
 • Mihver Devletler
 • İtilaf Devletleri
REKLAM
Soru 6

Atlantik Bildirisi’ni yayınlayan devletler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • İngiltere ve Fransa
 • Fransa ve Almanya
 • Almanya ve ABD
 • ABD ve İngiltere
Soru 7

Aşağıdakileden hangisi II. Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiye’de çıkarılan kanunlardan biri değildir?

 • Milli Korunma Kanunu
 • Varlık Vergisi
 • Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu
 • Takrir-i Sükûn Kanunu
Soru 8

Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın kurulması ve bu örgütün Güvenlik Konseyi’nde bulunacak beş daimi üyesine veto hakkı tanınması kararı hangi konferansta alınmıştır?

 • Yalta Konferansı
 • Potsdam Konferansı
 • Lozan Konferansı
 • Bandung Konferansı
Soru 9

Türkiye’de, II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi
 • Yalnız Vatan İçin Partisi
 • Milli Kalkınma Partisi
 • Türk Muhafazakâr Partisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyalist ülkeler arasında dostluk ve askerî yardım sağlamak amacıyla kurulmuştur?

 • Birleşmiş Milletler
 • Varşova Paktı
 • Avrupa Birliği
 • Sadabat Paktı
Soru 11

Türkiye’nin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmesi NATO’ya üye olarak kabul edilmesini sağlamıştır?

 • Almanya’ya savaş ilan etmesi
 • Çok partili hayata geçmesi
 • Kore Savaşı’na asker göndermesi
 • Ekonomide liberalizmi benimsemesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti dönemindeki ekonomik gelişmelerden biri değildir?

 • Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasının kurulması
 • Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun çıkarılması
 • Petrol Kanununun çıkarılması
 • Ziraat Bankasının Kurulması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1950’li yıllarda kurulan devlet kurumlarından biri değildir?

 • Makine Kimya Endüstri Kurumu
 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Ereğli Demir Çelik Fabrikaları
 • Türkiye İş Bankası
REKLAM
Soru 14

“Üçüncü Dünya Devletleri” olarak isimlendirilen Asya, Afrika ve Latin Amerika Devletleri tarafından oluşturulan blok aşağıdakilerden hangisidir?

 • Doğu Bloku
 • Bağlantısızlar Bloku
 • Batı Bloku
 • İttifak Bloku
Soru 15

Dünya politikasında Soğuk Savaş Döneminin bitmesinden sonra başlayan döneme ne ad verilmiştir?

 • Yumuşama Dönemi
 • Ateşkes Dönemi
 • Diplomasi Dönemi
 • Çatışma Dönemi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İran ve Irak arasında 1980-1988 yılları arasında yaşanan savaşın nedenlerinden biri değildir?

 • Basra Körfezi üzerinde hakimiyet kurma mücadelesi
 • Petrol üretiminin azalması
 • Şattülarap Su Yolu meselesi
 • Dini ve etnik anlaşmazlıklar
Soru 17

İngiltere tarafından hazırlanan ve Kıbrıs’ta İngiltere, Türkiye ve Yunanistan iş birliğine dayalı üçlü bir yönetim kurulmasını öngören plan aşağıdakilerden hangisidir?

 • Marshall Planı
 • Akritas Planı
 • Mac Millan Planı
 • Molotof Planı
Soru 18

II. Körfez Savaşı’nda ABD’nin işgal ettiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

 • Suriye
 • İran
 • Katar
 • Irak
Soru 19

2008 yılında tüm dünya ülkelerinde hızlıca yayılan ekonomik kriz ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

 • İngiltere
 • ABD
 • Çin
 • Almanya
Soru 20

Yugoslavya’nın dağılmasından sonra Balkanlarda 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bosna Savaşı
 • Kore Savaşı
 • Trablusgarp Savaşı
 • II. Dünya Savaşı
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBBCDDACBCDDBABCDBA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?