Akaid 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığı ve birliği ile ilgili delillerin amaçlarından biri değildir?

 • Doğabilecek şüpheleri gidermek
 • Münkiri inkârında aciz bırakmak
 • Müminin imanını sağlamlaştırmak
 • İbadetlerin yapılış şekillerini açıklamak
Soru 2

“İnsan düşünmez mi ki daha önce o hiçbir şey olmadığı hâlde biz kendisini yaratmışızdır?”
Bu ayet Allah’ın varlığı ve birliğinin delillerinden hangisine örnektir?

 • Fıtrat
 • Hudûs
 • Temanu
 • Gaye ve nizam
Soru 3

“O Allah ki her şeyin yaratıcısıdır; Hâlık’tır, yoktan var edendir; Bâri’dir ve her varlığa en uygun şekil ve özellikleri verendir; Musavvir’dir. En güzel isimler hep O’nundur. Göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar, daima Allah’ın sınırsız kudret ve azametini övgüyle anarak yüceltmektedir. O, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir.”
(Haşr suresi, 24. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi yer almaktadır?

 • Esmâü’l- hüsnâ
 • Üsve-i hasene
 • Hüsnu’l- huluk
 • Ahsen-i takvim
Soru 4

Belirli bir sınıflandırmaya göre oluşturulmuş bu tabloda soru işareti bırakılan yere Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisi getirilmelidir?

 • İrade
 • Semi
 • Vahdaniyet
 • Kelam
Soru 5

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.”
(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler)
Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisi hakkında bilgi verilmektedir?

 • Mikail
 • Cebrail
 • Münker Nekir
 • Kirâmen Kâtibîn
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Mukarrebûn meleklerinin görevidir?

 • Allah’a çok yakın bulunup sürekli tesbih etmek
 • Kâinattaki doğa olaylarını idare etmek
 • Ölen insana kabirde soru sormak
 • Kıyamet vaktinde Sûr’a üflemek
Soru 7

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e (sav.) kadar gelen dinlerin ortak adı İslam’dır. Peygamberlerin getirdiği emir ve yasaklar farklı olsa da İslam’ın inanç ve genel ahlâk ilkeleri kesinlikle değişiklik göstermemiştir.
Bu metni destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 • “Kim, Allah’ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır?..”(Ahkâf suresi, 4. ayet)
 • “Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh’a emrettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya buyurduğumuzu Allah size de din kıldı...”(Şûra suresi, 13. ayet)
 • “Hak Rabb’inizdendir; artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin...”(Kehf suresi, 29. ayet)
 • “Şüphesiz din diye içinde bulundukları şey yok olmaya mahkûmdur. Yapmakta olduklarını hepsi batıldır.”(A’râf suresi, 139. ayet)
Soru 8

Kim dinimizde olmayan bir şeyi ona katmaya çalışırsa, o şey reddedilir ve bâtıldır.
Bu hadis İslam akaidinin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnektir?

 • Apaçık, sade ve anlaşılırdır.
 • Müslümanlar için yol göstericidir.
 • Sabit ve değişmez bir akidedir.
 • Akl-ı selime uygundur.
Soru 9

İnanılacak şeylerin her birini açık ve geniş bir şekilde öğrenip bunlara ayrıntılı olarak inanmaya _________ iman denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • tecdidi
 • tafsili
 • icmali
 • taklidi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi elfaz-ı küfür ile ilgili örnek oluşturmaktadır?

 • Allah’ın varlığını ve birliğini sorgulayarak iman etmek
 • Farz olduğu halde namaz kılmayı terk etmek
 • Vahyin akıldan üstün olduğunu kabul etmek
 • İslam’ın emir ve yasakları ile alay etmek
Soru 11

Kişinin kalben Allah’ı bilip bazen diliyle de ikrar ettiği halde haset, şöhret ve makam düşkünlüğü, kavmiyetçilik gibi sebeplerle İslam’ı bir din olarak kabullenmemesidir.
Bu şekilde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Küfr-i inâdî
 • Küfr-i cühûd
 • Küfr-i inkârî
 • Küfr-i nifâk
Soru 12

İman esasları ilahiyyât, nübüvvât ve sem’iyyât bölümlerinden oluşur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ilahiyyât alanı içinde yer almaktadır?

 • Kitaplara iman
 • Peygamberlere iman
 • Kadere iman
 • Ahirete iman
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi akaid ilminin amaçlarından biri değildir?

 • İslam’ı hurafe ve batıl inançlardan korumak
 • İman esaslarını açıklamak ve yorumlamak
 • Doğru yolu arayanlara yol göstermek
 • Yeni inanç esasları belirlemek
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ebu’l-Hasan el-Eş’arî’ye aittir?

 • el-İbâne an Usûli’d-Diyâne ve el-Lüma’
 • Akaʾidü’n-Nesefî
 • el-Fıkhü’l-Ekber
 • Kitâbü’t-Tevhîd
Soru 15

Yaprakları, dalları ve budakları yok edilen bir ağaç, yine ağaçtır ama bu hâliyle her an kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Bu cümle aşağıdakilerden hangisi için örnek oluşturmaktadır?

 • İman etmediği halde inanmış gibi görünenler
 • Dinde haramı helal, helalı haram sayanlar
 • Allah’ın emir ve yasaklarını inkâr edenler
 • İman edip amel bakımından zayıf olanlar
Soru 16

“...İşte böyledir, Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol!’ der; o da oluverir.”
(Âl-i İmrân suresi, 47.ayet)
Bu ayette Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?

 • Tekvin
 • Kudret
 • Basar
 • İrade
Soru 17

“Andolsun biz insanı, kuru bir çamudan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce kavurucu ateşten yarattık.”
(Hicr suresi, 26-27.ayetler)
Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Varlıkların yaratıcısının Allah olduğuna
 • İnsandan başka varlıkların da yaratıldığına
 • İnsan ve cinlerin farklı şekilde yaratıldığına
 • İnsan ve cinlerin irade sahibi varlıklar olduğuna
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “iblîs” kelimesinin anlamlarından biridir?

 • Yalancı olmak
 • Bencil olmak
 • Ümitsiz olmak
 • Cimri olmak
Soru 19

Şeytan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Nurdan yaratılmış olan bir varlıktır.
 • Meleklerin varlığına zıt olarak yaratılmıştır.
 • Gücü insanın irade ve ahlaki zayıflığıyla doğru orantılıdır.
 • İnsanın nefsani arzularından faydalanıp onu etkisi altına almaktadır.
Soru 20

“Kâfir” kelimesinin sözlük anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cahil
 • Örten
 • Kibirli
 • Faydasız
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBACDABCBDACDADCDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

1 kişi oy kullandı
Online Testler