Akaid 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçmediği hâlde bazı hadislerde ve İslam kaynaklarında isimleri geçen peygamberler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu peygamberlerden biridir?

 • Hz. Davud
 • Hz. Musa
 • Hz. Yusuf
 • Hz. Şit
Soru 2

Allah’ın kendilerine verdiği iradeyi asla günah yönünde kullanmazlar.
Bu metinde peygamberlerin hangi özelliği hakkında bilgi verilmektedir?

 • Emanet
 • Fetanet
 • İsmet
 • Sıdk
Soru 3

“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse bana ibadet edin’ diye vahyetmişizdir.”
(Enbiyâ suresi, 25. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Peygamberlerin davetinin esasının tevhid olduğu
 • Peygamberlerin tebliğ görevlerinin bulunduğu
 • Peygamberlerin Allah tarafından seçildiği
 • Her ümmete peygamber gönderildiği
Soru 4

“Müjde, talim ve öğretici” anlamlarına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kur’an-ı Kerim
 • Zebur
 • İncil
 • Tevrat
Soru 5

Kur’an-ı Kerim’de ahiret ile ilgili en çok kullanılan ve “son gün” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yevmü’l-ba’s
 • Yevmü’d-din
 • Yevmü’t-telak
 • Yevmü’l-ahir
REKLAM
Soru 6

İnsanın ahiret hayatı aşağıdakilerden hangisi ile başlamaktadır?

 • Ba’s
 • Ölüm
 • Mizan
 • Mahşer
Soru 7

“Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor.”
(İbrâhim suresi, 42. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Mutlak adalet
 • Ebedilik arzusu
 • Evrensel ahlak ilkeleri
 • Varoluş ve hayatın anlamı
Soru 8

• Gerçekleşmesi Allah’ın iradesine bağlıdır.
• Amacı peygamberlerin nübüvvet iddiasını ispat etmektir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlham
 • İstidrac
 • Mucize
 • Keramet
Soru 9

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

 • Tevatüren nakledilmiştir.
 • Topluca indirilmiştir.
 • Son ilahi kitaptır.
 • Dili Arapça’dır.
Soru 10

İnsanın tercihleri sonucu ortaya çıkan kötülük durumu kişinin kendi sorumluluğunda olup cüz’i iradesi ile meydana gelmektedir.
Bu metni destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 • “Sana gelen iyilik Allah’tandır. Başına gelen kötülük ise kendindendir…” (Nisâ suresi, 79. ayet)
 • “O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.” (Secde suresi, 7. ayet)
 • “Ne Güneş Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.” (Yâsîn suresi, 40. ayet)
 • “O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, Güneş ve Ay’ı vakitlerin tayini için birer hesap ölçüsü kılmıştır…” (En’âm suresi, 96. ayet)
Soru 11

Allah’ın “yoktan var etme” anlamına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Semi
 • Basar
 • Kelam
 • Tekvin
Soru 12

Hadislerde geçen “eşrâtü’s-sâa” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

 • Farz namazlar
 • Kıyamet alametleri
 • Duaların kabul olması
 • Mükellef olmanın şartları
Soru 13

“Amel defterleri sağdan verilecek olan cennetlikleri” ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ashab-ı suffe
 • Ashab-ı Kehf
 • Ashab-ı şimal
 • Ashab-ı yemin
REKLAM
Soru 14

Kâinatta insanın yönelebileceği birçok yol vardır. Allah, insanlara peygamberler ve kitaplar göndererek doğru ve yanlış yolları gösterir. İnsan ise bu yollardan birini tercih eder.
Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisine örnek oluşturmaktadır?

 • “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsân suresi, 3. ayet)
 • “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.” (A’râf suresi, 34. ayet)
 • “Yaptıklarına karşılık olarak, onlar için ne mutluluklar saklandığını hiç kimse bilemez.” (Secde suresi, 17. ayet)
 • “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler, lakin siz anlayamazsınız.” (Bakara suresi, 154. ayet)
Soru 15

“Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. Ölüm, belli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükâfatını isterse ona da ondan veririz...”
(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Her insanın bir gün öleceğine
 • Ölümün Allah’ın takdirinde olduğuna
 • Her insanın rızkını Allah’ın verdiğine
 • Allah’ın insana yaptıklarının karşılığını vereceğine
Soru 16

Aşağıdaki hadislerin hangisi hastalık durumunda tedaviye başvurulmasına işaret etmektedir?

 • Sabır, musibetle ilk karşılaşıldığında gösterilen metanettir.
 • Deveni sağlam kazığa bağla sonra tevekkül et.
 • Ömrü ancak iyilikler artırır.
 • Allah, verdiği her hastalığın şifasını yaratmıştır.
Soru 17

Nefsi telaştan, dili şikâyetten, organları çirkin davranışlardan koruma, nimet hâliyle mihnet hâli arasında fark gözetmeyip her iki durumda sükûnetini muhafaza etmektir.
Bu şekilde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sabır
 • Adalet
 • Nedamet
 • Şecaat
Soru 18

• Kadere imanın tabii sonucudur.
• Emek ve çabanın itici gücüdür.
• Kişinin elinden geleni yaptıktan sonra Allah’a dayanıp güvenmesidir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tefekkür
 • Tevekkül
 • Teşekkür
 • Teberru
Soru 19

“İnsan” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Vahyin muhatabıdır.
 • Fiillerinden sorumludur.
 • Sınırsız özgürlüğe sahiptir.
 • Akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
Soru 20

Peygamberler:
I. Sorumlu ve mükelleftirler.
II. Allah’ın seçmiş olduğu elçilerdir.
III. Aynı kavme gönderilmişlerdir.
IV. Arasında derece farklılıkları bulunmaz.
numaralanmış ifadelerden hangisi doğrudur?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCACDBACBADBDACDABCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

2 kişi oy kullandı
Online Testler