Coğrafya 3 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Harita üzerinde numaralanmış levhaların adları aşağıdakilerinden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I <-----> II

 • K. Amerika Levhası <-----> Avrasya Levhası
 • Karayip Levhası <-----> Afrika Levhası
 • G. Amerika Levhası <-----> Arap Levhası
 • Antarktika Levhası <-----> Hint Levhası
Soru 2

Dağ oluşumu sırasında yeryüzünün kırılma ile yüksekte kalan kısmına Horst, çukurda kalan kısmına ise Graben adı verilir.
Buna göre yukarıdaki görselde numaralanmış alanların sırasıyla hangileri horst ve grabenleri gösterir?
Horst <----> Graben

 • I ve IV <----> II ve III
 • I ve III <----> II ve IV
 • II ve IV <----> I ve III
 • III ve IV <----> I ve II
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi volkanik depremlerin özelliklerinden biridir?

 • Etki alanları geniştir.
 • Fazla hasara neden olurlar
 • Depremin büyüklüğü fazladır.
 • Büyük Okyanus çevresinde yaygındır.
Soru 4

Volkan camı olarak da bilinen, yeraltından çıkan lavların aniden soğuması ile meydana gelen siyah renkli, camsı, kaygan ve sert kayacın adı _________ dir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Mermer
 • Andazit
 • Obsidiyen
 • Kuvarsit
Soru 5

Türkiye Deprem Alanları Haritası ile aşağıdakilerden hangisi arasında paralellik görülür?

 • Türkiye fay hatları haritası
 • Türkiye iklim haritası
 • Türkiye maden haritası
 • Türkiye bitki örtüsü haritası
REKLAM
Soru 6

Eğimin fazla, akış hızının yüksek ve genellikle kaynak noktalarına yakın yerlerde derine doğru aşındırmanın çok olduğu alanlarda oluşan vadilere _________ denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Menderes vadi
 • Kanyon vadi
 • Asimetrik vadi
 • Çentik(V) vadi
Soru 7

Mantar Kaya aşındırma şeklinin görüldüğü bir alanda aşağıda verilen dış kuvvetlerden hangisinin etkisi daha fazladır?

 • Akarsu
 • Rüzgâr
 • Buzul
 • Dalga
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi buzul aşındırma şekillerinden biridir?

 • Sirk
 • Moren
 • Obruk
 • Polye
Soru 9

Yukarıdaki görselde verilen ve ülkemizde Pamukkale’de örneği olan yeryüzü şeklini oluşturan kayacın adı nedir?

 • Granit
 • Andezit
 • Traverten
 • Jips
Soru 10

Türkiye’nin ortalama yükseltisinin genel olarak batıdan doğuya doğru gidildikçe artması ve doğuda ortalamanın 2000 metreye yaklaşması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

 • Batı kıyılarının girintili çıkıntılı olmasına
 • Sıcaklık değerlerinin kara içlerinde yüksek olmasına
 • Kıyıya yakın yerlerin daha çok yağış almasına
 • Sıcaklıkların düşük değerler göstermesi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İç Anadolu Bölgesindeki platolardan biri değildir?

 • Haymana Platosu
 • Taşeli Platosu
 • Bozok Platosu
 • Obruk Platosu
Soru 12

Dünyadaki en büyük tatlı su deposu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Okyanuslar
 • Denizler
 • Göller
 • Buzullar
Soru 13

Yukarıdaki dünya haritası üzerinde numaralanmış okyanusların adları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I <----> II

 • Büyük Okyanus <----> Atlas Okyanusu
 • Atlas Okyanusu <----> Hint Okyanusu
 • Büyük Okyanus <----> Hint Okyanusu
 • Hint Okyanusu <----> Atlas Okyanusu
REKLAM
Soru 14

Yukarıda verilen görseldeki kaynak türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Artezyen kaynak
 • Karstik kaynak
 • Fay kaynağı
 • Gayzer
Soru 15

Türkiye sınırları içinde uzunluğu en fazla olan nehir aşağıdakilerden hangisidir?

 • Göksu
 • Yeşilırmak
 • Sakarya
 • Kızılırmak
Soru 16

Topraklarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Çöllerde toprak gelişimi iyi değildir.
 • Tüm toprak tipleri tek katmandan oluşur.
 • Tuz ve kireç birikimi verimi artırır.
 • Yamaçlarda toprak oluşumu daha iyidir.
Soru 17

Türkiye’de toprak(arazi) kullanımıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Arazinin yaklaşık %30’unda tarım yapılmaktadır.
 • Kireçli ve tuzlu topraklar çay tarımında uygundur.
 • Killi topraklar seramik sanayisinde de kullanılmaktadır.
 • Arazinin yaklaşık %20’si otlak ve meralardan oluşmaktadır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bir yerde ormanın yetişmesini kolaylaştıran faktörlerden değildir?

 • Yeterli miktarda yağış
 • Uygun sıcaklık değerleri
 • Toplumlarda doğa bilincinin gelişmesi
 • Küçükbaş hayvancılığının yaygın olması
Soru 19

Harita üzerinde dağılış alanı gösterilen bitki topluluğun genel adı aşağıdakilerden hangisidir.

 • Çöl bitkileri
 • Yağmur ormanları
 • Tundra bitkileri
 • Geniş yapraklı ormanlar
Soru 20

Türkiye’nin genel bitki örtüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Bakı koşullarından etkilenir.
 • Bitki tür ve çeşitliliği fazladır.
 • İç Anadolu Bölgesi geniş yapraklı ormanlarla kaplıdır.
 • Ormanlar alansal olarak en fazla Karadeniz Bölgesi’ndedir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ABDCADBACDBDABDABDAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?