Din Kültürü 2 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Örf ve âdet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Gelecek kuşaklara yön verir.
 • Toplumu bir arada tutan değerlerdir.
 • Maddi ve manevi unsurlardan oluşur.
 • Tüm toplumlarda aynı şekilde uygulanır.
Soru 2

Nefsin isteklerinde ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak ile kazanılan erdemdir.
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Adalet
 • Tevazu
 • İffet
 • Sabır
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hem maddi hem manevi değerler kapsamında yer almaktadır?

 • Tarihi camiler
 • Örf
 • Gelenek
 • İnanç
Soru 4

“Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine, ‘insanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun.’ dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!’ dediler.”
(Âl-İmrân suresi, 173. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi övülmektedir?

 • Tefekkür
 • Şecaat
 • İffet
 • Adalet
Soru 5

İslam medeniyetinin en parlak zamanını yaşadığı dönem aşağıdakilerden hangisi kabul edilmektedir?

 • Emeviler
 • Abbasiler
 • Selçuklular
 • Osmanlılar
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe olarak kaleme alınan eserlerden biridir?

 • Mesnevi
 • Mukaddime
 • Dîvân-ı Hikmet
 • el-Kanun fi’t-Tıp
Soru 7

Kudüs aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde fethedilmiştir?

 • Fatih Sultan Mehmet
 • Yavuz Sultan Selim
 • İkinci Abdülhamit Han
 • Kanuni Sultan Süleyman
Soru 8

Abdulkadir Geylani ve İmam Azam Ebu Hanife’nin türbelerinin bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bağdat
 • Hicaz
 • Horasan
 • Türkistan
Soru 9

İmam Rabbani, Şah Veliyullah Dihlevi ve Muhammed İkbal aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetişen âlimlerdendir?

 • Balkanlar
 • Endülüs
 • Hint Alt Kıtası
 • Anadolu
Soru 10

Mâverâünnehir ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Hz. Ebubekir döneminde fethedilmiştir.
 • Türkistan coğrafyasında yer alan bir bölgedir.
 • Buhara ve Semerkant şehirleri bu bölgede yer almaktadır.
 • Kelime anlamı olarak nehrin öbür yakası anlamına gelmektedir.
Soru 11

Hindistan’da birçok yere cami inşa ettirerek ve dini anlatacak hocalar getirterek İslam kültürünün bu bölgede yerleşmesine katkı sağlayan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Sultan Alparslan
 • Fatih Sultan Mehmet
 • Gazneli Sultan Mahmut
Soru 12

“Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle davet et.”
(Nahl suresi, 125. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette geçen hikmet kelimesinin anlamlarından biri değildir?

 • Doğru ve etkili söz söyleme
 • Dünya nimetlerini terk etme
 • Şüpheyi ortadan kaldırma
 • Gerçeği açığa çıkarma
Soru 13

Cimrilik, gerekli yerlere harcamaktan kaçınmayı; israf ise aklın ve dinin uygun gördüğü ölçüden fazla ve gereksiz harcamayı ifade eder. Cimrilik ve israf İslam dinine göre haramdır.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Dürüst olmak
 • Kararlı olmak
 • İktisatlı olmak
 • Misafirperver olmak
REKLAM
Soru 14

“Yazıklar olsun bana! Keşke falanı dost edinmeseydim! Andolsun, Kur’an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı…”
(Furkân suresi, 28-29. ayetler)
Bu ayetin mesajına en yakın hadis aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsanların en hayırlısı, onlara en fazla yararı dokunandır.
 • Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.
 • Kardeşinle tartışmaya girme, onunla incitici biçimde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme.
 • Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulamayan kimsede hayır yoktur.
Soru 15

• Kurtuba, İşbiliye, Gırnata en önemli şehirlerindendir.
• Tarık bin Ziyad’ın başlattığı fetihler ile İslam ülkesi hâlini almıştır.
• 1492 yılına kadar Müslümanların hâkimiyeti altında kalmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki bölgelerden hangisine aittir?

 • Endülüs
 • Mağrib
 • Mısır
 • İran
Soru 16

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”
(Hucurât suresi, 13. ayet)
Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Irk, renk, dil farklılıklarının sebep ve hikmetinin olduğuna
 • İnsan olma bakımından herkesin birbirine denk olduğuna
 • Allah katında üstünlüğün takva ile olduğuna
 • Güzel ahlakın kaynağının din olduğuna
Soru 17

• Abdülkadir el-Cezâiri
• Abdülkerim el-Hattab
• Ömer el-Muhtar
Bu şahsiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşgalci güçlere karşı ülkelerinin bağımsızlığı için öncülük etmişlerdir.
 • Matematik ve tıp alanında ilmî çalışmalarda bulunmuşlardır.
 • Dönemlerinin en büyük kütüphanelerini oluşturmuşlardır.
 • Anadolu’da İslam’ın yayılmasında etkili olmuşlardır.
Soru 18

İslam’a göre, Müslümanlar birbirlerinden sorumludurlar. Anne ve babalar evlatlarının hem maddi hem de manevi değerlerle süslenmeleri için ellerinden gelen bütün gayretleri gösterirler. Akrabalar ve komşular birbirlerini görüp gözetmelidirler.
Bu metin aşağıdaki hadislerden hangisinin açıklamasıdır?

 • Hikmet müminin yitiğidir, onu bulduğu yerde alır.
 • Arkadaşını bir hatası sebebiyle kınayan kişi aynı hatayı işlemeden ölmez.
 • Müminler birbirlerini sevmekte, acımakta ve korumakta bir vücuda benzerler.
 • Allah sizin şekillerinize ve mallarınıza değil kalplerinize ve amellerinize bakar.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin yasakladığı örf ve âdetlerden biri değildir?

 • Kan davası gütmek
 • Falcı ve büyücülerden medet ummak
 • Türbelere veya ağaçlara çaput bağlamak
 • Kız istemede erkeğin kahvesine tuz atmak
Soru 20

Aşağıdaki tarihi yapı ve bulunduğu yer eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Elhamra Sarayı - İspanya
 • Mostar Köprüsü - Arnavutluk
 • Tac Mahal - Hindistan
 • Mehmet Ali Paşa Medresesi - Yunanistan
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCABDCBACADBCBADACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?