Din Kültürü 4 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak nitelendirilmesine sebep olan manevi vasıfları ve iradeli davranışların bütünüdür.
 • Ahlak, tarih boyunca insanlar ve toplumlar tarafından aynı anlayış ve değer ölçüleri ile benimsenmiştir.
 • Ahlak kurallarının bir kısmı insanlığın çoğu tarafından evrensel doğrular olarak kabul görmüştür.
 • Ahlak, insanın davranışlarını yerine getirme şekline özel bir önem verir.
Soru 2

“Kim bir hata yapar veya kasıtlı günah işler de onu bir suçsuzun üzerine atarsa büyük bir bühtan ve apaçık bir günah işlemiş olur.”
(Nisâ suresi, 112. ayet)
Bu ayet ile insanlar aşağıdakilerden hangisinden sakındırılmaktadır?

 • İftira
 • Haset
 • Gıybet
 • Kibir
Soru 3

Aşağıdaki ayetlerden hangisi sünnetin İslam ahlakının kaynaklarından olduğuna örnek oluşturmaz?

 • “Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler...” (Fetih suresi, 10. ayet)
 • “De ki, eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…” (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet)
 • “…Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının. Allah’tan korkun…” (Haşr suresi, 7. ayet)
 • “Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. Din de yalnız O’nundur…” (Nahl suresi, 52. ayet)
Soru 4

Toplumun veya milletin geçmişten süregelen her türlü dil, duygu, düşünce, gelenek görenek, örf, âdet, yaşam ve sanat anlayışları İslam ahlakının oluşmasında ve sistemleşmesinde etkili olmuştur.
Bu cümlede İslam ahlakının oluşmasında etkili olan aşağıdaki unsurların hangisinden bahsedilmiştir?

 • Kur’an-ı Kerim
 • Sünnet
 • Kültür
 • Akıl
Soru 5

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabb’inin katında sevimsiz şeylerdir.”
(İsrâ suresi, 35-38. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki ahlaki ilkelerden hangisine değinilmemiştir?

 • Zandan sakınmak
 • Kibirli olmamak
 • Hile yapmamak
 • Cimri olmamak
REKLAM
Soru 6

Haset ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

 • Bir gerçeği olduğundan farklı göstermektir.
 • Kişiyi kin, nefret ve mutsuzluğa iter.
 • Fiilin değil kalbin bir niteliğidir.
 • İslam dininde hoş görülmez.
Soru 7

Tecessüs, bir kimsenin özel durumunu merak edip öğrenmek için onun bilgisi ve rızası dışında gizlice araştırma yapmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi buna örnek oluşturmaktadır?

 • Tarihçinin tarihi konuları her yönüyle araştırması
 • Polisin, tutuklunun sakladığı konuları detaylı soruşturması
 • Kişinin, başkasının mesajlarını sahibinden habersiz okuması
 • İtfaiyecinin yanmakta olan bir eve sahibinden izinsiz girmesi
Soru 8

İslam ümmeti, vasat bir ümmettir. Yani “orta yolu” izleyen, dengeli ve hayır yolları üzerinde olan bir ümmettir. Bu ümmetin mal konusundaki tutumu da dengeli ve ölçülü olmalıdır.
Buna göre;
I. Tutumluluk
II. Cömertlik
III. Cimrilik
IV. İsraf
tutumlarından hangilerinin İslam toplumunda bulunması gerekir?

 • I ve II.
 • I ve IV.
 • II ve III.
 • III ve IV.
Soru 9

Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

 • İnsanların ayıplarını ve eksiklerini araştırmayın.
 • İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kimselere yazıklar olsun.
 • Bir kimseye başkasının evinin içine izinsiz bakması helâl değildir.
 • Başkalarının gizli hallerini araştıranı, Allah da onun gizlediklerini ortaya çıkararak rezil eder.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi israf kapsamında değerlendirilemez?

 • Vaktini boşa geçirmek
 • Gereğinden fazla yemek yemek
 • Hak yolunda çokça infakta bulunmak
 • Elektrik ve suyu gereksiz yere kullanmak
Soru 11

Sıffin Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • 657 yılında gerçekleşmiştir.
 • Hz. Ali’nin zaferiyle sonuçlanmıştır.
 • Hariciler denilen grubun oluşmasına neden olmuştur.
 • Hz. Ali ile Muaviye bin Ebu Süfyan arasında olmuştur.
Soru 12

Hz. Peygamber’in vefatından sonra halifenin kim olacağı konusunda anlaşmazlıklar çıkmış, farklı düşünen gruplar oluşmuştur. Her grup, kendi görüşünün doğru olduğunu ispatlamak için görüşlerini ayet ve hadislerle destekleme faaliyetine girişmişlerdir.
Bu durum, siyasi bir konu olan halifeliğin dinî bir yapıya büründürülmesine ve birçok farklı dinî anlayışın ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu durum İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının aşağıdaki sebeplerinden hangisine örnektir?

 • Kültürel sebepler
 • Coğrafi sebepler
 • Sosyal sebepler
 • Siyasi sebepler
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Maturidiliğin temel görüşlerinden biri değildir?

 • Allah’ın diğer sıfatları gibi tekvin sıfatı da ezelidir.
 • Peygamberler olmasa da kişi aklıyla Allah’ı bulabilir.
 • Allah, kuluna gücünün yetmeyeceği şeyleri yüklemez.
 • Büyük günah işleyen kişi, iman ve küfür arasında bir yerdedir.
Soru 15

İmamet konusunu İslam dininin esaslarından kabul eden ve Hz. Peygamber’in vefatından sonra Hz. Ali ve onun iki oğlu Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin’i ve bunların torunlarını Allah’ın emri ve Hz. Peygamberin de tayiniyle imam kabul eden Şia’nın koludur.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Eş’arîlik
 • İmamiyye
 • Zeydiye
 • Müşebbihe
Soru 16

Zeydiye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İtikadî konularda Mutezile mezhebine yakındır.
 • Ameli konularda Hanefi mezhebine yakındır.
 • Sünnilikten sonra en yaygın mezheptir.
 • Şia’nın Ehl-i sünnete en yakın koludur.
Soru 17

Allah’ın kitabındakini alır kabul ederim. Onda bulamazsam Hz. Peygamber’in bilinen ve meşhur olan sünnetiyle amel ederim. Onda da bulamazsam sahabeden dilediğim kimsenin reyini alırım fakat iş İbrahim, Şa’bî, el-Hasan gibi âlimlere gelince bir ilim adamı olarak ben de onlar gibi içtihat ederim.
Ebu Hanife’nin bu sözlerinden onun metodu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Dini sorunların çözümünde tümevarım metodunu kullandığına
 • Kendi görüşlerinin en doğru görüşler olduğunu düşündüğüne
 • Kıyas ve istihsan delilini tercih ettiğine
 • Ferdî içtihada önem verdiğine
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin Maliki mezhebi ile ortak özelliklerinden biridir?

 • Çoğunlukla kıyas taraftarı olması
 • İstihsan metoduna sıklıkla tercih etmesi
 • Meselelerin çözümünde ayet ve hadislere başvurması
 • Mezhep kitaplarında farazî fıkıh meselelerine yer vermesi
Soru 19

İslam düşünce tarihinde kendilerine özgü görüş ve inançlara sahip olan mezhep ve siyasi akıma ne ad verilir?

 • Fırka
 • Heyet
 • Tarikat
 • Ümmet
Soru 20

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • El- Fıkhü’l Ekber - İmam Şafiî
 • El- Muvatta - Malik bin Enes
 • El- Müsned - Cafer-i Sadık
 • Er- Risale - Ebu Hanife
Cevap Anahtarları
12345678910111214151617181920
BADCDACABCBDDBCDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?