Din Kültürü 5 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Hayatın anlamı ve varoluş amacını kavrayan insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?

 • İyi iş ve davranışlarda bulunması
 • Allah’ın emir ve yasaklarına uyması
 • Kendisine verilen nimetler için şükretmesi
 • Dünya hayatının sorumluluklarından uzak olması
Soru 2

“…Hüküm yalnızca O’nundur. Kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.”
(Kasas suresi, 70. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İslam’ın evrenselliği
 • Ahiret hayatının varlığı
 • İnsanın yaratılış amacı
 • Kıyamet alametleri
Soru 3

Berzah ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kabir hayatı şeklinde de ifade edilir.
 • İki şey arasındaki perde, engel anlamlarına gelir.
 • İnsanın amel defterinin kendisine teslim edileceği yerdir.
 • Ölümden sonra mahşerdeki dirilişe kadar geçecek süredir.
Soru 4

• Bilgisi sadece Allah’a aittir.
• İsrafil isimli meleğin sûra üflemesi ile başlayacaktır.
• Kur’an’da dünya hayatının sona ermesi olarak tanımlanır.
Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

 • Kıyamet
 • Cennet
 • Mahşer
 • Sırat
Soru 5

“O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, kabirlerden çıkış günüdür.
(Kâf suresi, 42.ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm ile aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?

 • Mizan
 • Sırat
 • Ba’s
 • Hesap
REKLAM
Soru 6

“Allah; mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedî olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vadetti. Allah’ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.
(Tevbe suresi, 72. ayet)
Bu ayetten cennet ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Sonsuz olduğuna
 • İyi ve güzelin mekânı olduğuna
 • Farklı isim ile nitelendirildiğine
 • Görevli meleklerinin bulunduğuna
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de cehennem için kullanılan kavramlardan biridir?

 • Dârusselâm
 • Nâr
 • Naîm
 • Firdevs
Soru 8

Teçhiz, vefat eden kişinin yıkanması ile başlayıp defin işleminin tamamlanmasına kadar yapılması gerekenleri ifade eder.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ölen kişinin teçhiz işlemleri içerisinde yer almaz?

 • Vasiyetini yerine getirmek
 • Yıkayıp kefenlemek
 • Kabristana taşımak
 • Defnetmek
Soru 9

• Farz-ı kifayedir.
• Rükûsu ve secdesi yoktur.
Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teravih namazı
 • Bayram namazı
 • Cenaze namazı
 • Mescit namazı
Soru 10

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.”
(Bakara suresi, 155. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

 • Sıkıntılara yenik düşmeyenlerin kazançlı olacağı
 • Dayanma gücünün ibadetler ile sağlanabileceği
 • İmtihanın farklı şekillerde olduğu
 • Allah’ın insanları imtihan ettiği
Soru 11

Yaşadığı dönemde çoğu kişi Hz. Peygamber’e eşyalarını emanet etmiştir. O, her ne pahasına olursa olsun aldığı emanetleri korumuştur. Bu konuda hassas davranan Hz. Peygamber, Medine’ye hicret etmeden önce kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine iade etmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmiştir.
Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi özelliğine örnek gösterilebilir?

 • Güvenilirliğine
 • Kanaatkârlığına
 • Cesaretine
 • Sabrına
Soru 12

“…Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi…”
( Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayetten Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Kararlarında hakkı gözetmiştir.
 • Tehditler karşısında cesaretlidir.
 • Verdiği sözleri yerine getirmiştir.
 • Etrafındakilere karşı merhametlidir.
Soru 13

Aşağıdaki hadislerden hangisi adalet ile ilgilidir?

 • Allah’a yemin ederim ki kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı onu da cezalandırırdım.
 • Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir.
 • Müslümanların evlerinin en hayırlısı içinde yetime bakılıp iyilik edilen evdir.
 • Birisi Allah için tevazu gösterirse Allah da onu yüceltir.
REKLAM
Soru 14

“Peygamberlerin Allah’tan aldıkları vahiyleri insanların anlayabilmeleri için yapmış oldukları açıklamalar” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teşri
 • Haşiye
 • İçtihat
 • Tebyin
Soru 15

“Ey örtünüp bürünen! Kalk ve insanları uyar.”
(Müddessir suresi, 1-2. ayetler)
Bu ayette Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisi ile görevlendirilmiştir?

 • Cihat
 • Tebliğ
 • Liderlik
 • Yardımlaşma
Soru 16

Hz. Peygamber’in,
• Beş vakit namazın zamanı
• Hangi durumlarda orucun bozulmayacağı
• Kimlerin zekât vermesi gerektiği
gibi durumları bildirmesi aşağıdaki görevlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Teşrî
 • Tilavet
 • Temsil
 • Tefekkür
Soru 17

“İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir.”
(Bakara suresi, 2. ayet)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği ile ilgilidir?

 • Sözlerinin insanları aciz bırakması
 • Okunmasının ibadet olması
 • Hidayet kaynağı olması
 • Son ilahi kitap olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ihsan sahibi kişinin özelliklerinden değildir?

 • Amellerini samimiyet ile yerine getirir.
 • Allah’ı her an görüyormuş gibi yaşar.
 • Kötü söz ve fiillerden kaçınır.
 • Sorumluluklarını göz ardı eder.
Soru 19

Kur’an-ı Kerim’de “göklerin ve yerin yegâne sahibi olan Allah’ın yolu” olarak bildirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sırât-ı Müstakîm
 • Sadaka-i cariye
 • Salih amel
 • İtidal
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Allah yolunda cihada örnek değildir?

 • Fitne ve fesadı önlemek
 • Gayret gösterip dünya hayatı için mal biriktirmek
 • İslam’a ve insanlığa faydalı ilmi çalışmalar yapmak
 • İyilikleri yayıp kötülükleri ortadan kaldırmak için çabalamak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCACDBACBADADBACDAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?