Din Kültürü 6 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

İslam inancına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
 • İnsanı en iyi tanıyan onu yaratandır.
 • Allah insanı hiçbir zaman başıboş bırakmaz.
 • Aklın dışında bir bilgi kaynağı kabul edilmez.
Soru 2

“O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.”
(Haşr suresi, 23. ayet)
Bu ayet aşağıdaki inanç ile ilgili felsefi yaklaşımlardan hangisini desteklemektedir?

 • Teizm
 • Ateizm
 • Düalizm
 • Politeizm
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi deizmde kabul edilen konulardan biridir?

 • Vahiy
 • Ahiret
 • Nübüvvet
 • Tanrının varlığı
Soru 4

Aşağıdaki ayetlerin hangisinden deizmin yanlış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır?

 • “Göklerde ve yerde bulunan herkes O’ndan ister. O her an yaratma hâlindedir.” (Rahmân suresi, 29. ayet)
 • “Biz gerçekten insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tîn suresi, 4. ayet)
 • “O gökleri ve yeri yoktan yaratandır…” ( Şûra suresi, 11. ayet)
 • “Onlar Allah ile birlikte başka tanrılar edindiler. Kimin doğru olduğunu yakında bilecekler.” (Hicr suresi, 96. ayet)
Soru 5

Auguste Comte tarafından kurulan; din ve metafiziği, insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları olarak gören ve sadece modern bilimi temele alan dünya görüşüdür.
Hakkında bilgi verilen bu görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Agnostisizm
 • Pozitivizm
 • Deizm
 • Ateizm
REKLAM
Soru 6

“Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.”
(Bakara suresi, 164. ayet)
Bu ayetten İslam ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

 • Ahlak ilkelerine
 • Tarihsel sürecine
 • Bilime bakış açısına
 • Diğer inançlara karşı tutumuna
Soru 7

Agnostisizm için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Ahiretle ilgili meselelerin doğrulanmasının mümkün olmadığını savunur.
 • Tanrı hakkında kesin bilginin mümkün olmadığını savunur.
 • Bilinmezlik ya da bilinemezcilik anlamına gelir.
 • Teizme ve ateizme dayanak oluşturur.
Soru 8

“Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar.”
(Tûr suresi, 35-36. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki akımlardan öncelikle hangisine yönelik bir eleştiri bulunmaktadır?

 • Deizm
 • Ateizm
 • Politeizm
 • Agnostisizm
Soru 9

“Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.”
(Yûnus suresi, 44. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisine yönelik bir cevap oluşturmaktadır?

 • Kötülük problemi
 • İslamofobi
 • Sekülarizm
 • Nihilizm
Soru 10

Yahudilerin hem dinî hem de millî hayatlarının merkezi olan Mabed aşağıdakilerden hangisi zamanında inşa edilmiştir?

 • Kral Davut
 • Kral Süleyman
 • Yeşu
 • Saul
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikte tanrı için kullanılan isimlerden biridir?

 • Hüda
 • Ehrimen
 • Yahve
 • Ruhu’l- Kudüs
Soru 12

Yahudilikteki peygamber anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Kendilerini iyiye ve güzele yönlendiren herkese peygamber derler.
 • Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ı kral olarak kabul ederler.
 • Kadınların da peygamber olabileceğine inanırlar.
 • Hz. İsa ve Hz. Muhammed’i peygamber olarak kabul ederler.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yahudi kutsal kitabı olan Tanah’ın bölümlerinden biridir?

 • Barnaba
 • Resullerin İşleri
 • Tora
 • Yuhanna
REKLAM
Soru 14

Yahudilikte kutsal kabul edilen ve “şabat” olarak isimlendirilen gün aşağıdakilerden hangisidir?

 • Pazar
 • Cumartesi
 • Cuma
 • Perşembe
Soru 15

Kendilerinin Yahudi olduklarını söyleyen ancak diğer Yahudi grupları tarafından Yahudi olarak kabul edilmeyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

 • Samiriler
 • Reformist Yahudiler
 • Ortodoks Yahudiler
 • Muhafazakâr Yahudiler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık için kullanılan ifadelerden biridir?

 • Musevîlik
 • İsevîlik
 • Bahaîlik
 • Yezidîlik
Soru 17

325 yılında İznik Konsili’nde bir araya gelen Hristiyanlar tarafından _________ görüşleri benimsenmiş ve Hz. İsa’nın tanrı olduğu fikri kabul edilmiştir.
Bu metinde bırakılan boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Pavlus’un
 • Yahuda’nın
 • Luka’nın
 • Yahya’nın
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıktaki teslis inancının unsurlarından biri değildir?

 • Baba
 • Kutsal Ruh
 • Kitab-ı Mukaddes
 • Oğul
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıktaki ritüellerden biridir?

 • Roş Aşana
 • Pesah
 • Şavuot
 • Paskalya
Soru 20

Aşağıdaki sakramentlerden hangisi Hristiyanlıktaki “Her doğan çocuk günahkâr olarak dünyaya gelir.” inanışı ile ilgilidir?

 • Vaftiz
 • Son yağlama
 • Günah itirafı
 • Ekmek şarap ayini
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADABCDBABCDCBABACDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?