Din Kültürü 7 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1995 yılında başlayan arkeolojik kazılar, insanlık tarihinin baştan yazılmasını gerekli kılacak kadar büyük önem taşımaktadır. Bu kazılar sonucunda bulunan yapılar, tarım devriminden hatta çanak çömlek yapımının icadından bile daha eskidir. Bu kadar eskiye dayandıkları için de tarımın uygarlığa yol açtığı fikri altüst olmuştur.
Bu metinde bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İnsanın ihtiyaçlarına cevap verdiği
 • Deney ve gözleme dayalı olduğu
 • Tarafsız olduğu
 • Değişebilirliği
Soru 2

Aşağıdaki hadislerden hangisi İslam’ın ilme verdiği öneme örnek oluşturmaktadır?

 • Ben bir öğretmen olarak gönderildim.
 • İşçiye ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz.
 • Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir.
 • İnsanlar madenler gibidir. İslam’dan önce iyi olan, sonra da iyidir.
Soru 3

Deniz seviyesinden yüksekte bulunan bir kıyıda, Güneş’in batışını ölçmüş ve bu ölçüme dayanarak dünyanın yarıçapını trigonometrik olarak hesaplamıştır.
Çalışmaları hakkında bilgi verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Farabi
 • Ali Kuşçu
 • Sind bin Ali
 • Yahya bin Ebu Mansur
Soru 4

İslam dünyasının ilk büyük medresesi hangi hükümdar zamanında ve nerede kurulmuştur?

 • Fatih Sultan Mehmet - İstanbul
 • Alparslan - Bağdat
 • Alparslan - Mardin
 • Fatih Sultan Mehmet - Konya
Soru 5

“Küttâb” adı verilen mekteplerin işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Küçük çocuklara Kur’an öğretmek
 • Bilimsel çalışmalarda bulunmak
 • Tercüme çalışmaları yapmak
 • Kitap ve dergi yayımlamak
REKLAM
Soru 6

• İlk dönemlerde tercüme bürosu ve bir kütüphane olarak Bağdat’ta kurulmuştur.
• Fiziki ve fonksiyonel açıdan genişleyerek, pozitif ilimlerin araştırıldığı bir merkez hâline gelmiştir.
• 1258 yılında Hülâgû tarafından yakılıp yıkılmıştır.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gök Medrese
 • İnce Minareli Medrese
 • Sahn-ı Seman
 • Beytü’l Hikme
Soru 7

Türklerin İslam’ı kabul etmesinde aşağıdaki unsurlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez?

 • İslam dininin Türklerin karakterleri, düşünce ve ideallerine uygun olması
 • Göktanrı inancı ile İslam’daki tevhit inancının yakın olması
 • Toprakları fethedilen Türklerin inanmaya mecbur kalması
 • Derviş ve erenlerin göçebe Türkler üzerinde etkili olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “ahi” kelimesinin anlamlarından biridir?

 • Baba
 • Kardeş
 • Dost
 • Dayı
Soru 9

İmam-ı Âzam’ın doğduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

 • Semerkant
 • Kudüs
 • Şiraz
 • Kûfe
Soru 10

• Hadis ilminde otorite olarak kabul edilmiştir.
• Görüşleri sonucu ortaya çıkan mezhep “İmamiyye” olarak bilinir.
• Soyu baba tarafından Hz. Ali’ye, anne tarafından Hz. Ebu Bekir’e dayanmaktadır.
Bu bilgiler aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir?

 • İmam Eş’ari
 • Numan b. Sabit
 • Cafer es-Sadık
 • İmam Maturîdi
Soru 11

Kelam ilmine müstakil bir konu olarak bilgi kuramını kazandıran âlim aşağıdakilerden hangisidir?

 • İmam Cafer
 • İmam Maturîdi
 • İmam Malik
 • İmam Şafii
Soru 12

Mevlevi tarikatının liderliğini yürüten şeyhlere ne ad verilir?

 • Çelebi
 • Dede
 • Seyyit
 • Şerif
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bayram-ı Veli ile ilgili bir bilgi değildir?

 • Ankara’da bulunan Kara Medrese’de müderrislik yapmıştır.
 • Tasavvuf ile diğer ilimleri birleştirerek yeni bir bakış açısı oluşturmuştur.
 • Eski Anadolu Türkçesinin oluşumunda önemli bir rol oynayan ilk Türk şairidir.
 • Zenginler ile fakirler arasında yardımlaşma görevini yerine getiren bir yapıyı hayata geçirmiştir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi düşüncenin tarikat dönemi âlimlerinden biridir?

 • Hasan Basri
 • İmam Gazâlî
 • Zünnun-i Mısrî
 • Mevlana
Soru 15

“Kötülüğü emreden ve bundan zevk alan nefis” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Nefs-i mutmainne
 • Nefs-i emmare
 • Nefs-i radiyye
 • Nefs-i mülhime
Soru 16

“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”
(Hucurât suresi, 10. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

 • Allah’ın merhametinin tüm insanları kuşattığına
 • Müslümanın Müslümana düşmanlık etmemesi gerektiğine
 • İslam kardeşliğinin takva ve sorumluluk bilincine dayandığına
 • Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi gerektiğine
Soru 17

• Vefat eden bir kişinin ardından razılık alma cemidir.
• Ölen kişinin yedisi veya kırkında kurban kesilip lokma dağıtılır.
• Borcu varsa ödenir, alacağı varsa alınarak yakınına teslim edilir.
Hakkında bilgi verilen cem ayini aşağıdakilerden hangisidir?

 • Musahiplik
 • Abdal Musa
 • Dardan indirme
 • Düşkünlükten kaldırma
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Yesevilik düşüncesinin Anadolu’da yayılmasında etkili olan mutasavvıflardan biri değildir?

 • Hacı Bektaş-ı Veli
 • Sarı Saltuk
 • Geyikli Baba
 • Abdülkadir Geylani
Soru 19

Alevi-Bektaşilikte şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruca ne ad verilir?

 • Aşure
 • Hızır
 • Şükür
 • Davut
Soru 20

Cemde mürşidin ve cem erenlerinin abdest almalarını sağlamakla görevli kişiye ne ad verilmektedir?

 • Niyazcı
 • Delilci
 • Peyikçi
 • İbrikçi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBADCBDCBACDBACDBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?