Din Kültürü 8 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Dünyanın yedi harikasından biri olan “Tac Mahal” aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?

 • Pakistan
 • Sri Lanka
 • Hindistan
 • Endonezya
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “zarûrât-ı diniyye” ye uygun olmayan tutum ve davranışlardan biridir?

 • Beden sağlığına önem vermek
 • Dini, doğru kaynaklardan öğrenmek
 • Başkalarının yaşam hakkına saygı duymak
 • Borcunu ödemeyi geciktirmek
Soru 3

İslam dininde yapılması hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlara _________ denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

 • vacip
 • haram
 • mekruh
 • mübah
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin meşru ve helal kabul ettiği kazanç yollarından biridir?

 • Hibe
 • Gasp
 • Kumar
 • Karaborsacılık
Soru 5

“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir…”
(Âl-i İmrân suresi, 180. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi teşvik edilmektedir?

 • Şükür
 • Tevazu
 • Çalışmak
 • İnfak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi insan hayatını korumaya yönelik bir durum değildir?

 • Ötenazi
 • İlik nakli
 • Kan bağışı
 • Organ nakli
Soru 7

Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça ortaya konulmamış, dinî bir meselenin hükmüne ulaşmak için elden gelen çabanın sarf edilmesine _________ , bu çabayı gösteren din bilginine de _________ denir.
Yapılan tanımlarda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • kırâat – kârî
 • tefsir – müfessir
 • hadis – muhaddis
 • içtihat – müçtehit
Soru 8

“Geçim endişesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.”
(İsrâ suresi, 31-32. ayetler)
Bu ayetlerden İslam dininin korunmasını istediği temel ilkelerin hangisine ulaşılamaz?

 • Din
 • Akıl
 • Nesil
 • Hayat
Soru 9

İslam, tüm zamanlar ve şartlarda geçerli evrensel bir dindir. Dolayısıyla çağın getirdiği tüm sorunlara cevap verebilecek yapıya sahiptir. Bu konuda bireylere düşen görev öncelikle Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in sünnetini okuyarak anlamaya çalışmaları ve birincil kaynakları esas almalarıdır. Daha sonra şüpheye düştükleri konuyu âlimlere ve kendi vicdanlarına sormaları en uygun olandır.
Bu metne en uygun konu başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kur’an-ı Kerim’in Nüzulü
 • Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu
 • Dinî Meseleleri Çözümleme Yöntemi
 • İslam Düşüncesinde Yorum Farklılıkları
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işverenin işçi ile ilgili görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

 • İş hakkında bilgilendirmesi
 • Yeteneğine ve liyakatine önem vermesi
 • Ücretini zamanında ve eksiksiz ödemesi
 • Din, renk ve ırkını göz önünde bulundurması
Soru 11

Çok çeşitli tanrıların varlığına inanılır. Bunların sayısını hesaplamak imkânsızdır. Başlıca tanrıları; Brahma, Vişnu ve Şiva’dır.
Tanrı inancı hakkında bilgi verilen bu din aşağıdakilerden hangisidir?

 • Taoizm
 • Budizm
 • Hinduizm
 • Konfüçyanizm
Soru 12

Hinduizm’deki kast sistemi hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Evlilikler farklı kast üyeleri arasından yapılır.
 • Kast, kişinin iradesi ile seçilemez ve değiştirilemez.
 • Kast sistemine karşı gelinmesi, kasttan çıkarılma nedenidir.
 • Kastlar, tanrı Brahma’nın vücudunun farklı yerlerinden yaratılmışlardır.
Soru 13

• Hinduizm’in “ilahi bilgi” anlamına gelen metinleridir.
• İnsanlık tarihinin en eski dinî metinleri olarak kabul edilir.
• İlahiler, hastalıklar, iyileştirme, yağmur, maddi refaha yönelik büyülü sözlerden oluşur.
Hakkında bilgi verilen dinî metin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zebur
 • Vedalar
 • Tripitaka
 • Beş Klasik
REKLAM
Soru 14

Budizm’de acı ve ıstıraplardan kurtularak mutlak huzura ulaşmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karma
 • Dharma
 • Nirvana
 • Reenkarnasyon
Soru 15

Bu görseldeki zıtlıkların uyumunu ifade eden yin-yang sembolü aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • Konfüçyanizm
 • Taoizm
 • Sihizm
 • Budizm
Soru 16

Lao Tzu’nun iki kısımdan ve beş bin kelimeden ibaret bulunan kitabı bugüne kadar, bütün Taoizm düşüncesinin kaynağı olmuştur. Anlaşılması oldukça zordur. Çin’in büyük klasiklerinden biri olarak kabul edilmiştir.
Hakkında bilgi verilen bu kitap aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dört Kitap
 • Mahabharata
 • Viyana-Pitaka
 • Tao Te King
Soru 17

Budizm’in mabetleri için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kilise
 • Vihara
 • Ateşgede
 • Havra
Soru 18

Konfüçyanizm aşağıdaki ülkelerden hangisinin millî dinidir?

 • Çin
 • Hindistan
 • Japonya
 • İran
Soru 19

Sangha teşkilatı dünyanın en eski rahipler topluluğudur. Rahipler, manastırda bir köşeye çekilip insanlardan uzak yaşarlar. Budizm’de ruhban hayatı; fakirlik, bekârlık ve sessizliğe dayanır. Rahiplik teşkilatına giren saç ve sakalını keser, sarı elbiseler giyer, yetkili rahibin önünde üç defa “iman ikrarında” bulunur.
Bu metinden Budizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Kendine özgü ritüelleri vardır.
 • Rahipler münzevi bir hayat yaşarlar.
 • İbadetler belirli gün ve zamanlarda yapılır.
 • Din adamlarından oluşan özel bir sınıf vardır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi “sekiz dilimli yol” arasında yer almaz?

 • Doğru Yazma
 • Doğru Kazanç
 • Doğru Anlayış
 • Doğru Konuşma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CDCADADBCDCABCBDBACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?