Karşılaştırmalı Dinler Tarihi 1 Dersi 2018 - 2019 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Dinlerin aşağıdaki yönlerinden hangisi Dinler Tarihi’nin konularından biri değildir?

 • Dini kurumları
 • Tarihi süreçleri
 • Ahlak sistemleri
 • İnançlarının doğruluğu
Soru 2

Allah’ın bir kanunudur ki Allah bunu peygamberleri vasıtasıyla insanlara lütuf ve ihsan buyurmuştur. Bu kanun, insanları hayra götürür; insanlar, bu ilahî kanun hükümlerine kendi tercihleriyle uyarlarsa doğru yolu bulmuş, hidayete ulaşmış olurlar.
Ömer Nasuhi Bilmen’in bu şekilde tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Din
 • Ahlak
 • Kültür
 • Fıkıh
Soru 3

Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • Toplumsal yapının tesisi ve devamını sağlar.
 • İnsanın sosyal ve doğal çevreden soyutlanmasını sağlar.
 • İnsanları iyiye ve güzele iletme konusunda hukuki ve ahlaki ilkeler ortaya koyar.
 • Vicdanı harekete geçirerek, insanı kötülükten alıkoyar ve iyiliğe teşvik eder.
Soru 4

Osmanlı’da Dinler Tarihi’nin bilim dalı olarak eğitim kurumlarında yer almaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 • 13. yüzyıl
 • 16. yüzyıl
 • 18. yüzyıl
 • 19. yüzyıl
Soru 5

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Budizm ile ilgili değildir?

 • Yayılmacı bir karaktere sahiptir.
 • MÖ 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
 • Hindistan nüfusunun %80’ini oluşturmaktadır.
 • Dünya genelinde 500 milyon civarında inananı vardır.
REKLAM
Soru 6

Cumhuriyet öncesi dönemde Dinler Tarihi ile ilgili Şemsettin Sami tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Esâtir
 • Kısas-ı Enbiya
 • el-Milel ve’n-Nihal
 • el-Fark Beyne’l-Fırak
Soru 7

I. Medine’ye hicret
II. Bedir Savaşı
III. ?
IV.Hz. Peygamber’in vefatı
Bu olaydaların kronolojik olarak doğru olabilmesi için soru işareti bulunan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Habeşistan’a hicret
 • Mekke’nin fethi
 • Boykot uygulaması
 • Sıffin Savaşı
Soru 8

Yeşu’nun ölümünden sonra İsrail kabileleri, “ _________ ” olarak adlandırılan seçilmiş dinî liderlerin önderliğinde yerleşik ziraî düzene geçmişlerdir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • hâkimler
 • peygamberler
 • askerler
 • öğreticiler
Soru 9

Yahudi inancına göre Kudüs’ü fethederek on iki İsrail kabilesini tek merkezde birleştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kral Süleyman
 • Hz. İbrahim
 • Kral Davut
 • Hz. Yakup
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanah’ın bölümlerinden biri değildir?

 • Tora
 • Neviim
 • Ketuvim
 • Barnabas
Soru 11

Yahudi inancına göre Mesih ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Hz. Davud’un soyundan gelecektir.
 • Ortodoks Yahudiliğinde temel inanç olarak kabul edilir.
 • Baskı altında olunan dönemlerde Mesih beklentisi azalmıştır.
 • Dünyevî bir kral mı yoksa semavî bir şahsiyet mi olacağı konusu ihtilaflıdır.
Soru 12

Tanah’ta bahsedilen ve Tanrı’nın İsrailoğulları ile yapmış olduğu birinci ahitte aşağıdaki peygamberlerden hangisi yer almaz?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Yakub
 • Hz. İshak
 • Hz. Musa
Soru 13

Yahudilikte yeryüzünün merkezi olduğuna inanılan Filistin topraklarının Tevrat’ta ifade ediliş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekmek ve şarap
 • Süt ve bal
 • Altın ve gümüş
 • Yer ve gök
REKLAM
Soru 14

Tevrat’ın insan eliyle yazıldığı iddiasını kabul etmeyen ve ilahî ilhamla yazdırılmış bir kitap olduğuna inanan Yahudi akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Siyonizm
 • Ortodoks
 • Muhafazakâr
 • Yeniden yapılanmacı
Soru 15

Çardaklar bayramı, İsrailoğullarının Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmalarının anısına kutlanır. Bu bayramda geçmişi yâd etmek için çadırlar kurulur ve ağaç dallarıyla süslenir.
Bu metinde anlatılan bayram aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

 • Hristiyanlık
 • Yahudilik
 • Mecusilik
 • Budizm
Soru 16

Yahudilikte erkeklerin ritüel esnasında ve Tevrat çalışırken başlarına örttükleri küçük takke biçimindeki başlığa ne ad verilir?

 • Tallit
 • Şofar
 • Mezuza
 • Kippa
Soru 17

Hristiyanlıkta inanç esasları ve ritüeller gibi konulardaki sorunları görüşmek ve karara varmak üzere üst düzey din adamlarının katıldığı toplantıya ne ad verilir?

 • İkon
 • Konsil
 • Misyon
 • Sakrament
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hem Yahudilerin hem de Hristiyanların kutsal kabul ettiği külliyattır?

 • Eski Ahit
 • Matta İncili
 • Vahiy Kitabı
 • Resullerin İşleri
Soru 19

Hristiyanlıkta kişinin kiliseye kabulü, imanının teyit ve takrir edilerek güçlendirilmesi ve Kutsal Ruh’un yardımını almak için yapılan ayin aşağıdakilerden hangisidir?

 • Evharist
 • Son yağlama
 • Günah itirafı
 • Konfirmasyon
Soru 20

İslam inancında dünya ahiret dengesi vardır. İnsanların dünya hayatını ihmal etmeden, dünyanın geçici zevklerine de kanmadan, bir hayat yaşamaları, daha hayırlı ve kalıcı olan ahiret mutluluğunu aramaları istenir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metni desteklemektedir?

 • “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma…” (Kasas suresi, 77. ayet)
 • “Her kim Allah’a kavuşmayı umarsa bilsin ki Allah’ın tayin ettiği o vakit elbette gelecektir…” (Ankebût suresi, 5. ayet)
 • “Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. ayet)
 • “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABDCABACDCDBCBDBADA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?